Poniedziałki radcowskie w Warszawie – IV kwartał 2018 r.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom i potrzebom, w IV kwartale 2018 r. kontynuujemy ideę organizacji dwóch torów wykładów w ramach „poniedziałków radcowskich”. Tak jak w poprzednich kwartałach są to dwa niezależne od siebie wykłady o godz. 17.30 i o godz. 19.15.

Zajęcia odbywają się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym w siedzibie OIRP w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16 (I piętro). Udział w wykładach jest nieodpłatny.

Za udział w dwóch wykładach poniedziałkowych można uzyskać łącznie 8 pkt. szkoleniowych (po 4 pkt. za 1 wykład).

Elektroniczna Lista Obecności (ELO) na poniedziałkach radcowskich włączana jest automatycznie.

Początek wykładu Włączanie Wyłączanie
godz. 17.30 16.30 18.00
godz. 19.15 20.15 21.05

03 września 2018 r.

17.30 Zmiany w przepisach o partnerstwie publiczno-prywatnym – dr Marcin Jędrasik, radca prawny

19.15 Wstrzymanie wykonania aktu lub czynności przez sąd administracyjny – Agnieszka Wilk-Ilewicz, radca prawny

10 września 2018 r.

17.30 Egzekucja świadczeń pieniężnych – wprowadzenie – cz.I – Anita Fijolek-Brudko, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sochaczewie

19.15 Egzekucja świadczeń pieniężnych – wprowadzenie – cz. II  – Janusz Gągolewski, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie

17 września 2018 r.

17.30 Naprawienie szkody w postępowaniu karnym – Piotr Gąciarek, sędzia Sądu Okręgowego

19.15 Tożsamość czynu – zmiana opisu i kwalifikacji prawnej w postępowaniu sądowym – Piotr Gąciarek, sędzia Sądu Okręgowego

24 września 2018

17.30 Pracownicze Plany Kapitałowe – Marcin Wojewódka, radca prawny

19.15 Sprzedaż usług prawnych – Arkadiusz Żurek

1 października 2018

17.30 Prawo budowlane: Przebieg procesu inwestycyjnego w praktyce (uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszenie, przebieg procesu inwestycyjnego, nadzór budowlany) cz. I – Piotr Grodzki, radca prawny

19.15 Prawo budowlane: Przebieg procesu inwestycyjnego w praktyce (uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszenie, przebieg procesu inwestycyjnego, nadzór budowlany) cz. II – Piotr Grodzki, radca prawny

08 października 2018

17.30 Przejęcie praw i obowiązków z umowy (zmiana strony umowy). Cesja wierzytelności, przejęcie długu w aktualnym obrocie gospodarczym  – dr hab. Przemysław Drapała, radca prawny

19.15 Elektroniczne postępowanie upominawcze – Bartosz Brylski, radca prawny

15 października 2018

17.30 Dowód z opinii biegłego w postępowaniu karnym – dr hab. Monika Całkiewicz, radca prawny, prorektor ds. studiów prawniczych Akademii L. Koźmińskiego, wykładowca, autorka licznych publikacji naukowych

19.15 Konsensualne sposoby zakończenia postępowania karnego – dr hab. Monika Całkiewicz, radca prawny, prorektor ds. studiów prawniczych Akademii L. Koźmińskiego, wykładowca, autorka licznych publikacji naukowych

22 października 2018

17.30 Zasiłek macierzyński osób prowadzących działalność pozarolniczą – Zasady nabywania i ustalania wysokości – dr Tomasz Lasocki, adiunkt w Katedrze Prawa Ubezpieczeń WPiA UW

19.15 Budowanie wizerunku kancelarii prawnej – Ewa Opolska

29 października 2018

17.30 Powoływanie i odwoływanie członków rad nadzorczych spółek akcyjnych – uwagi na tle art. 385 k.s.h.– dr hab. Dominika Wajda, radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego WPiA UW

19.15 Finanse dla prawników – Bartłomiej Dębek, biegły rewident

5 listopada 2018

17.30 Znowelizowane przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej oraz praktyce zamawiających – Rafał Jędrzejewski, radca prawny

19.15 Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej  – zagadnienia praktyczne – Rafał Jędrzejewski, radca prawny

13 listopada 2018 (WTOREK)

17.30 Roszczenia z tytułu szkody na osobie – uwagi praktyczne – roszczenia majątkowe – Grzegorz Chmiel, sędzia Sądu Okręgowego

19.15 Przedawnienie roszczeń po zmianie Kodeksu cywilnego – dr Tomasz Pałdyna, sędzia Sądu Apelacyjnego

19 listopada 2018

17.30 Modyfikacje kar przewidzianych za przestępstwa (zamiana kar, kara mieszana, koncesje związane z konsensualnymi formami kończenia postępowania) – Maciej Gruszczyński, sędzia Sądu Okręgowego

19.15 Nowa formuła zarzutów i wniosków odwoławczych zawartych w apelacji w reformatoryjnym modelu postępowania odwoławczego – dr hab. Dariusz Świecki, sędzia Sądu Najwyższego, Izba Karna

26 listopada 2018

17.30 Uchwała krajobrazowa i rewitalizacyjna. Prawne aspekty związane z reklamą. – Piotr Grodzki, radca prawny

19.15 Stosowanie prawa UE w prawie krajowym – dr Anna Pudło, radca prawny

3 grudnia 2018

17.30 Podział nieruchomości w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami – cz. I – dr Magdalena Durzyńska, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

19.15 Podział nieruchomości w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami – cz. II – dr Magdalena Durzyńska, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

10 grudnia 2018

17.30 Uchybienie procesowe dotyczące formułowania żądań pozwu na tle zmian regulacji dotyczących odsetek ustawowych (po nowelizacji ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych i Kodeksu cywilnego) oraz wynikającego z art. 187 §1 k.p.c. wymagania dokładnego określenia żądania pozwu w sprawach cywilnych i gospodarczych – Maciej Kruszyński, sędzia Sądu Okręgowego

19.15 Związanie sądu wyrokiem wydanym w sprawie cywilnej – Tomasz Wojciechowski, sędzia Sądu Okręgowego

17 grudnia 2018

17.30 Odszkodowanie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie – Maciej Gruszczyński, sędzia Sądu Okręgowego

19.15 Nowa instytucja skargi na wyrok kasatoryjny sądu odwoławczego – dr hab. Dariusz Świecki, sędzia Sądu Najwyższego, Izba Karna

Uprzejmie informujemy, że punktacją za udział w szkoleniach (patrz: uchwała KRRP z 11 grudnia 2015 o obowiązku doskonalenia zawodowego) objęte są również wykłady poniedziałkowe, tzw. „poniedziałki radcowskie”. Punkty za udział w wykładach (4 punkty za 1 wykład poniedziałkowy) naliczane na podstawie:

  • Wykładanej listy papierowej
  • Elektronicznej Listy Obecności (ELO)

– wykład o godz. 17.30 – od godz. 16.30 do godz. 18.00

– wykład o godz. 19.15 – od godz. 20.15 do godz. 21.05

Prosimy więc o możliwie punktualne przychodzenie na spotkania.

Wszelkie informacje dot. punktacji za szkolenia znajdziecie Państwo w zakładce Doskonalenie Zawodowe/Obowiązek doskonalenia.

Szczegółowe informacje na temat obowiązku doskonalenia można uzyskać pod adresem e-mailowym: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl lub pod numerem telefonu: (22) 862 41 69 wew. 116,136,162.

Uwaga! W przypadku zaistnienia wyjątkowych i nadzwyczajnych okoliczności możliwe są zmiany w podanym programie. W takich sytuacjach podamy informację na stronie głównej www.oirpwarszawa.pl

Udostępnij na: