Przeciwdziałanie praniu „brudnych” pieniędzy

Zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu radcy prawni, jako przedstawiciele zawodów zaufania publicznego również podlegają obowiązkom wynikającym z zapisów tej ustawy.

W celu ułatwienia radcom prawnym zaznajomienia się z kwestiami prania „brudnych” pieniędzy publikujemy poniżej najważniejsze akty prawne związane z tą problematyką:

  • Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz.276 z późn.zm.)
  • Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. UE L 309 z 25.11.2005 r. z późn.zm.)

 

Udostępnij na: