Radca prawny na zastępstwo – 1 etat

I Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) świadczenie obsługi prawnej w Akademii, w tym:

 • reprezentowanie organów Akademii przed sądami, prokuratorem, organami administracji państwowej i samorządowej w każdym trybie postępowania i w każdej instancji na podstawie udzielonych pełnomocnictw,
 • sporządzanie opinii prawnych,

2) opiniowanie pod względem formalno-prawnym umów, porozumień i wewnętrznych aktów prawnych, a także udzielanie pomocy w ich redagowaniu,

3) uzgadnianie pod względem formalno-prawnym projektów decyzji administracyjnych,

4) udzielanie konsultacji, opinii oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa, Kierownictwu i pracownikom Akademii.

II Dodatkowe wymagania:

radca prawny – z zakresu zamówień publicznych:

 • o udzielanie pisemnych opinii prawnych oraz ustnych wyjaśnień dotyczących przepisów prawa zamówień publicznych oraz prawa cywilnego dla Zamawiającego, jednostek Zamawiającego nieposiadających osobowości prawnej i innych jednostek organizacyjnych Zamawiającego;
 • pomoc prawna jednostkom Zamawiającego nieposiadającym osobowości prawnej oraz Zamawiającemu w zakresie zamówień publicznych;
 • przygotowywanie i/lub opiniowanie oraz weryfikowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych dotyczących zamówień publicznych takich jak: regulamin udzielania zamówień publicznych, zarządzenia ws. powołania komisji przetargowej i innych dokumentów z zakresu zamówień publicznych;
 • przygotowywanie projektów umów oraz aneksów do umów zawieranych przez Zamawiającego oraz jednostek Zamawiającego nieposiadających osobowości prawnej i innych jednostek organizacyjnych Zamawiającego;
 • doradztwo prawne, wydawanie opinii i obsługa prawna postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, usługi i roboty budowlane, z wyłączeniem prowadzenia postępowań;
 • weryfikowanie i parafowanie pod względem formalnoprawnym dokumentacji w zakresie prawa zamówień publicznych (m.in. umów, aneksów, SIWZ, decyzji, zarządzeń, regulaminów, odwołań i skarg);
 • opiniowanie projektów udzielanych pełnomocnictw;
 • reprezentowanie Zamawiającego w charakterze pełnomocnika przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed sądami powszechnymi i innymi organami w zakresie zamówień publicznych;
 • wykonywanie innych czynności określonych przez Zamawiającego wymagających wiedzy prawnej z zakresu zamówień publicznych;
 • bieżący kontakt z pracownikami Zamawiającego w formie komunikacji elektronicznej i kontaktu telefonicznego.

Wymagania niezbędne na stanowisku radcy prawnego:

1) obywatelstwo polskie,
2) wykształcenie wyższe magisterskie prawnicze,
3) wpis na listę radców prawnych,
4) co najmniej 2-letnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu radcy prawnego,
5) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
6) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe wymagania od kandydatów na stanowiska radcy prawnego:

1) doświadczenie w zakresie obsługi prawnej na rzecz jednostek sektora finansów publicznych,
2) doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych,
3) wpis na listę aplikantów radcowskich
4) umiejętność posługiwania się informatyczną bazy aktów prawnych np. LEX oraz programami MS Office,
5) sumienność, dokładność, wysoka kultura osobista, rzetelność, odpowiedzialność.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 • informacje, o których mowa w art. 221 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 t.j.), tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Prosimy o zamieszczenie dodatkowej klauzuli o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Akademię Nauk z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych przekazanych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko radcy prawnego”.

Informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Polska Akademia Nauk, Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa tel. +48 22 182 61 03, e-mail: akademia@pan.pl (dalej: Akademia);
 2. administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej: iod@pan.pl
 3. podanie danych o których mowa w art. 221 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917, dalej: KP) jest wymogiem ustawowym, w pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne;
 4. przetwarzanie podanych danych osobowych w zakresie o którym mowa w art. 221 Kodeksu pracy, odbywać się będzie na tej podstawie. Jeśli wysyłasz do nas więcej danych osobowych niż wskazane w ww. przepisie, przetwarzamy również te dane na podstawie wyrażonej zgody w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego kandydatów na pracowników Akademii;
 5. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez 1 miesiąc od momentu zakończenia rekrutacji, nie dłużej niż do 31.01.2021 r.
 6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. Nie zamierzamy także przekazywać ww. danych osobowych państwom trzecim i organizacjom międzynarodowym;
 7. posiada Pani/Pan:
  – na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
  – na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  – na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  – prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 RODO,
  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 8. wniesienie  żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Akademię;

Zgłoszenia z klauzulą należy przesyłać za pośrednictwem Aplikuj do dnia 22 grudnia 2020 r.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi Kandydatami, które na rozmowie rekrutacyjnej przedstawią do wglądu dokumenty potwierdzające wykształcenie, staż pracy, posiadane kwalifikacje/uprawnienia. Oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone/usunięte po upływie 1 miesiąca od momentu zakończenia rekrutacji, nie później niż 31.01.2021 roku.

Udostępnij na: