Publikacja ogłoszenia o pracę

 

 

 

 

 

 

Centrum Unijnych Projektów Transportowych

 

 

 

Ogłoszenie o rekrutacji nr 35/2019

 

Radca prawny w Departamencie Prawnym w Zespole do spraw Prawno-Procesowych

 

 

 

Podstawowe obowiązki:

 

 

 

 

 1. Przygotowywanie i opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów umów i porozumień oraz dokumentów rodzących dla CUPT skutki prawne i finansowe, w tym opiniowanie projektów umów o dofinansowanie projektu oraz aneksów do umów o dofinansowanie oraz współpraca przy ustanawianiu i weryfikacji zabezpieczeń należytego wykonania umów o dofinansowanie.
 2. Udzielanie porad i konsultacji prawnych oraz sporządzanie opinii prawnych.
 3. Przygotowywanie analiz i wyjaśnień prawnych dotyczących obowiązującego stanu prawnego, stosowania prawa i orzecznictwa.
 4. Opracowywanie i opiniowanie wzorów umów cywilno-prawnych stosowanych w CUPT.
 5. Sporządzanie projektów pism w ramach prowadzonej przez CUPT korespondencji z instytucjami nadrzędnymi i beneficjentami.
 6. Prowadzenie spraw legislacji wewnętrznej, w tym opiniowanie i opracowanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych, regulaminów, instrukcji w ramach prac przygotowawczych do realizacji projektów.
 7. Prowadzenie spraw legislacji zewnętrznej w zakresie przekazanym przez instytucje nadrzędne, w tym opiniowanie pod względem legislacyjno – prawnym projektów dokumentów systemowych i dokumentów rządowych.
 8. Prowadzenie zastępstw prawnych i procesowych przed sądami, organami administracji, instytucjami arbitrażowymi i innymi podmiotami stosownie do udzielonych pełnomocnictw.
 9. Świadczenie pomocy prawnej przy prowadzeniu postępowań w sprawie odzyskiwania kwot podlegających zwrotowi, w tym sporządzanie projektów decyzji o zwrocie środków.

 

 

 

Wymagania niezbędne:

 

 

 

 

 1. Wykształcenie wyższe prawnicze.
 2. Wpis na listę radców prawnych.
 3. Staż pracy 3 lata.

 

 

 

Wymagania dodatkowe:

 

 

 

 

 1. Znajomość przepisów Unii Europejskiej w zakresie funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.
 2. Biegła znajomość przepisów ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, ustawy o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi.
 3. Znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
 4. Znajomość przepisów w zakresie zamówień publicznych.
 5. Znajomość przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 6. Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej.
 7. Doświadczenie w zakresie wdrażania funduszy UE.
 8. Znajomość procedur związanych z wdrażaniem programów współfinansowanych ze środków funduszy UE.
 9. Bardzo dobra organizacja pracy.
 10. Rzetelność i terminowość.
 11. Umiejętność pracy pod presją czasu.
 12. Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.
 13. Znajomość języka angielskiego.

 

 

 

 

 

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 

 • Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy, jest Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) z siedzibą w Warszawie, Plac Europejski 2, 00–844 Warszawa.
 • W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem:

 

o            e-mail: IOD@cupt.gov.pl lub

 

o            Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Plac Europejski 2, 00–844 Warszawa z dopiskiem „IOD”.

 

 

 • Dane osobowe będą przetwarzane w związku z ubieganiem się o zatrudnienie w CUPT.
 • Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi: art. 6 ust. 1 lit. a, art. 6 ust. 1 lit. b, art. 6 ust. 1 lit. f, art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 r., poz. 894 ze zm.).
 • CUPT przetwarza dane osobowe zawarte w aplikacji rekrutacyjnej w związku z ubieganiem się kandydata o zatrudnienie, w tym zapewnienia transparentności procesu, tj. odzwierciedlenia w dokumentacji z przebiegu rekrutacji informacji o imionach i nazwiskach wszystkich kandydatów ubiegających się o zatrudnienie na dane stanowisko.
 • CUPT będzie kontaktował się z kandydatem, za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 • CUPT będzie przetwarzał dane osobowe podane w procesie rekrutacji do czasu wycofana zgody na ich przetwarzanie. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie i w dowolny sposób (pisemnie, telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej).
 • Podanie danych osobowych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe jednak CUPT, jako pracodawca ma prawo uzyskania danych osobowych od osoby ubiegającej się o zatrudnienie, jeśli z jakiegoś powodu dane osobowe nie zostaną przekazane dla celu przeprowadzenia rekrutacji, CUPT nie będzie mógł włączyć kandydata w proces ubiegania się o zatrudnianie.
 • CUPT gwarantuje spełnienie wszystkich praw wynikających z RODO, tj. prawo dostępu do swoich danych, żądania sprostowania lub usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 • Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Natomiast mogą być przekazywane instytucjom upoważnionym do tego z mocy prawa.
 • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez CUPT.
 • CUPT dokona trwałego i nieodwracalnego usunięcia danych osobowych kandydatów, którzy nie zostali wyłonieni w rekrutacji, ze wszystkich nośników będących w posiadaniu, nie później niż 30 dni od dnia zatrudnienia pracownika wybranego w ramach danej rekrutacji, z zastrzeżeniem, że CUPT będzie przetwarzać dane w zakresie imienia i nazwiska kandydatów przez okres 1 roku od dnia zatrudnienia pracownika wybranego w ramach danej rekrutacji, na potrzeby ochrony przed ewentualnymi roszczeniami. Po upływie ww. okresu, CUPT dokona anonimizacji danych w zakresie imienia i nazwiska kandydatów, we wszystkich dokumentach dotyczących rekrutacji, w tym również w poczcie elektronicznej.

 

Prosimy o zapoznanie się z powyższymi informacjami i przesyłanie Aplikacji wraz z klauzulą o następującej treści:

 

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej Aplikacji przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie przekazanych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję. Przez realizację procesu rekrutacji w CUPT rozumie się także jego dokumentowanie. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy.”

 

 

 

………………………………………………

 

Podpis kandydata do pracy

 

 

 

Aplikacje należy przesyłać na adres mailowy rekrutacja@cupt.gov.pl wraz z podaniem nazwy stanowiska i numeru rekrutacji w tytule maila. CUPT zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane Aplikacje. Aplikacje bez wskazanego numeru rekrutacji mogą nie brać udziału w rekrutacji, chyba że z ich treści jednoznacznie wynika, w której rekrutacji kandydat składający Aplikację bierze udział.

 

UWAGA: termin składania Aplikacji upływa w dniu 31 lipca 2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udostępnij na: