Radca prawny ds. zgodności i standaryzacji obsługi prawnej inwestycji

 

 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są  zarządcą narodowej sieci kolejowej. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, budujemy, modernizujemy i utrzymujemy tory oraz całą infrastrukturę kolejową  z myślą o wygodzie i bezpieczeństwie ruchu kolejowego. Tworzymy rozkłady jazdy i prowadzimy ruch pociągów.

 

Poszukujemy osób na stanowisko:

 

 

 

 

 

Radca prawny ds. zgodności i standaryzacji obsługi prawnej inwestycji

 

Opis stanowiska:

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za świadczenie pomocy prawnej na rzecz komórek i jednostek organizacyjnych PKP PLK S.A. w zakresie zagadnień inwestycyjnych oraz koordynację i nadzór nad zewnętrznymi kancelariami prawnymi świadczącymi pomoc prawną w zakresie inwestycji.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • przygotowanie i weryfikacja umów o przygotowanie dokumentacji projektowej oraz umów o roboty budowlane, udzielanie konsultacji prawnych w zakresie problemów prawnych związanych z realizacją umów, np. w przedmiocie zasadności naliczenia kar umownych, możliwości odstąpienia od umowy,
 • pomoc prawna i konsultacje prawne w zakresie zagadnień inwestycyjnych,
  w tym opiniowanie zasadności dochodzenia roszczeń na drodze sądowej lub zawarcia ugody,
 • sprawowanie nadzoru organizacyjnego i merytorycznego nad obsługą prawną świadczoną przez zewnętrzne kancelarie prawne na potrzeby Spółki, w tym weryfikacja opracowań (opinii prawnych, ekspertyz, inne) oraz porad i konsultacji realizowanych przez zewnętrzne kancelarie prawne na potrzeby Spółki pod kątem rzetelności oraz czytelności dla adresata,
 • zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych i przed innymi organami orzekającymi w sprawach związanych z działalnością inwestycyjną Spółki,
 • weryfikacja dokumentów korporacyjnych pod względem zgodności z przepisami prawa oraz wewnętrznymi aktami Spółki w celu zapewnienia zgodności dokumentów z tymi przepisami,
 • standaryzacja obsługi prawnej procesów inwestycyjnych w oparciu o dotychczas zajmowane stanowiska w opiniach prawnych, otrzymanych decyzjach administracyjnych oraz w oparciu o orzecznictwo sądów w sprawach z udziałem podmiotów realizujących inwestycje infrastrukturalne,
 • weryfikacja zagadnień formalnych w dokumentach kierowanych do Zarządu w celu weryfikacji poprawności przygotowanych dokumentów,
 • uczestnictwo w posiedzeniach Zarządu Spółki oraz posiedzeniach Komitetu Inwestycyjnego.

 

Wymagane kwalifikacje:

 

 • wykształcenie wyższe prawnicze,
 • doświadczenie zawodowe 2 lata na stanowiskach związanych z obsługą prawną,
 • znajomość przepisów prawnych związanych z inwestycjami infrastrukturalnymi (m.in.  przepisy dotyczące umowy o roboty budowlane, ustawa prawo zamówień publicznych, wymaganiem pożądanym jest znajomość systemów FIDIC)
 • wpis na listę radców prawnych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie średnio zaawansowanym, w tym MS Word na poziomie zaawansowanym,
 • umiejętność myślenia strategicznego umiejętność myślenia analitycznego, rozwiązywania problemów oraz współpraca,
 • komunikatywność, umiejętność jasnego formułowania wniosków i rekomendacji prawnych.

 

Oferujemy:

 

 • pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • szeroki wachlarz świadczeń socjalnych.

 

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). W przypadku braku takiej klauzuli, kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte, zgodnie z Ustawą, bez powiadamiania osoby, której dane dotyczą.

 

*użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata zostanie złożona na stanowisko zgodne z postanowieniami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, które może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

 

 Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego w terminie do dnia 26.11.2017 r. na adres rekrutacja@plk-sa.pl

 

 

Udostępnij na: