Poniedziałki radcowskie w Warszawie

Komisja ds. doskonalenia zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza Koleżanki i Kolegów na „poniedziałki radcowskie”.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom i potrzebom, w I kwartale 2015 r. kontynuujemy ideę organizacji dwóch torów wykładów w ramach „poniedziałków radcowskich”. Tak jak w poprzednich kwartałach są to dwa niezależne od siebie wykłady o godz. 17.30 i o godz. 19.30.

Zajęcia odbywają się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym w siedzibie OIRP w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16 (I piętro).

Udział w wykładach jest nieodpłatny. Pod artykułem mogą Państwo pobrać harmonogram szkoleń.

Za udział w dwóch wykładach poniedziałkowych można uzyskać łącznie 8 pkt. szkoleniowych (po 4 pkt. za 1 wykład)

Elektroniczna Lista Obecności (ELO) na poniedziałkach radcowskich włączana jest automatycznie:

Początek wykładu Włączanie Wyłączanie
godz. 17.30 16.30 18.00
godz. 19.30 20.30 21.20

12 stycznia 2015
17.30 
Charakter prawny zobowiązania wekslowego – dr Beata Kozłowska-Chyła radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji UW, arbiter w Sądzie Arbitrażowym KIG (poziom średniozaawansowany)
19.30 Odpowiedzialność dłużników wekslowych – dr Beata Kozłowska-Chyła radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji UW, arbiter w Sądzie Arbitrażowym KIG (poziom średniozaawansowany)

19 stycznia 2015
17.30
  Wykonywanie zawodów prawniczych w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej –  Hanna Winnicka, radca prawny,  autorka szeregu publikacji dotyczących problematyki wykonywania zawodu w świetle prawa europejskiego (poziom średniozaawansowany)
19.30 Regulamin pracy i wynagradzania – treść i zasady tworzenia – dr Magdalena Rycak, radca prawny, zastępca sędziego Trybunału Administracyjnego przy Radzie Europy  (poziom średniozaawansowany)

26 stycznia 2015
17.30
 Dochodzenie roszczeń od małżonków pozostających w umownych ustrojach majątkowych – prof. dr hab. Grzegorz Jędrejek, kierownik Katedry Postępowania Cywilnego UKSW, autor wielu publikacji z zakresu postępowania cywilnego i prawa cywilnego (poziom średniozaawansowany)
19.30 Zmiany w ustawie prawo zamówień publicznych w zakresie oceny ofert i waloryzacji wynagrodzenia – dr Włodzimierz Dzierżanowski, b. wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych, współautor Komentarza do ustawy Prawo zamówień publicznych (poziom zaawansowany)

2 luty 2015
17.30
 Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych. Aktualne orzecznictwo Sądu Najwyższego i zagadnienia praktyki. – dr Tomasz Czech, radca prawny, redaktor naczelny „Monitora Prawa Bankowego”, autor cenionych komentarzy do przepisów o hipotece, kredycie konsumenckim oraz ustawy deweloperskiej (poziom średniozaawansowany)
19.30 Argumentacja konstytucyjna w procesie sądowym – dr hab. Marcin Wiącek Wydział Prawa i Administracji UW (poziom średniozaawansowany)

9 luty 2015
17.30
Podział majątku – aspekty procesowe – sSR Kamila Paluszkiewicz Sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy (poziom średniozaawansowany)
19.30 Podział majątku – aspekty materialnoprawne – sSR Kamila Paluszkiewicz Sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy (poziom średniozaawansowany)

16 luty 2015
17.30 Upadłość konsumencka po nowelizacji. Oddłużanie osób fizycznych. – cz. I – sSR  dr hab. Anna Hrycaj, sędzia Wydziału XI Gospodarczego ds. Upadłościowych i Naprawczych Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu, kierownik studiów podyplomowych Restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa w postępowaniu upadłościowym, Przewodnicząca Zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości ds. reformy prawa upadłościowego (poziom średniozaawansowany)
19.30 Upadłość konsumencka po nowelizacji. Oddłużanie osób fizycznych. – cz. II – sSR  dr hab. Anna Hrycaj, sędzia Wydziału XI Gospodarczego ds. Upadłościowych i Naprawczych Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu, kierownik studiów podyplomowych Restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa w postępowaniu upadłościowym, Przewodnicząca Zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości ds. reformy prawa upadłościowego (poziom średniozaawansowany)

23 luty 2015
17.30
 Odpowiedzialność solidarna oraz in solidum w ujęciu materialnoprawnym i procesowym  – cz. I – Agata Zając, sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie, VI Wydział Cywilny (poziom średniozaawansowany)
19.30 Odpowiedzialność solidarna oraz in solidum w ujęciu materialnoprawnym i procesowym  – cz. II – Agata Zając, sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie, VI Wydział Cywilny (poziom średniozaawansowany)

2 marca 2015
17.30
 Służebność przesyłu i roszczenia uzupełniające – sSA Roman Dziczek sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie, specjalista w zakresie prawa rzeczowego i spółdzielczego (poziom średniozaawansowany)
19.30 Koszty uzyskania przychodów CIT i PIT (w szczególności wydatki na podwyższenie kapitału, niedostateczna kapitalizacja, wydatki na reprezentację w spółce) – sNSA Jan Rudowski Przewodniczacy Wydziału w Izbie Finansowej NSA właściwego m.in. w sprawach podatków dochodowych (poziom zaawansowany)

9 marca 2015
17.30
Nowe zasady uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach cywilnych w Unii Europejskiej (zniesienie exequatur) – cz. I – prof. UAM dr hab. Paweł Grzegorczyk Zakład Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (poziom zaawansowany)
19.30 Nowe zasady uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach cywilnych w Unii Europejskiej (zniesienie exequatur) – cz. II – prof. UAM dr hab. Paweł Grzegorczyk Zakład Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (poziom zaawansowany)

16 marca 2015
17.30 Problematyka praw do artystycznych wykonań – Ewa Laskowska, radca prawny, specjalista w zakresie prawa autorskiego, prawa własności intelektualnej oraz prawa nowych technologii (poziom średniozaawansowany)
19.30 Fonogram, wideogram, utwór audiowizualny w polskim prawie autorskim – Ewa Laskowska, radca prawny, specjalista w zakresie prawa autorskiego, prawa własności intelektualnej oraz prawa nowych technologii (poziom średniozaawansowany)

23 marca 2015
17.30 
Zagadnienia prawa dowodowego w kontekście najnowszych wypowiedzi judykatury – dr hab. Krystian Markiewicz adiunkt UŚ, sędzia, członek Zespołu Problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego (poziom zaawansowany)
19.30 Zaskarżanie uchwał rady nadzorczej i walnego zgromadzenia  (zgromadzenia wspólników) spółki kapitałowej przez odwołanych członków zarządu w świetle orzecznictwa sądowego (obrona przed odwołaniem, problem absolutorium) – r.pr. Robert Szyszko, radca prawny praktyk, doktorant UAM w Poznaniu, wykładowca z zakresu prawa spółek (poziom średniozaawansowany)

30 marca 2015
17.30
 Skarga na inne akty lub czynności z zakresu administracji publicznej w rozumieniu art. 3 par. 2 pkt 4 p.p.s.a. –  Marcin Kopeć, radca prawny, autor publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego (poziom średniozaawansowany )
19.30 Wznowienie postępowania sądowo-administracyjnego, a wznowienie postępowania cywilnego – różnice i podobieństwa (zagadnienia wybrane) – prof. SWPS dr hab Agnieszka Góra-Błaszczykowska, sędzia WSA w Warszawie (poziom średniozaawansowany)

Uprzejmie informujemy, że punktacją za udział w szkoleniach (patrz: uchwała KRRP z 6 czerwca 2008 o obowiązku doskonalenia zawodowego) objęte są również wykłady poniedziałkowe, tzw. „poniedziałki radcowskie”. Punkty za udział w wykładach (4 punkty za 1 wykład poniedziałkowy) naliczane są w oparciu Elektroniczną Listę Obecności (ELO) oraz w oparciu o listy obecności, które są wykładane:
– wykład o godz. 17.30 – od godz. 16.30 do godz. 18.00
– wykład o godz. 19.30 – od godz. 20.30 do godz. 21.20
Prosimy więc o możliwie punktualne przychodzenie na spotkania.

Wszelkie informacje dot. punktacji za szkolenia znajdziecie Państwo w zakładce Doskonalenie Zawodowe/Obowiązek doskonalenia

Szczegółowych informacji udziela:
Marta Dywicka, tel. 22 862 41 69 (–71) wew. 116, e–mail: dywicka.m@oirpwarszawa.pl
Krystyna Ostrowska,tel. 22 862 41 69 (–71) wew. 136, e–mail: ostrowska.k@oirpwarszawa.pl

OIRP zastrzega sobie prawo do zmian w podanym programie.

Udostępnij na: