Praktykant/Praktykantka

esb Matczuk Matuszak-Leśny jest kancelarią świadczącą usługi prawne ze szczególnym uwzględnieniem prawa własności intelektualnej, nowych technologii oraz danych osobowych. Z usług kancelarii korzystają przedsiębiorcy działający przede wszystkim w branżach kreatywnych oraz IT. Kancelaria prowadzi również szereg projektów wdrożenia RODO oraz stałe usługi wsparcia prawnego w obszarze danych osobowych u klientów z różnych branż. Istotną część klientów kancelarii stanowią przedsiębiorcy z krajów niemieckojęzycznych oraz anglojęzycznych. Kancelaria stale współpracuje z kancelariami z grupy esb, posiadającymi siedziby w Niemczech i Czechach, jak również z innymi kancelariami i prawnikami zagranicznymi.

 

WYMAGANIA:

 

Poszukujemy praktykantów/praktykantek spełniających poniższe warunki:

 

 • student/studentka IV lub V roku prawa
 • dostępność 3 dni w tygodniu
 • zaangażowanie
 • umiejętność organizacji czasu pracy
 • staranność oraz samodzielność
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne

 

OFERUJEMY:

 

 • pracę w dynamicznie rozwijającej się Kancelarii
 • udział w ciekawych projektach
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • warunki współpracy adekwatne do doświadczenia zawodowego oraz zaangażowania

 

Prosimy o przesyłanie ofert na adres biuro@esb-legal.pl z dopiskiem Rekrutacja – Praktykant/Praktykanta

 

Przesłane przez Pana/Panią dokumenty aplikacyjne powinny zawierać następującą klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych (w szczególności CV, liście motywacyjnym i przedłożonych referencjach) przez esb Matczuk Matuszak-Leśny Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. p. z siedzibą w Warszawie (02-071), przy ul. Mariana Langiewicza 23 lok. 2. w celu niezbędnym do realizacji aktualnie prowadzonego procesu rekrutacji.

 

Ponadto, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako: „RODO”) informujemy, że:

 

[Administrator, dane kontaktowe]

 

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest esb Matczuk Matuszak-Leśny Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. z siedzibą w Warszawie (02-071), przy ul. Mariana Langiewicza 23 lok. 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000700338, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 7010745886, REGON 368560656 (dalej jako: „Administrator”).
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie – na adres: esb Matczuk Matuszak-Leśny Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. p., ul. Mariana Langiewicza 23 lok. 2, 02-071 Warszawa lub elektronicznie − na adres e-mail: biuro@esb-legal.pl lub telefonicznie – pod numerem telefonu +48 22 841-05-48.

 

[Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych]
ol start=”3″

 • Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Pana/Panią zgody.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym (konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym).
 • Wobec Pana/Pani nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w następstwie profilowania.

 

[Kategorie odbiorców danych osobowych]
ol start=”6″

 • Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawniane następującym podmiotom: współpracownikom Administratora oraz dostawcom usług IT.
 • Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
 • Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani organizacji międzynarodowej.

 

[Okres przechowywania danych osobowych]
ol start=”9″

 • Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane (tj. do czasu zakończenia prowadzonej aktualnie rekrutacji) lub do czasu wycofania zgody – w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.
 • Później Administrator będzie je przechowywać do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

[Prawa]

 

 1. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 2. Przysługuje Panu/Pani prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Pana/Pani danych osobowych, które Pan/Pani dostarczyła Administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani żądać od Administratora przesłania tych danych innemu administratorowi.
 3. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zgoda, ma Pan/Pani prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zastosowano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych (dane kontaktowe wskazane wyżej – patrz pkt 2).
 5. Nadto, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzi Pan/Pani, że przetwarzanie danych narusza RODO.

 

 

Udostępnij na: