Poniedziałki radcowskie w Warszawie – IV kwartał 2016 r.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom i potrzebom, w IV kwartale 2016 r. kontynuujemy ideę organizacji dwóch torów wykładów w ramach „poniedziałków radcowskich”. Tak jak w poprzednich kwartałach są to dwa niezależne od siebie wykłady o godz. 17.30 i o godz. 19.15.

Zajęcia odbywają się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym w siedzibie OIRP w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16 (I piętro). Udział w wykładach jest nieodpłatny. Pod artykułem mogą Państwo pobrać harmonogram szkoleń.

Za udział w dwóch wykładach poniedziałkowych można uzyskać łącznie 8 pkt. szkoleniowych (po 4 pkt. za 1 wykład).

Elektroniczna Lista Obecności (ELO) na poniedziałkach radcowskich włączana jest automatycznie.

Początek wykładu Włączanie Wyłączanie
godz. 17.30 16.30 18.00
godz. 19.15 20.15 21.05

3 października 2016

17.30 – Zmiany w postępowaniu rozpoznawczym, które wchodzą w życie 8 września 2016 (wyłączenie sędziego, protokołowanie posiedzeń, zawieszenie postępowania, wyrokowanie na posiedzeniu niejawnym, postępowanie dowodowe) – dr Piotr Rylski, radca prawny, adiunkt WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego (poziom średniozaawansowany)

19.15 – Elektroniczna forma dokonywania czynności procesowych (elektroniczne pisma procesowe i ich wymagania, sankcje związane z pismami elektronicznymi, doręczenia elektroniczne, zmiany w elektronicznym postępowaniu upominawczym) – dr Piotr Rylski, radca prawny, adiunkt WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego (poziom średniozaawansowany)

10 października 2016

17.30 – Elektroniczna licytacja w egzekucji z ruchomości – w związku z nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego wchodzącą w życie 8 września 2016 – dr hab. Monika Michalska-Marciniak, radca prawny, prof. nadz. UŁ, pracownik naukowy w Katedrze Postępowania Cywilnego II Wydziału Prawa i Administracji UŁ; autorka monografii, komentarzy i  licznych opracowań z zakresu postępowania cywilnego (poziom średniozaawansowany)

19.15 – Obrona małżonka dłużnika przed egzekucją – dr hab. Monika Michalska-Marciniak, radca prawny, prof. nadz. UŁ, pracownik naukowy w Katedrze Postępowania Cywilnego II Wydziału Prawa i Administracji UŁ; autorka monografii, komentarzy i  licznych opracowań z zakresu postępowania cywilnego (poziom średniozaawansowany)

17 października 2016

17.30 – Usługowe modele korzystania z utworów w sieciach informatycznych – Michał Barta, radca prawny, specjalista w zakresie prawa autorskiego, praw własności intelektualnej oraz prawa nowych technologii (poziom średniozaawansowany)

19.15 – Wyczerpanie prawa w prawie własności intelektualnej – prawo autorskie, prawo własności przemysłowej – Michał Barta, radca prawny, specjalista w zakresie prawa autorskiego, praw własności intelektualnej oraz prawa nowych technologii (poziom średniozaawansowany)

24 października 2016

17.30 – Dostęp do informacji publicznej w najnowszym orzecznictwie sądów administracyjnych – Przemysław Szustakiewicz, sędzia Woj. Sądu Administracyjnego w Warszawie, profesor Uczelni Łazarskiego (poziom średniozaawansowany)

19.15 – Procedura legalizacji samowoli budowlanej – praktyka i orzecznictwo – dr Marcin Kopeć, radca prawny, autor publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego (poziom średniozaawansowany)

7 listopada 2016

17.30 – Wypowiadanie umów o pracę – dr hab. Łukasz Pisarczyk, radca prawny, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej WPiA UW, of counsel w Kancelarii Raczkowski Paruch (poziom zaawansowany)

19.15 – Zmiany w zbiorowym prawie pracy – dr hab. Łukasz Pisarczyk, radca prawny, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej WPiA UW, of counsel w Kancelarii Raczkowski Paruch (poziom zaawansowany)

14 listopada 2016

17.30 – Roszczenia z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym kierowane do gminy (zagadnienia procesowe) – Aleksandra Zagroba, radca prawny, specjalista w zakresie problematyki dotyczącej nieruchomości, procesualista (poziom średniozaawansowany)

19.15 – Służebność publiczna – administracyjnoprawne ograniczenie prawa własności – dr Mirosław Gdesz, sędzia WSA w Warszawie, współautor komentarza do ustawy o gospodarce nieruchomościami i autor wielu publikacji w tej dziedzinie (poziom średniozaawansowany)

21 listopada 2016

17.30 – Dziedziczenie ustawowe i testamentowe – aspekty materialnoprawne – Kamila Paluszkiewicz-Brolska, sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy (poziom średniozaawansowany)

19.15 – Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku – Kamila Paluszkiewicz-Brolska, sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy (poziom średniozaawansowany)

28 listopada 2016

17.30 – Postępowanie odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą po nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych. Aspekty praktyczne wnoszenia odwołań oraz najczęściej popełniane błędy – cz. I – Robert Siwik, właściciel eksperckiej Kancelarii Prawa Zamówień Publicznych Robert Siwik; Przewodniczący komisji ds. zamówień publicznych Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (poziom średniozaawansowany)

19.15 – Postępowanie odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą po nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych. Aspekty praktyczne wnoszenia odwołań oraz najczęściej popełniane błędy – cz. II – Robert Siwik, właściciel eksperckiej Kancelarii Prawa Zamówień Publicznych Robert Siwik; Przewodniczący komisji ds. zamówień publicznych Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (poziom średniozaawansowany)

5 grudnia 2016

17.30 – Know-how i tajemnica przedsiębiorstwa – przesłanki ochrony i zakres wyłączności – Aneta Pankowska, radca prawny (poziom średniozaawansowany)

19.15 – Powództwo o zaspokajanie potrzeb rodziny /art. 27 krio/ oraz powództwo o zasądzenie alimentów od byłego małżonka /art. 60§1 i art. 60§2 krio/. Problematyka zabezpieczeń. – Wioletta Iwańczuk, prezes  Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa, sędzia /del/ do Sądu Okręgowego w Warszawie VI Wydział Cywilny, Rodzinny Odwoławczy Mokotowa (poziom średniozaawansowany)

12 grudnia 2016

17.30 – Skarga  konstytucyjna – zagadnienia praktyczne – cz. I – dr hab. Marcin Wiącek, Wydział Prawa i Administracji UW; Członek Biura Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego i Rady Lgislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów (poziom średniozaawansowany)

19.15 – Skarga  konstytucyjna – zagadnienia praktyczne – cz. II – dr hab. Marcin Wiącek, Wydział Prawa i Administracji UW; Członek Biura Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego i Rady Lgislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów (poziom średniozaawansowany)

19 grudnia 2016

17.30 – Nowe Rozporządzenie UE o ochronie danych osobowych – rewolucja prawna  i aspekty praktyczne dotyczące wdrożenia nowej regulacji w przedsiębiorstwie – cz. I – Ewa Kurowska-Tober, radca prawny, partner w kancelarii DLA PIPER (poziom średniozaawansowany)

19.15 – Nowe Rozporządzenie UE o ochronie danych osobowych – rewolucja prawna  i aspekty praktyczne dotyczące wdrożenia nowej regulacji w przedsiębiorstwie – cz. II – Ewa Kurowska-Tober, radca prawny, partner w kancelarii DLA PIPER (poziom średniozaawansowany)

Uprzejmie informujemy, że punktacją za udział w szkoleniach (patrz: uchwała KRRP z 11 grudnia 2015 o obowiązku doskonalenia zawodowego) objęte są również wykłady poniedziałkowe, tzw. „poniedziałki radcowskie”. Punkty za udział w wykładach (4 punkty za 1 wykład poniedziałkowy) naliczane są w oparciu Elektroniczną Listę Obecności (ELO) oraz w oparciu o listy obecności, które są wykładane:
– wykład o godz. 17.30 – od godz. 16.30 do godz. 18.00
– wykład o godz. 19.15 – od godz. 20.15 do godz. 21.05
Prosimy więc o możliwie punktualne przychodzenie na spotkania.

Wszelkie informacje dot. punktacji za szkolenia znajdziecie Państwo w zakładce Doskonalenie Zawodowe/Obowiązek doskonalenia

Szczegółowe informacje na temat obowiązku doskonalenia można uzyskać pod adresem e-mailowym: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl lub pod numerem telefonu: (22) 862 41 69 wew. 116.

Uwaga! W przypadku zaistnienia wyjątkowych i nadzwyczajnych okoliczności możliwe są zmiany w podanym programie. W takich sytuacjach podamy informację na stronie głównej www.oirpwarszawa.pl

Udostępnij na: