Poniedziałki radcowskie w Warszawie – IV kwartał 2017

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom i potrzebom, w III i IV kwartale 2017 r. kontynuujemy ideę organizacji dwóch torów wykładów w ramach „poniedziałków radcowskich”. Tak jak w poprzednich kwartałach są to dwa niezależne od siebie wykłady o godz. 17.30 i o godz. 19.15.

Zajęcia odbywają się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym w siedzibie OIRP w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16 (I piętro). Udział w wykładach jest nieodpłatny. Pod artykułem mogą Państwo pobrać harmonogram szkoleń.

Za udział w dwóch wykładach poniedziałkowych można uzyskać łącznie 8 pkt. szkoleniowych (po 4 pkt. za 1 wykład).

Elektroniczna Lista Obecności (ELO) na poniedziałkach radcowskich włączana jest automatycznie. Lista papierowa oraz ELO dostępne są w godzinach:

Początek wykładu Początek Koniec
godz. 17.30 16.30 18.00
godz. 19.15 20.15 21.05

4 września 2017

17.30 Wymogi formalne czynności procesowych w postępowaniu cywilnym w świetle najnowszego orzecznictwa SN – dr Joanna Studzińska, Katolicki Uniwersytet Lubelski

19.15 Ochrona wierzycieli spółki z o.o. (na tle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego) – dr hab. Konrad Osajda radca prawny, WPiA UW

11 września 2017

17.30 Nowe regulacje w zakresie zarządzania mieniem państwowym – dr Marcin Dziurda, Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego

19.15  Roszczenie o przywrócenie naruszonego posiadania. Aspekty materialne i procesowe – Kamila Paluszkiewicz-Brolska sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy

18 września 2017

17.30  Prokuratoria Generalna RP- kompetencje i współpraca z podmiotami reprezentującymi Skarb Państwa oraz spółkami cz. I – prof. Leszek Bosek Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, profesor Uniwersytetu Warszawskiego

19.15  Prokuratoria Generalna RP – kompetencje i współpraca z podmiotami reprezentującymi Skarb Państwa oraz spółkami cz. II – prof. Leszek Bosek Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, profesor Uniwersytetu Warszawskiego

25 września 2017

17.30 Podział majątku z uwzględnieniem nieruchomości obciążonej hipoteką – Kamila Spalińska-Zbrzeżna Wiceprezes Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie ds. cywilnych

19.15 Organizacja i prowadzenie zgromadzenia wspólników – Marcin Chomiuk radca prawny, partner w JARA DRAPAŁA & PARTNERS, współautor komentarza do KSH, członek kolegium redakcyjnego Monitora Prawa Handlowego

2 października 2017

17.30 Zakres związania prawomocnym orzeczeniem w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w świetle art. 365 k.p.c. – Marcin Rowicki sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, orzekający w XIV Wydziale Ubezpieczeń Społecznych, zastępca przewodniczącego wydziału, w latach 2004- 2014 orzekał w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi, a następnie Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Wiceprezes Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie ds. cywilnych

19.15 Praktyczne problemy odpowiedzialności uzupełniającej pracodawcy – dr Wojciech Ostaszewski radca prawny

9 października 2017

17.30 Informatyka śledcza w praktyce radcy prawnego – Tomasz Sidor biegły sądowy, Biuro Ekspertyz Sądowych w Lublinie

19.15 Księgowość śledcza w praktyce radcy prawnego – Magdalena Bodys biegły sądowy, Biuro Ekspertyz Sądowych w Lublinie

16 października 2017

17.30 Aktualne zagadnienia prawa mieszkaniowego (zmiany ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy o ochronie praw lokatorów…, przekształceniu współużytkowania wieczystego związanego z własnością lokali we własność… i inne zagadnienia) – Roman Dziczek sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie

19.15 Regulaminy pracy i wynagrodzenia – kształtowanie z uwzględnieniem potrzeb pracodawcy – dr Michał Raczkowski adiunkt na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego

23 października 2017

17.30 Zmiany w postępowaniu z zakresu prawa spadkowego dokonane nowelizacjami z 2015 r. – postępowanie o zabezpieczenie spadku, spis inwentarza, wykaz inwentarza oraz przyjęcie i odrzucenie spadku – dr Piotr Rylski radca prawny, adiunkt WPiA Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości

19.15 Procesowe aspekty postępowania o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym (art. 10 u.k.w.h.) – dr Piotr Rylski radca prawny, adiunkt WPiA Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości

6 listopada 2017

17.30 Przegląd aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych na gruncie prawa budowlanego – Alicja Plucińska-Filipowicz wieloletni sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, autorka publikacji z dziedziny materialnego i procesowego prawa administracyjnego, w szczególności prawa budowlanego oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego

19.15 Praktyki ograniczające konkurencję – Maria Kanak radca prawny, Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Konkurencji w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów

13 listopada 2017

17.30 Spory korporacyjne w aktualnej praktyce i najnowszym orzecznictwie –  dr Radosław Kwaśnicki radca prawny, arbiter krajowy i międzynarodowy, redaktor oraz autor, a także współautor podręczników i komentarzy oraz publikacji poświęconych praktycznym aspektom prawa gospodarczego, Prezes Zarządu i Partner Zarządzający w Kancelarii RKKW Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy

19.15 Rozkład ciężaru dowodu w procesie cywilnym – uwagi metodyczne po nowelizacjach k.p.c. (twierdzenia, wnioski i zarzuty oraz skutki ich niezgłoszenia we właściwym czasie) – Robert Masznicz sędzia w IV Wydziale Cywilnym w Sądzie Okręgowym w Warszawie, nauczyciel akademicki, autor publikacji naukowych i popularnonaukowych m. in. z zakresu prawa cywilnego i prawa postępowania cywilnego

20 listopada 2017

17.30 Egzekucja sądowa w świetle nowych regulacji cz. I – dr Joanna Studzińska adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego Akademii im. Leona Koźmińskiego, radca prawny, autorka publikacji z zakresu postępowania cywilnego

19.15 Egzekucja sądowa w świetle nowych regulacji cz. II – dr Joanna Studzińska adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego Akademii im. Leona Koźmińskiego, radca prawny, autorka publikacji z zakresu postępowania cywilnego

27 listopada 2017

17.30   Status prawny cudzoziemców w Polsce. Pobyt, zatrudnianie, wydalanie, udzielanie ochrony – dr Artur Krakała, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

19.15 Sankcja administracyjna w znowelizowanym KPA – Prof. dr hab. Rafał Stankiewicz adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego WPiA UW

4 grudnia 2017

17.30 KPA po nowelizacji. Pierwsze doświadczenia Cz. I – dr Joanna Wegner-Kowalska ekspert sejmowej Nadzwyczajnej Komisji do Spraw Zmian w Kodyfikacjach podczas prac nad reformą postępowania administracyjnego, adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego, Zakład Postępowania Administracyjnego Porównawczego Uniwersytetu Łódzkiego

19.15 KPA po nowelizacji. Pierwsze doświadczenia Cz. II – dr Joanna Wegner-Kowalska ekspert sejmowej Nadzwyczajnej Komisji do Spraw Zmian w Kodyfikacjach podczas prac nad reformą postępowania administracyjnego, adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego, Zakład Postępowania Administracyjnego Porównawczego Uniwersytetu Łódzkiego

11 grudnia 2017

17.30 Boilerplate contract clauses under English Law – George Havaris solicitor, kancelaria JS Legal

19.15 Postępowanie wieczystoksięgowe w orzecznictwie – dr Helena Ciepła sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku

18 grudnia 2017

17.30 Cywilne postępowanie zabezpieczające cz. I – Kamila Paluszkiewicz-Brolska sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy

19.15 Cywilne postępowanie zabezpieczające cz. II – Kamila Paluszkiewicz-Brolska sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy

Uprzejmie informujemy, że punktacją za udział w szkoleniach (patrz: uchwała KRRP z 11 grudnia 2015 o obowiązku doskonalenia zawodowego) objęte są również wykłady poniedziałkowe, tzw. „poniedziałki radcowskie”. Punkty za udział w wykładach (4 punkty za 1 wykład poniedziałkowy) naliczane na podstawie:

    Wykładanej listy papierowej lub

Elektronicznej Listy Obecności (ELO) dostępnych:

– wykład o godz. 17.30 – od godz. 16.30 do godz. 18.00

– wykład o godz. 19.15 – od godz. 20.15 do godz. 21.05

Prosimy więc o możliwie punktualne przychodzenie na spotkania.

Wszelkie informacje dot. punktacji za szkolenia znajdziecie Państwo w zakładce Doskonalenie Zawodowe/Obowiązek doskonalenia.

Szczegółowe informacje na temat obowiązku doskonalenia można uzyskać pod adresem e-mailowym: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl lub pod numerem telefonu: (22) 862 41 69 wew. 136.

Uwaga! W przypadku zaistnienia wyjątkowych i nadzwyczajnych okoliczności możliwe są zmiany w podanym programie. W takich sytuacjach podamy informację na stronie głównej www.oirpwarszawa.

Udostępnij na: