Poniedziałki radcowskie w Warszawie – I półrocze 2019 r.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom i potrzebom, w I półroczu 2019 r. kontynuujemy ideę organizacji dwóch torów wykładów w ramach „poniedziałków radcowskich”. Tak jak w poprzednich kwartałach są to dwa niezależne od siebie wykłady o godz. 17.30 i o godz. 19.15.

Zajęcia odbywają się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym w siedzibie OIRP w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16 (I piętro). Udział w wykładach jest nieodpłatny. Pod artykułem mogą Państwo pobrać harmonogram szkoleń.

Za udział w dwóch wykładach poniedziałkowych można uzyskać łącznie 8 pkt. szkoleniowych (po 4 pkt. za 1 wykład). Na szkoleniach obowiązują dwie oddzielne listy obecności.

Elektroniczna Lista Obecności (ELO) na poniedziałkach radcowskich włączana jest automatycznie.

Początek wykładu Włączanie Wyłączanie
godz. 17.30 16.30 18.00
godz. 19.15 20.15 21.05

7 stycznia 2019

17.30 Administracyjne kary pieniężne – dr hab. Joanna Wegner, prof. UŁ

19.15 Milczące załatwienie sprawy administracyjnej – dr hab. Joanna Wegner, prof. UŁ

14 stycznia 2019

17.30 Sądowy podział majątku wspólnego – wybrane problemy praktyczne – dr Joanna Studzińska, Akademia Leona Koźmińskiego

19.15  Zmiany w sądowym postępowaniu egzekucyjnym wchodzące w życie z początkiem 2019 r. – perspektywa radcy prawnego – dr hab. Tadeusz Zembrzuski, radca prawny, Uniwersytet Warszawski

21 stycznia 2019

17.30  Pełnomocnik w sprawach o odszkodowanie za niesłuszne pozbawienie wolności – wybrane zagadnienia – dr hab. Barbara Nita – Światłowska, sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie

19.15  Obrońca w sprawach ENA i o przejęcie do wykonania kary pozbawienia wolności  – dr hab. Barbara Nita – Światłowska, sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie

28 stycznia 2019

17.30 Indywidualne zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników – Izabela Zawacka, radca prawny

19.15 Grupowe zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników – Izabela Zawacka, radca prawny

4 lutego 2019

17.30 Rozgraniczenie nieruchomości w toku postępowania administracyjnego i przed sądem – dr Magdalena Durzyńska, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

19.15 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – procedura wprowadzenia, odszkodowania – Piotr Grodzki, radca prawny

11 lutego 2019

17.30 Zdolność sądowa i procesowa. Ustalenie stron procesu. Współuczestnictwo w sporze – zagadnienia praktyczne cz. I – dr hab. Radosław Flejszar, radca prawny, Uniwersytet Jagielloński

19.15 Zdolność sądowa i procesowa. Ustalenie stron procesu. Współuczestnictwo w sporze – zagadnienia praktyczne cz. II – dr hab. Radosław Flejszar, radca prawny, Uniwersytet Jagielloński

18 lutego 2019

17.30 Przestępstwa przeciwko interesom wierzycieli – dr hab. Anna Błachnio – Parzych, Akademia Leona Koźmińskiego

19.15 Oszustwa kredytowe i ubezpieczeniowe – dr hab. Anna Błachnio – Parzych, Akademia Leona Koźmińskiego

25 lutego 2019

17.30 Savoir-vivre ubioru i marka osobista w biznesie – Agnieszka Jelonkiewicz, trener, konsultant wizerunku

19.15 Psychologia koloru w biznesie – Agnieszka Jelonkiewicz, trener, konsultant wizerunku

4 marca 2019

17.30 Zmiany w PIT i CIT obowiązujące od początku 2019 r. – Patrycja Balicka

19.15 Dostęp i odmowa dostępu do informacji publicznej – dr Aleksander Jakubowski, radca prawny

11 marca 2019

17.30 Stosowanie konstrukcji bezpodstawnego wzbogacenia na gruncie roszczeń publicznoprawnych (roszczenia podatkowe, należności z tytułu zabezpieczenia społecznego itp. – przede wszystkim na tle orzecznictwa SN) – dr Mateusz Grochowski, Instytut Nauk Prawnych PAN

19.15 Klauzule abuzywne w umowach konsumenckich – problemy praktyczne na tle najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – dr Mateusz Grochowski, Instytut Nauk Prawnych PAN

18 marca 2019

17.30 Opinia z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych w postępowaniu karnym – Marek Gosławski, biegły sądowy z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych

19.15 Metodyka prowadzenia postępowania przygotowawczego w sprawach o wypadki drogowe – Marcin Saduś, prokurator Prokuratury Okręgowej

25 marca 2019

17.30 Zadowolony klient kancelarii. Metody budowania doświadczeń klienta, które podnoszą lojalność, liczbę zleceń i poleceń – dr hab. Ryszard Sowiński, profesor WSB, wspólnik Naveo Sowiński i Sęk sp. j.

19.15 Sztuka prezentacji i autoprezentacji – wystąpienia publiczne – Agnieszka Olejnik

1 kwietnia 2019

17.30 Ochrona zabytków w procesie inwestycyjno-budowlanym – Michał Okoń, radca prawny

19.15 Zmiany w przepisach dotyczących weryfikacji decyzji administracyjnych – dr hab. Rafał Stankiewicz, radca prawny

8 kwietnia 2019

17.30 Umowa o roboty budowlane w świetle aktualnego orzecznictwa oraz zmian przepisów o odpowiedzialności solidarnej inwestora – Michał Górski, radca prawny

19.15 Zachowek w praktyce procesowej – Kamila Paluszkiewicz-Brolska, sędzia Sądu Rejonowego w Warszawie

15 kwietnia 2019

17.30 Wniosek dowodowy w postępowaniu karnym – Anna Wielgolewska, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie

19.15 Wyrok łączny i kara łączna – Anna Wielgolewska, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie

29 kwietnia 2019

17.30 Legitymacja czynna i bierna przy powództwie o uchylenie oraz powództwie o stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej – dr hab. Dominika Wajda, radca prawny, Uniwersytet Warszawski

19.15 Skuteczna ochrona wierzycieli przed niewypłacalnością sp. z o.o. – cz. I

Sprawozdanie finansowe – jako źródło informacji o płynności – dr Robert Szyszko, radca prawny

6 maja 2019

17.30 Niedopuszczalność kumulacji sankcji administracyjnych i karnych – najnowsze orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości UE – dr hab. Monika Szwarc, radca prawny

19.15 Elektronizacja zamówień publicznych – składanie ofert i odwołań – Piotr Trębicki, radca prawny

13 maja 2019

17.30 Roszczenia z tytułu szkody na osobie – uwagi praktyczne cz. II – roszczenia niemajątkowe – Grzegorz Chmiel, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie

19.15 Skarga pauliańska w praktyce procesowej – dr hab. Anna Hrycaj, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, Uczelnia Łazarskiego

20 maja 2019

17.30 Po drodze z prokuratorem. Co można, a czego nie można radcy prawnemu w postępowaniu przygotowawczym i wyjaśniającym – Mariusz Piłat, prokurator Prokuratury Okręgowej

19.15 Po drodze z sędzią. Co można, a czego nie można radcy prawnemu w postępowaniu sądowym – dr Grzegorz Krysztofiuk, sędzia Sądu Rejonowego w Warszawie

27 maja 2019

17.30 Firmy rodzinne w dobie zmiany pokoleniowej – prawne aspekty procesu sukcesji – Agnieszka Krysik, radca prawny

19.15 Bankowość hipoteczna w pigułce – pojęcie banku hipotecznego i listu zastawnego w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o listach zastawnych i bankach hipotecznych  –Sebastian Pająk, radca prawny

3 czerwca 2019

17.30 Podstawy prawa energetycznego i regulacji w energetyce – Grzegorz Mikos, radca prawny

19.15 Odwołanie w prawie zamówień publicznych – Rafał Jędrzejewski, radca prawny

10 czerwca 2019

17.30 Ustawa o komornikach sądowych i ustawa o kosztach komorniczych. Aktualne problemy na tle dotychczasowej praktyki stosowania nowych regulacji – cz. I – dr hab. Robert Kulski, radca prawny, Uniwersytet Łódzki

19.15 Ustawa o komornikach sądowych i ustawa o kosztach komorniczych. Aktualne problemy na tle dotychczasowej praktyki stosowania nowych regulacji – cz. II  – dr hab. Robert Kulski, radca prawny, Uniwersytet Łódzki

17 czerwca 2019

17.30 Udział obrońcy w przesłuchaniu świadka – prof. dr hab. Ewa Gruza, Uniwersytet Warszawski

19.15 Zadania radcy prawnego  w postępowaniu wykonawczym w zakresie instytucji: dozoru elektronicznego; przerwy obligatoryjnej i fakultatywnej; warunkowego przedterminowego zwolnienia – Mariusz Piłat, prokurator Prokuratury Okręgowej

24 czerwca 2019

17.30 Rola profesjonalnego pełnomocnika w stosowaniu prawa Unii Europejskiej – Agnieszka Wilk-Ilewicz, radca prawny

19.15 Konstrukcja umowy ubezpieczenia – składniki ochrony ubezpieczeniowej w ubezpieczeniach ochrony prawnej – Kamil Markiewicz, radca prawny

Uprzejmie informujemy, że punktacją za udział w szkoleniach (patrz: uchwała KRRP z 11 grudnia 2015 r. o obowiązku doskonalenia zawodowego) objęte są również wykłady poniedziałkowe, tzw. „poniedziałki radcowskie”. Punkty za udział w wykładach (4 punkty za 1 wykład poniedziałkowy) naliczane na podstawie:

  • Wykładanej listy papierowej
  • Elektronicznej Listy Obecności (ELO)

– wykład o godz. 17.30 – od godz. 16.30 do godz. 18.00

– wykład o godz. 19.15 – od godz. 20.15 do godz. 21.05

Prosimy więc o możliwie punktualne przychodzenie na spotkania.

Wszelkie informacje dot. punktacji za szkolenia znajdziecie Państwo w zakładce Doskonalenie Zawodowe/Obowiązek doskonalenia.

Szczegółowe informacje na temat obowiązku doskonalenia można uzyskać pod adresem e-mailowym: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl lub pod numerem telefonu: (22) 862 41 69 wew. 136 lub 162.

Uwaga! W przypadku zaistnienia wyjątkowych i nadzwyczajnych okoliczności możliwe są zmiany w podanym programie. W takich sytuacjach podamy informację na stronie głównej www.oirpwarszawa.

Udostępnij na: