Profesor Rafał Stankiewicz Kierownikiem Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP

W dniu 13 stycznia 2017 roku Krajowa Rada Radców Prawnych powołała na stanowisko Kierownika Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji dr. hab. Rafała Stankiewicza z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Rafał-StankiewiczDr hab. Rafał Stankiewicz jest pracownikiem Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych WPiA UW. Absolwent studiów prawniczych, ekonomicznych i politologicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadził badania naukowe na uniwersytetach w Wielkiej Brytanii, Holandii i Niemczech. Jest opiekunem Koła Naukowego Prawa Administracyjnego na Uniwersytecie Warszawskim.

Mecenas Rafał Stankiewicz jest autorem ponad 160 publikacji naukowych (w tym publikacji międzynarodowych). Współautor i współredaktor szeregu komentarzy prawniczych, w tym komentarzy do ustawy o rezerwach strategicznych i ustawy o refundacji leków. Współautor komentarzy do Kodeksu postępowania administracyjnego, Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Prawa transportu kolejowego. Współautor Systemu Prawa Administracyjnego oraz Systemu Prawa Prywatnego.

Mecenas Rafał Stankiewicz jest członkiem European Law Institute w Wiedniu. Jest również członkiem stowarzyszonym Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych przy Wydziale Zarządzania UW. Jest także wiceprezesem zarządu Fundacji Ochrony Konkurencji i Regulacji Sektorowej „IUS Pulbicum”.

Pełni funkcję członka Rady Programowej Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego.

Zasiada w Radzie Naukowej czasopisma „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe”. Od wielu lat uczestniczy aktywnie w pracach samorządu radców prawnych, pełniąc szereg funkcji na szczeblu krajowym i okręgowym tegoż samorządu. Były pełnomocnik procesowy Krajowej Rady Notarialnej oraz Krajowej Rady Radców Prawnych przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz sądami administracyjnymi.

Mecenas Rafał Stankiewicz od 2013 r. jest członkiem Rady OIRP w Warszawie oraz Krajowej Rady Radców Prawnych. Od 2011 r. był członkiem Rady Programowej Ośrodka Badań Studiów i Legislacji przy KRRP.

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji jest jednostką organizacyjną działającą przy Krajowej Radzie Radców Prawnych. Jego zadania obejmują w szczególności opiniowanie projektów aktów prawnych przesyłanych w ramach konsultacji do KRRP, przygotowywanie projektów aktów prawnych w ramach tzw. prainicjatywy ustawodawczej, prace legislacyjne związane z projektami ustawowymi dotyczącymi wykonywania zawodu radcy prawnego, analizę stanu prawa samorządowego, przeprowadzanie badań i sondaży związanych m.in. ze stanem pomocy prawnej w Polsce, oraz interpretację przepisów związanych z wykonywaniem zawodu radcy prawnego.