Poniedziałki radcowskie w Warszawie – I kwartał 2017 r.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom i potrzebom, w I kwartale 2017 r. kontynuujemy ideę organizacji dwóch torów wykładów w ramach „poniedziałków radcowskich”. Tak jak w poprzednich kwartałach są to dwa niezależne od siebie wykłady o godz. 17.30 i o godz. 19.15.

Zajęcia odbywają się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym w siedzibie OIRP w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16 (I piętro). Udział w wykładach jest nieodpłatny. Pod artykułem mogą Państwo pobrać harmonogram szkoleń.

Za udział w dwóch wykładach poniedziałkowych można uzyskać łącznie 8 pkt. szkoleniowych (po 4 pkt. za 1 wykład).

Elektroniczna Lista Obecności (ELO) na poniedziałkach radcowskich włączana jest automatycznie.

Początek wykładu Włączanie Wyłączanie
godz. 17.30 16.30 18.00
godz. 19.15 20.15 21.05

 

9 stycznia 2017

17.30  Prawo antydyskryminacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Kodeksu pracy i Ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania oraz orzecznictwa sądów krajowych i Trybunału Sprawiedliwości UE – cześć I. – Karolina Kędziora radca prawny, Prezes Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego

19.15  Prawo antydyskryminacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Kodeksu pracy i Ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania oraz orzecznictwa sądów krajowych i Trybunału Sprawiedliwości UE – cześć II. – Karolina Kędziora radca prawny, Prezes Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego

16 stycznia 2017

17.30   Zniesławienie. Zagadnienia praktyczne. Aspekty prawnokarne. – dr Piotr Kładoczny Katedra Prawa Karnego WPiA UW Sekretarz Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

19.15  Kary i środki probacyjne w nowelizowanym kodeksie karnym. – dr Sławomir Żółtek adiunkt na WPiA UW, członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego

23 stycznia 2017

17.30  Roszczenia z tytułu zachowku. Aspekty materialnoprawne i postępowanie przed sądem. – Kamila Brolska-Paluszkiewicz sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy

19.15  Dowód z opinii biegłego w procesie cywilnym. – Tomasz Wojciechowski sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie

30 stycznia 2017

17.30 Wybór najkorzystniejszego postępowania restrukturyzacyjnego -podobieństwa i różnice – cześć I. – dr hab. Anna Hrycaj sędzia Wydziału XI Gospodarczego ds. Upadłościowych i Naprawczych Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto, kierownik studiów podyplomowych Restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa w postępowaniu upadłościowym, Przewodnicząca Zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości ds. reformy prawa upadłościowego

19.15 Wybór najkorzystniejszego postępowania restrukturyzacyjnego -podobieństwa i różnice – cześć II. – dr hab. Anna Hrycaj sędzia Wydziału XI Gospodarczego ds. Upadłościowych i Naprawczych Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto, kierownik studiów podyplomowych Restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa w postępowaniu upadłościowym, Przewodnicząca Zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości ds. reformy prawa upadłościowego

6 luty 2017

17.30 Kontrakt w prawie islamu, ze szczególnym uwzględnieniem kontraktu małżeńskiego. – dr hab. Mirosław Sadowski radca prawny, prof. nadzw. Uniwersytetu Warszawskiego – kierownik Pracowni Badań Praw Orientalnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, wicedziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu

19.15 Ustanie małżeństwa i jego konsekwencje w prawie islamu- wyzwania dla radcy prawnego. – dr hab. Mirosław Sadowski radca prawny, prof. nadzw. Uniwersytetu Warszawskiego – kierownik Pracowni Badań Praw Orientalnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, wicedziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu

13 luty 2017

17.30 Dokumenty podmiotowe i przedmiotowe w toku postępowania o udzielenie zamówienia. – dr Wojciech Kaliński radca prawny, doktor nauk prawnych, wspólnik w kancelarii Barta&Kaliński sp.j. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

19.15 Zabezpieczenie oraz przedterminowe zakończenie kontraktów zawieranych w PZP. – dr Wojciech Kaliński radca prawny, doktor nauk prawnych, wspólnik w kancelarii Barta&Kaliński sp.j. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

20 luty 2017

17.30 Przyjazne i wrogie przejęcia spółek. – dr Radosław Kwaśnicki Sąd Polubowny przy OIRP w Warszawie, Partner Zarządzający w Kancelarii RKKW-Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy

19.15 Walne zgromadzenie publicznej i prywatnej spółki akcyjnej w regulacjach prawnych i najnowszym orzecznictwie. – dr Iwona Gębusia radca prawny

27 luty 2017

17.30 Ochrona macierzyństwa osób prowadzących działalność – nabywanie prawa i zawiłości związane z ustalaniem podstawy wymiaru. – dr Tomasz Lasocki adiunkt w Katedrze Prawa Ubezpieczeń Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Asystent Sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych. Członek Zespołu do spraw interpretacji i wyjaśnień ZUS

19.15 Konstruowanie skargi kasacyjnej w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z uwzględnieniem wymagań wynikających z orzecznictwa SN. – dr Michał Raczkowski adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego

6 marca 2017

17.30 Uchybienia procesowe dotyczące formułowania żądań pozwu na tle zmian regulacji dotyczących odsetek ustawowych (po nowelizacji ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych i Kodeksu cywilnego) oraz wynikającego z art. 187 § 1 k.p.c. wymagania dokładnego określenia żądania pozwu w sprawach cywilnych – gospodarczych. – Maciej Kruszyński sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie

19.15 Zakres i zasady stosowania prawa Unii Europejskiej w prawie krajowym – aspekty praktyczne. – prof. Robert Grzeszczak Katedra Prawa Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, członek Komitetu Nauk Prawnych PAN (2015-2018), członek Rady Programowej Programu Spraw Precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

13 marca 2017

17.30 Badania dokumentów poprawność metodologiczna, najczęstsze błędy, możliwości podważenia opinii. – prof. dr hab. Piotr Girdwoyń profesor w Katedrze Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

19.15 Nierozerwalność małżeństwa sakramentalnego a przyczyny jego nieważności w prawie kanonicznym.  –  ks. dr Tomasz Czarnocki oficjał Sądu Biskupiego w Siedlcach, wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, krajowy duszpasterz prawników

20 marca 2017

17.30 Upadłość konsumencka w praktyce. – Marcin Krawczyk sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy X Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, Wiceprezes Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy

19.15 Stosowanie KPA w procesach inwestycyjnych. Praktyczne aspekty. –Paula Januszewska-Klimczak radca prawny, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie

27 marca 2017

17.30 Elektroniczne postępowanie upominawcze. – Bartosz Brylski radca prawny, Koordynator Działu Sądowo Egzekucyjnego Idea Money S.A.

19.15 Przejęcie praw i obowiązków z umowy (zmiana strony umowy). Cesja wierzytelności, przejęcie długu w aktualnym obrocie gospodarczym. – prof. Przemysław Drapała radca prawny, wspólnik w kancelarii Jara & Partners

Uprzejmie informujemy, że punktacją za udział w szkoleniach (patrz: uchwała KRRP z 11 grudnia 2015 o obowiązku doskonalenia zawodowego) objęte są również wykłady poniedziałkowe, tzw. „poniedziałki radcowskie”. Punkty za udział w wykładach (4 punkty za 1 wykład poniedziałkowy) naliczane na podstawie:

  • Wykładanej listy papierowej
  • Elektronicznej Listy Obecności (ELO)

– wykład o godz. 17.30 – od godz. 16.30 do godz. 18.00

– wykład o godz. 19.15 – od godz. 20.15 do godz. 21.05

Prosimy więc o możliwie punktualne przychodzenie na spotkania.

Wszelkie informacje dot. punktacji za szkolenia znajdziecie Państwo w zakładce Doskonalenie Zawodowe/Obowiązek doskonalenia.

Szczegółowe informacje na temat obowiązku doskonalenia można uzyskać pod adresem e-mailowym: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl lub pod numerem telefonu: (22) 862 41 69 wew. 113.

Uwaga! W przypadku zaistnienia wyjątkowych i nadzwyczajnych okoliczności możliwe są zmiany w podanym programie. W takich sytuacjach podamy informację na stronie głównej www.oirpwarszawa.

 

Udostępnij na: