Rada Ministrów uwzględnia postulat KRRP dot. możliwości korzystania z usług hotelarskich w wybranych sytuacjach

29 marca 2021 r. opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii( Dz. U. poz. 574).

Nowelizacja poszerza katalog osób, które wyłączone są spod zakazu korzystania z usług hotelarskich. Zgodnie z nowym brzmieniem par. 9 ust. 3 pkt. 14 rozporządzenia z usług tych mogą korzystać również osoby zdające i organizujące egzaminy zawodowe, natomiast wedle par. 9 ust. 3 pkt 47 usługi te są dostępne również dla „dla członków składów orzekających sądów dyscyplinarnych, rzeczników dyscyplinarnych, obrońców, pełnomocników stron oraz stron w postępowaniach dyscyplinarnych prowadzonych przez samorządy zawodowe reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego, ich przedstawicieli ustawowych, świadków, biegłych oraz tłumaczy, w dniu posiedzenia sądu lub przeglądania akt sprawy oraz w dniu poprzedzającym”.

Obie grupy osób zostały uwzględnione w nowym rozporządzeniu na wniosek Krajowej Rady Radców Prawnych.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii