● Prawniczy most Warszawa–Frankfurt nad Menem

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie reprezentowała nasz kraj podczas dwudniowej konferencji zorganizowanej z okazji „International Chamber Day” we Frankfurcie nad Menem.

Konferencję z okazji „International Chamber Day” zorganizowała w dniach 12–13 listopada Izba Adwokacka we Frankfurcie nad Menem. OIRP w Warszawie, na specjalne zaproszenie Dziekana Rechtsanwaltskammer Frankfurt am Main dr. Michael’a Griem’a, reprezentował r.pr. Michał Lasota, przedstawiciel Komisji Zagranicznej OIRP w Warszawie.

Celem tegorocznego spotkania było nie tylko omówienie aktualnych tematów związanych z praktyką prawną, ale także wzmocnienie kontaktów międzynarodowych środowiska prawniczego w Europie.

Podczas konferencji dyskutowano nad rolą i znaczeniem zawodu prawnika w zakresie dostępu do wymiaru sprawiedliwości. Podczas wykładów omówiono m.in. kwestie uznawania i wykonywania zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, ale także rozporządzenie „Sukcesja Unia Europejska” z należytym uwzględnieniem spadków transgranicznych dotyczących Niemiec i Hiszpanii. Ponadto skupiono się na komunikacji elektronicznej między prawnikami a sądami, oraz zgłębiono status praw osoby oskarżonej w trakcie postępowania wyjaśniającego w sprawach karnych.

W trakcie wydarzenia odbyło się także coroczne zgromadzenie Izby frankfurckiej. Podczas uroczystej kolacji otwierającej „International Chamber Day” r.pr. Michał Lasota rozmawiał z Dziekanem Izby frankfurckiej o zacieśnieniu współpracy między obiema izbami oraz organizacji Dnia pomocy prawnej dla Polonii. Poczynił również ustalenia podczas rozmowy z panią Orsolya’ą Gorgenyi, prezydentem AIJA o nawiązaniu ewentualnej współpracy i podpisaniu w tym przedmiocie stosownej umowy.

Udostępnij na: