Prawne aspekty pomocy finansowej ze środków Unii Europejskiej – konferencja 1.12.2015 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza do udziału w odpłatnej konferencji, która odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, I piętro, w dniu 1 grudnia 2015 r. w godz. 9.30–16.15

Tematem konferencji są prawne aspekty korzystania z pomocy finansowej ze środków Unii Europejskiej w aspekcie praktycznym. W trakcie konferencji omówione zostaną istotne prawne zagadnienia w kontekście obecnej perspektywy finansowej, jak i doświadczenia perspektywy dotychczasowej.

Za udział w konferencji otrzymują Państwo 15 pkt.

Program konferencji:

09.00–09.30 Rejestracja uczestników

09.30–11.45 Sesja I

09.30–10.15 Ramy prawne wydatkowania środków UE w Polsce – prawo unijne i prawo krajowe (materialne i procesowe)
Marek Kalupa,
Dyrektor Departamentu Koordynacji Wdrażania Funduszy UE w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju

10.15–11.00 Procedura odwoławcza w procesie wyboru projektów w perspektywie finansowej 2014–2020
Katarzyna Lenart, radca prawny, Departament Prawny w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju

11.00–11.45 Dofinansowanie projektów środkami UE na przykładzie wdrażania regionalnych programów operacyjnych – dotychczasowe doświadczenia i wnioski dla perspektywy finansowej 2014–2020
dr Katarzyna Wlaźlak, Uniwersytet Łódzki

11.45–12.00 przerwa kawowa

12.00–14.15 Sesja II

12.00–12.45 Odmowa przyznania środków unijnych w świetle praktyki sądów administracyjnych
Małgorzata Korycińska – sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego

12.45–13.30 Skutki nieprawidłowego wydatkowania funduszy UE – wymogi ustanowione w prawie UE i orzecznictwie sądów unijnych
dr Justyna Łacny,
Instytut Nauk Prawnych PAN

13.30–14.15 Korekty finansowe za naruszenie prawa zamówień publicznych w projektach unijnych
Grzegorz Borkowski, Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju

14.15–14.45 Lunch

14.45–16.15 Sesja III

14.45–15.30 Proceduralne aspekty odzyskiwania środków UE
Piotr Chałas, radca prawny, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

15.30–16.15 Przegląd orzecznictwa NSA w zakresie spraw dotyczących środków unijnych (z wyłączeniem odmowy przyznania środków unijnych)
dr Maria Karcz-Kaczmarek,
Uniwersytet Łódzki

Uwaga!
Powyższy program stanowi średniozaawansowany poziom wykładu – uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, znają również podstawową praktykę, jednakże mogą mieć wątpliwości i wymagają potwierdzenia swojej wiedzy; nie znają orzecznictwa sądowego w dziedzinie szkolenia

Opłaty
Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
290 zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
490 zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
599 zł netto* – dla pozostałych uczestników

*- jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Zgłoszenia
Zgłoszenia przyjmujemy poprzez zapis elektroniczny pod adresem:  https://ro.oirp.waw.pl
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie (pomarańczowy przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Wpłaty
Wymagany tytuł wpłaty : imię i nazwisko oraz datę szkolenia 01-12-2015 r.
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank PBC S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Uwaga!
Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.

Rezygnacja
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Informacji o konferencji udzielają:
Paulina Zając, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 116, e-mail: zajac.p@oirpwarszawa.pl
Krystyna Ostrowska, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 136, e-mail: ostrowska.k@oirpwarszawa.pl

Uprzejmie przypominamy, że udział w szkoleniach jest objęty punktacją wynikającą z uchwały KRRP
w sprawie zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych (pełny tekst uchwały na stronie oirpwarszawa.pl). Zaświadczenia o udziale w szkoleniach będą wystawiane tylko radcom prawnym spoza Izby Warszawskiej. Radcy prawni z OIRP Warszawa punkty za udział w szkoleniach mają wprowadzane z list obecności bezpośrednio do bazy danych OIRP w Warszawie.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu!

Udostępnij na: