praca dla prawnika w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Wymiar etatu: pełny

 

Liczba etatów: 1

 

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

 

 

 

Główne obowiązki w zakresie zadań prawnych:

 

 

 • prowadzenie obsługi prawnej Agencji,
 • przygotowywanie projektów opinii prawnych z zakresu działania Agencji,
 • przygotowywanie projektów pism procesowych,
 • przygotowywanie projektów umów,
 • analizowanie projektów aktów prawnych, projektów umów, porozumień oraz innych propozycji zgłoszonych do zaopiniowania przez komórki organizacyjne Agencji,
 • przygotowywanie projektów zarządzeń Prezesa Agencji,
 • pomoc w negocjacjach i załatwianiu spraw, w których zakres wchodzą kwestie wymagające opinii prawnych,
 • informowanie pracowników o zmianach stanu prawnego oraz udostępnianie przepisów prawa w zakresie działalności Agencji,
 • analizowanie zewnętrznych projektów aktów prawnych,
 • w przypadku powzięcia wiadomości, informowanie bezpośredniego przełożonego o powstałych uchybieniach w zakresie przestrzegania prawa,
 • współpraca z innymi komórkami Agencji w celu uzgadniania i konsultacji, opiniowania, oraz prowadzenia wspólnych prac nad określonymi zadaniami,
 • prowadzenie rejestru wewnętrznych aktów prawnych wydawanych przez Prezesa Agencji,
 • przygotowywanie projektów i prowadzenie rejestru udzielanych przez Prezesa Agencji upoważnień i pełnomocnictw i kontrola ich ważności oraz ewidencjonowanie wygasłych lub cofniętych pełnomocnictw,
 • wykonywanie innych zadań z zakresu obsługi prawnej, wynikających z odrębnych przepisów,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Biura Prawnego bądź Prezesa Agencji.

 

 

 

Główne obowiązki w zakresie zadań Inspektora Ochrony Danych:

 

 

 • wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezesa Agencji.

 

 

 

Wykształcenie:  wyższe prawnicze.

 

 

 

Wymagania niezbędne:

 

 

 • Doświadczenie zawodowe:
 • w przypadku ubiegania się o stanowisko Specjalisty co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w innej jednostce, w której wykonywane były czynności tożsame z głównymi zadaniami prawnymi podanymi w ogłoszeniu,
 • w przypadku ubiegania się o stanowisko Starszego Specjalisty co najmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe w innej jednostce, w której wykonywane były czynności tożsame z głównymi zadaniami prawnymi podanymi w ogłoszeniu,
 • w przypadku ubiegania się o stanowisko Głównego Specjalisty co najmniej 5- letnie doświadczenie zawodowe w innej jednostce, w której wykonywane były czynności tożsame z głównymi zadaniami prawnymi podanymi w ogłoszeniu,

 

– przez doświadczenie zawodowe należy rozumieć okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, okresy wykonywania umów cywilnoprawnych, okresy prowadzenia działalności gospodarczej, okresy odbywania staży lub praktyk,

 

 

 • znajomość w zakresie zadań Agencji następujących aktów prawnych:

 

– ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych    ze  środków publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 z późn. zm.) w zakresie dotyczącym zadań Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz zasad funkcjonowania systemu ochrony zdrowia;

 

– ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych  specjalnego  przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1844 z późn. zm.) w zakresie dotyczącym zadań Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,

 

 

 • znajomość następujących aktów prawnych:

 

– ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz.1330 z późn. zm.),

 

– ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.),

 

– rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE.L. z 2016 r.119.1);

 

 

 • posiadanie wiedzy na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań Inspektora Ochrony Danych,
 • sprawne posługiwanie się pakietem MS Office,
 • znajomość programu LEX.

 

 

 

Wymagania dodatkowe:

 

 

 • doświadczenie zawodowe związane z obsługą prawną podmiotów sektora publicznego (umowa o pracę, umowa cywilno-prawna) będzie dodatkowym atutem,
 • doświadczenie zawodowe w obszarze bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych (umowa o pracę, umowa cywilno-prawna), np. na stanowisku Inspektora Ochrony Danych, Administratora Bezpieczeństwa Informacji lub innym stanowisku, będzie dodatkowym atutem,
 • studia podyplomowe z zakresu ochrony danych osobowych, będą dodatkowym atutem,
 • umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy i gotowość do ciągłego uczenia się,
 • komunikatywność, samodzielność oraz poczucie odpowiedzialności,
 • znajomość angielskiego na poziomie  dobrym.

 

 

 

Co oferujemy:

 

 

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • pakiet benefitów pozapłacowych (m.in. karta sportowa, ubezpieczenie grupowe);
 • pracę w zgranym zespole specjalistów.

 

 

 

Wymagane dokumenty:

 

 

 • wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania na stronie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w zakładce AOTMIT – PRACA.
 • własnoręcznie podpisany życiorys kandydata, który powinien zawierać następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)”,
 • własnoręcznie podpisany list motywacyjny w języku polskim,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w przypadku aplikacji na stanowisko Specjalisty, Starszego specjalisty, Głównego Specjalisty (np.: świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu, a także okresy aktywności zawodowej wynikające z umów, do których stosuje się przepisy o zleceniu i innych umów cywilnoprawnych oraz o wykonywaniu działalności gospodarczej),
 • dokument poświadczający zakres obowiązków zbliżony z głównymi obowiązkami podanymi w ogłoszeniu – przy ubieganiu się o stanowisko Specjalisty, Starszego specjalisty, Głównego specjalisty,
 • opcjonalnie – kopie dokumentów potwierdzających umiejętności językowe,
 • opcjonalnie – kopie dokumentów potwierdzających inne umiejętności dodatkowe,
 • opcjonalnie – kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe związane z obsługą prawną podmiotów sektora publicznego;
 • opcjonalnie – kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe  w obszarze bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych;
 • opcjonalnie – kopie dokumentów potwierdzających ukończenie studiów podyplomowych z zakresu ochrony danych

 

 

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do dnia 15.04.2019 roku na adres:

 

 

 

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

 

 

 1. Przeskok 2, 00-032 Warszawa

 

z dopiskiem na kopercie: „oferta pracy AOTMiT/26/BPR/19”

 

 

 

Wszelkie zapytania dotyczące oferty pracy prosimy kierować pod numer telefonu: (22) 101 47 03.

 

 

 

Inne informacje.

 

 

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do siedziby Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji).
 • Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Udostępnij na: