SZKOLENIE – Praktyczne aspekty zawierania i sporządzania umów w obrocie gospodarczym (wybrana problematyka) – 30.05.2017 r.

Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, I piętro, w dniu 30 maja 2017 r. w godz. 9.30 – 15.00

Cel szkolenia: uczestnik szkolenia otrzyma kompleksowe informacje z zakresu wybranych aspektów dotyczących zawierania, zmiany i wykonywania umów w obrocie gospodarczym. Uczestnicy szkolenia nabędą praktyczne umiejętności przydatne przy redagowaniu umów oraz uzyskają wiedzę wynikającą z najnowszych regulacji prawnych oraz orzecznictwa dotyczącego tematyki objętej szkoleniem.

dr Iwona Gębusia – radca prawny. Dr Iwona Gębusia posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla instytucji finansowych. Brała udział w szeregu transakcji na rynkach kapitałowych, M&A, finansowaniu oraz świadczyła doradztwo w zakresie problematyki regulacyjnej. Praktykowała w wiodących kancelariach polskich oraz zagranicznych. Jest autorką pionierskiej monografii „Warranty subskrypcyjne” oraz autorką i współautorką ponad dwudziestu publikacji, które ukazały się w prestiżowych czasopismach naukowych. Posiada także bogate doświadczenie jako wykładowca akademicki oraz szkoleniowiec.

Program szkolenia:

900 – 930   REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

930 – 1100 Sesja I

  1. Odpowiedzialność przedkontraktowa

a) Przesłanki odpowiedzialności przedkontraktowej

b) Ochrona zaufania jako samoistna podstawa odpowiedzialności z tytułu naruszenia dobrej wiary (culpa in contrahendo)

c) Odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania umowy zawartej w okresie przedkontraktowym:

  • List intencyjny
  • Umowa przedwstępna
  • Umowa opcyjna
  • Umowa ramowa
  • Umowa o negocjacje
  1. Zmiana treści umowy

a) Zmiana treści umowy przez strony (w tym problematyka aneksowania umów z mocą wsteczną)

b) Zmiana treści umowy przez orzeczenie sądu

1100 – 1115 PRZERWA KAWOWA

1115 – 1315    Sesja II 

  1. Wybrane klauzule umowne:

a) Klauzula o poufności

b) Klauzula arbitrażowa

c) Klauzula adaptacyjna

d) Klauzula salwatoryjna

e) Klauzula merger

f) Klauzula interpretacyjna

g) Pactum de forma

4. Przeniesienie praw i obowiązków z umowy

1300 – 1330   LUNCH

1330 – 1500    Sesja III 

  1. Zawieranie umów na tzw. przedpolu upadłości
  2. Kluczowe problemy dotyczące zabezpieczenia wykonania umów:

a) Kara umowna i odsetki za opóźnienie

b) Hipoteka (kluczowe problemy w kontekście zawierania umów)

c) Poręczenie

d) Zastaw

e) Gwarancja

f) Weksel in blanco

g) Przelew wierzytelności na zabezpieczenie

h) Oświadczenie o poddaniu się egzekucji

Uwaga:

Powyższy program stanowi poziom średniozaawansowany – uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, znają również podstawową praktykę, jednakże mogą mieć wątpliwości i wymagają potwierdzenia swojej wiedzy; nie znają orzecznictwa sądowego w dziedzinie szkolenia.

Ilość punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 13 pkt.

Opłaty:

Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:

290 zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie,

490 zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie,

599 zł netto* – dla pozostałych uczestników.

*  –  jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa  jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT

Zgłoszenia:

Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie  www.oirpwarszawa.pl  w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/ „Szkolenia jednodniowe” lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/

W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.

Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie pomarańczowy przycisk „zarejestruj się”,
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty,
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu
ze środków publicznych.

Wpłaty:
Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz data szkolenia 30.05.2017 r.
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.

Rezygnacja:
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje, konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych.

Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Informacji o szkoleniu udzielają:

Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl,

Magdalena Jurkiewicz pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116, e-mail: jurkiewicz.m@oirpwarszawa.pl,

Natalia Wicik pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 136, e-mail: wicik.n@oirpwarszawa.pl.

Udostępnij na: