Profesor Rafał Stankiewicz członkiem Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Zarządzeniem z dnia 29 maja 2017 roku Minister Sprawiedliwości powołał profesora Rafała Stankiewicza na członka Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Dr hab. Rafał Stankiewicz jest pracownikiem Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych WPiA UW. Absolwent studiów prawniczych, ekonomicznych i politologicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadził badania naukowe na uniwersytetach w Wielkiej Brytanii, Holandii i Niemczech. Jest opiekunem Koła Naukowego Prawa Administracyjnego na Uniwersytecie Warszawskim.

Mecenas Rafał Stankiewicz jest autorem ponad 160 publikacji naukowych (w tym publikacji międzynarodowych). Współautor i współredaktor szeregu komentarzy prawniczych, w tym komentarzy do ustawy o rezerwach strategicznych i ustawy o refundacji leków. Współautor komentarzy do Kodeksu postępowania administracyjnego, Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Prawa transportu kolejowego. Współautor Systemu Prawa Administracyjnego oraz Systemu Prawa Prywatnego.

Mecenas Rafał Stankiewicz jest członkiem European Law Institute w Wiedniu. Jest również członkiem stowarzyszonym Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych przy Wydziale Zarządzania UW. Jest także wiceprezesem zarządu Fundacji Ochrony Konkurencji i Regulacji Sektorowej „IUS Pulbicum”.

Pełni funkcję członka Rady Programowej Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego.

Zasiada w Radzie Naukowej czasopisma „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe”. Od wielu lat uczestniczy aktywnie w pracach samorządu radców prawnych, pełniąc szereg funkcji na szczeblu krajowym i okręgowym tegoż samorządu. Były pełnomocnik procesowy Krajowej Rady Notarialnej oraz Krajowej Rady Radców Prawnych przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz sądami administracyjnymi.

Od 13 stycznia 2017 roku profesor Stankiewicz jest Kierownikiem Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji przy Krajowej Radzie Radców Prawnych.

Mecenas Rafał Stankiewicz od 2013 r. jest członkiem Rady OIRP w Warszawie oraz Krajowej Rady Radców Prawnych. Od 2011 r. był członkiem Rady Programowej Ośrodka Badań Studiów i Legislacji przy KRRP.