Radca Prawny w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Radca Prawny  w Departamencie Prawnym i Zamówień Publicznych

Stanowisko pracy ds. obsługi prawnej bieżącej
Miejsce pracy: Warszawa
nr ref.: ARiMR/DPZP/43/21

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 2 osoby/2 etaty – umowa o pracę

Główne obowiązki:
 – Opiniowanie projektów wewnętrznych i zewnętrznych aktów prawnych,
– Opiniowanie projektów umów, w szczególności: z zakresu zakupu i tworzenia oprogramowania i infrastruktury informatycznej, kontroli na miejscu, związanych z korzystaniem z nieruchomości przez Agencję, mających na celu zapewnienie realizacji bieżących potrzeb Centrali Agencji, związanych z polityką informacyjną Agencji oraz szkoleniami pracowników,
– Udział w pracach komisji przetargowych,
– Przygotowywanie opinii oraz udzielanie porad wymagających interpretacji przepisów prawa w zakresie objętym kompetencjami wydziału (prawo cywilne, administracyjne i prawo pracy),
– Opiniowanie oraz pomoc w przygotowywaniu projektów rozstrzygnięć administracyjnych w sprawach dostępu do informacji publicznej, reprezentacja w tych sprawach Agencji przed sadami administracyjnymi.

Wymagania konieczne:
wykształcenie wyższe prawnicze;
– uprawnienia radcy prawnego;
– praktyczne umiejętności interpretacji tekstu prawnego i stosowania przepisów;
– umiejętność sporządzania opinii i umów.

Wymagania pożądane:
– doświadczenie w sprawach z zakresu dostępu informacji publicznej i/lub prawa pracy i/lub umów na tworzenie i rozwój systemów informatycznych
–  i/lub doświadczenie legislacyjne (tworzenie, opiniowanie projektów aktów prawnych).
– obowiązkowość, sumienność;
– komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  1. Załączony do ogłoszenia kwestionariusz osobowy.
  2. List motywacyjny
  3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
  4. Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i wpis na listę radców prawnych.

Dokumenty należy składać w terminie do: 08 czerwca 2021 r. (liczy się data wpływu do ARiMR)

Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul Poleczki 33, 02-822 Warszawa
z dopiskiem:  ARiMR/DPZP/43/21

osobiście:
Kancelaria Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
ul. Poleczki 33 (budynek A2 Poleczki Business Park), Warszawa
(kancelaria czynna w godz.: 7:30- 15:30)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem:  ARiMR/DPZP/43/21

lub mailowo na adres: rekrutacja@arimr.gov.pl
z dopiskiem: ARiMR/DPZP/43/21

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, przesłana po terminie lub zawierająca wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.

ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 22 318 40 34

Udostępnij na: