Poniedziałki radcowskie w Warszawie – I kwartał 2018 r.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom i potrzebom, w I kwartale 2018 r. kontynuujemy ideę organizacji dwóch torów wykładów w ramach „poniedziałków radcowskich”. Tak jak w poprzednich kwartałach są to dwa niezależne od siebie wykłady o godz. 17.30 i o godz. 19.15.

Zajęcia odbywają się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym w siedzibie OIRP w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16 (I piętro). Udział w wykładach jest nieodpłatny. Pod artykułem mogą Państwo pobrać harmonogram szkoleń.

Za udział w dwóch wykładach poniedziałkowych można uzyskać łącznie 8 pkt. szkoleniowych (po 4 pkt. za 1 wykład).

Elektroniczna Lista Obecności (ELO) na poniedziałkach radcowskich włączana jest automatycznie.

Początek wykładu Włączanie Wyłączanie
godz. 17.30 16.30 18.00
godz. 19.15 20.15 21.05

8 stycznia 2018

17.30 Dział spadku aspekty materialnoprawne i procesowe – cz. I – Kamila  Paluszkiewicz-Brolska sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, od 1 lutego 2013 roku Kierownik Sekcji Zagranicznej i Egzekucyjnej, a następnie Zastępca Przewodniczącego w II Wydziale Cywilnym

19.15 Dział spadku aspekty materialnoprawne i procesowe – cz. II – Kamila  Paluszkiewicz-Brolska sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, od 1 lutego 2013 roku Kierownik Sekcji Zagranicznej i Egzekucyjnej, a następnie Zastępca Przewodniczącego w II Wydziale Cywilnym

15 stycznia 2018

17.30 Jednolity plik kontrolny (JPK) – zasady sporządzania i przesyłania danych, narzędzie kontroli podatników – praktyczne implikacje dla radców prawnych – Rafał Romański, doradca podatkowy

19.15 Terminy zawite i terminy przedawnienia prawa cywilnego – Tomasz Pałdyna, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie

22 stycznia 2018

17.30 Odpowiedzialność za działalność przedsiębiorstwa wprowadzanego w ruch za pomocą sił przyrody – cz. I – Tomasz  Wojciechowski, sędzia Sądu Okręgowego

19.15 Odpowiedzialność za działalność przedsiębiorstwa wprowadzanego w ruch za pomocą sił przyrody – cz. II – Tomasz  Wojciechowski, sędzia Sądu Okręgowego

29 stycznia 2018

17.30 Wybrane zagadnienia międzynarodowego postępowania egzekucyjnego cz. I – dr hab. Robert Kulski 

19.15 Wybrane zagadnienia międzynarodowego postępowania egzekucyjnego cz. II – dr hab. Robert Kulski

5 lutego 2018

17.30 Ochrona wierzycieli spółki z o.o. (ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności z art. 299 k.s.h.) – cz. I – dr hab. Konrad Osajda, radca prawny, WPiA UW

19.15 Ochrona wierzycieli spółki z o.o. (ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności z art. 299 k.s.h.) – cz. II – dr hab. Konrad Osajda, radca prawny, WPiA UW

12 lutego 2018

17.30 Dochodzenie roszczeń cywilnych w postępowaniu karnym – Sebastian Ładoś, sędzia Sądu Rejonowego

19.15 Roszczenia windykacyjne i eksmisyjne – Robert Masznicz, sędzia w IV Wydziale Cywilnym w Sądzie Okręgowym w Warszawie, nauczyciel akademicki, autor publikacji naukowych i popularnonaukowych m. in. z zakresu prawa cywilnego i prawa postępowania cywilnego

19 lutego 2018

17.30 Budowanie satysfakcji klienta kancelarii – Agata Pawłowska, trener i coach

19.15 Wybrane problemy świadczenia usług drogą elektroniczną – prof. Ewa Skrzydło-Tefelska

26 lutego 2018

17.30 Prawa wierzycieli w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym – dr hab. Anna Hrycaj, sędzia Wydziału XI Gospodarczego ds. Upadłościowych i Naprawczych Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto, kierownik studiów podyplomowych Restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa w postępowaniu upadłościowym, Przewodnicząca Zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości ds. reformy prawa upadłościowego

19.15 Odstąpienie od umowy wzajemnej, ze szczególnym uwzględnieniem umowy o roboty budowlane – Agnieszka  Owczarewicz, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie

5 marca 2018

17.30 Czytanie i interpretacja sprawozdań finansowych w praktyce radcy prawnego – Wojciech Łyjak, FCCA, CFA

19.15 Błędy pełnomocników w postępowaniu egzekucyjnym – Marcin Świtkowski, komornik Sądowy przy Sądzie rejonowym dla Warszawy – Woli

12 marca 2018

17.30 Radca prawny jako obrońca w postepowaniu karnym – dr hab. Monika Całkiewicz, radca prawny, prorektor ds. studiów prawniczych Akademii L. Koźmińskiego, wykładowca, autorka licznych publikacji naukowych

19.15 Nowelizacja kpa/ pppsa – dr hab. Marcin Wiącek, kierownik Zakładu Praw Człowieka na Wydziale Prawa i Administracji UW, członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, główny specjalista w Biurze Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego

19 marca 2018

17.30 Żądanie zwrotu  bonifikaty udzielonej w trakcie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (art. 4 pkt 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości) – Iwona Kosińska, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

19.15 Praktyczne aspekty wypowiadania umów o pracę i ich rozwiązywania bez wypowiedzenia – Monika Frączek, ekspert prawa pracy, były pracownik wydziału legislacji MRPiPS

26 marca 2018

17.30 Podatkowe aspekty zakładania i przekształcania spółek – Rafał Romański, dorada podatkowy

19.15 Zakładanie i przekształcanie spółek – aspekty prawa handlowego – dr Iwona Gębusia, radca prawny

Uprzejmie informujemy, że punktacją za udział w szkoleniach (patrz: uchwała KRRP z 11 grudnia 2015 o obowiązku doskonalenia zawodowego) objęte są również wykłady poniedziałkowe, tzw. „poniedziałki radcowskie”. Punkty za udział w wykładach (4 punkty za 1 wykład poniedziałkowy) naliczane na podstawie:

  • Wykładanej listy papierowej

lub

  • Elektronicznej Listy Obecności (ELO) dostępnej:

– wykład o godz. 17.30 – od godz. 16.30 do godz. 18.00

– wykład o godz. 19.15 – od godz. 20.15 do godz. 21.05

Prosimy więc o możliwie punktualne przychodzenie na spotkania.

Wszelkie informacje dot. punktacji za szkolenia znajdziecie Państwo w zakładce Doskonalenie Zawodowe/Obowiązek doskonalenia.

Szczegółowe informacje na temat obowiązku doskonalenia można uzyskać pod adresem e-mailowym: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl lub pod numerem telefonu: (22) 862 41 69 wew. 116, 136, 162.

Uwaga! W przypadku zaistnienia wyjątkowych i nadzwyczajnych okoliczności możliwe są zmiany w podanym programie. W takich sytuacjach podamy informację na stronie głównej www.oirpwarszawa.pl

Udostępnij na: