Poszukiwany aplikant radcowski III roku do biura prawnego w Ożarowie Mazowieckim

Dla naszego Klienta, grupy spółek z branży FMCG, do biura prawnego w Ożarowie Mazowieckim poszukujemy aplikanta radcowskiego III roku do pomocy w bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorstw.

 

Wymagana znajomość prawa spółek handlowych, prawa gospodarczego, prawa cywilnego, prawa pracy i procedury cywilnej. Mile widziane doświadczenie z zakresu RODO i compliance.

 

Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość rozwoju, przyjazną atmosferę pracy, elastyczność w zakresie czasu pracy.

 

Aplikacje prosimy składać do dnia 15 listopada 2019 r. na adres: klimkowska_e@bzk.pl

 

 

 

Prosimy o dołączenie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Przesłanie do Spółek z grupy BZK danych osobowych w zakresie szerszym, niż określony w Kodeksie pracy, lub ich ujawnienie przez
kandydata na dalszych etapach procesu rekrutacyjnego, stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez spółkę w celu prowadzenia
procesu rekrutacyjnego. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania
dokonanego przed jej wycofaniem.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BZK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy Sp.K z siedzibą w Warszawie
przy ul. Połczyńskiej 97A, dalej „Spółka” z którą można skontaktować się poprzez e-mail rekrutacja@bzk.pl w każdej sprawie dotyczącej
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Pani/Pana dane osobowe zawarte w aplikacji o pracę będą przetwarzane:
1. w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu
pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Spółce , zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679), w związku z przepisami Kodeksu pracy, a w zakresie danych
niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679;
2. w celu podjęcia działań koniecznych przed zawarciem umowy o pracę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679;
3. dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu –
podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679);
4. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Spółkę – podstawą prawną
przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki , zgodnie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679, polegający na
umożliwieniu Spółce obrony swych praw.
3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym spółkom z grupy BZK, w zakresie koniecznym do prowadzenia procesu rekrutacji,
podmiotom świadczącym usługi na ich rzecz w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także
dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji, a w zakresie w jakim przetwarzanie
odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych
rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez 2 lata. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres
przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych
roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Spółkę. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas
wymagany przepisami prawa.
5. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Spółka prosi o wycofywanie
zgód drogą pisemną lub elektroniczną.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
7. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
9. Podanie danych osobowych jest wymagane przez Kodeks pracy. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia
Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. w zakresie danych niewymaganych Kodeksem pracy, podanie danych jest dobrowolne.
* Aktualny wykaz spółek wchodzących w skład Grupy Spółek:
– BZK Sp. z o. o. i Wspólnicy Sp. k., ul. Połczyńska 97A, 01-303 Warszawa
– BZK Group Sp. z o.o. ul. Połczyńska 97, 01-303 Warszawa
– Bakoma Sp. z.o.o. ul. Połczyńska 97, 01-303 Warszawa
– Polskie Młyny S.A. ul. Połczyńska 97, 01-303 Warszawa
– Komagra Sp. z o.o. ul. Połczyńska 97, 01-303 Warszawa
– BIOAGRA-OIL S.A. ul. Przemysłowa 64, 43-100 Tychy
– BIOAGRA S.A. ul. Połczyńska 97, 01-303 Warszawa
– BZK ALCO ul. Połczyńska 97, 01-303 Warszawa
– Staoil, ul. Energetyczna 2, 08-330 Kosów Lacki
– Hotel Słoneczny Młyn, ul. Jagiellońska 96, 85-027 Bydgoszcz
– Hotel Tęczowy Młyn, ul. Zakładowa 4, 25-670 Kielce

 

Udostępnij na: