SZKOLENIE 13.06.2016 r. – Prawo zamówień publicznych po nowelizacji w związku z koniecznością wdrożenia dyrektyw 2014/24/UE oraz 2014/25/UE

Komisja ds. doskonalenia zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, I piętro, w dniu 13 czerwca 2016 r. w godz. 9.30–15.00

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowymi przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych, związanych z wejściem w życie w dniu 18 kwietnia 2016 r. nowych dyrektyw unijnych o zamówieniach publicznych (Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego I Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych) oraz praktyką ich stosowania.

Nowe przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych zmieniają w wielu obszarach w sposób istotny dotychczasową praktykę udzielania zamówień.

Robert Siwik – wspólnik i partner zarządzający kancelarii prawnej BIERĆ SIWIK & PARTNERS sp.k. (www.bsplaw.pl); Przewodniczący komisji ds. zamówień publicznych Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej; wykładowca prawa zamówień publicznych na Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz na WPiA Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2013 r. współzałożyciel oraz członek zarządu Polsko-Austriackiego Stowarzyszenia Prawników. Uznany za wschodzącą gwiazdę prawa (z zakresu m.in. prawa zamówień publicznych) w rankingu Dziennika Gazety Prawnej „Rising Stars – Prawnicy Lidera Jutra” – edycja 2013 r. Doradca prawny na wszystkich etapach postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym w szczególności w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Za udział w tym szkoleniu otrzymują Państwo 13 pkt.

PROGRAM SZKOLENIA:

900-930       –  REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

930-1100     I.Przygotowanie postępowania, kryteria oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej

  • Weryfikacja spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w tym obowiązki dokumentacyjne wykonawców (m.in. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) oraz kryteria selekcji wykonawców
  • Nowe zasady posługiwania się potencjałem podmiotów trzecich oraz tworzenia konsorcjów
  • Zmiany w kryteriach oceny ofert, w tym pozacenowe kryteria oceny ofert (sposób ich konstruowania, metodologii)
  • Nowe zasady wykluczania wykonawców (przesłanki fakultatywne i obligatoryjne)

1100-1115      –  przerwa kawowa

1115-1300   II.   Zmiany w środkach ochrony prawnej

  • Odwołanie do KIO poniżej progów unijnych (rozszerzenie katalogu czynności podlegających zaskarżeniu do KIO)
  • Nowe zasady obliczania terminów na wniesienie odwołania
  • Częściowe uwzględnienie zarzutów odwołania przez zamawiającego w postępowaniu odwoławczym

1300-1330      –  LUNCH

1330-1500   III. Realizacja umowy o zamówienie publiczne

  • Nowe zasady wprowadzania zmian do umowy w sprawie zamówienia publicznego
  • Rozwiązanie umowy o zamówienie publiczne
  • Zamówienia dodatkowe

UWAGA:

Powyższy program stanowi średniozaawansowany poziom wykładu – uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, znają również podstawową praktykę, jednakże mogą mieć wątpliwości i wymagają potwierdzenia swojej wiedzy; nie znają orzecznictwa sądowego w dziedzinie szkolenia

Opłaty:
Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
290 zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
490 zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
599 zł netto* – dla pozostałych uczestników
*- jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT.
 
Zgłoszenia
Zgłoszenia przyjmujemy poprzez zapis elektroniczny pod adresem:  https://ro.oirp.waw.pl
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie (pomarańczowy przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Wpłaty
Wymagany tytuł wpłaty : imię i nazwisko oraz datę szkolenia 13-06-2016 r.
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank PBC S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

UWAGA
Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.

Rezygnacja
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Informacji o szkoleniu udzielają:
Paulina Zając, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 116, e-mail: zajac.p@oirpwarszawa.pl
Krystyna Ostrowska, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 136, e-mail: ostrowska.k@oirpwarszawa.pl

Zapraszamy do udziału w szkoleniu!

Udostępnij na: