Poniedziałki radcowskie w Warszawie

Komisja ds. doskonalenia zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza Koleżanki i Kolegów na wykłady w ramach „poniedziałków radcowskich”.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom i potrzebom, w II kwartale 2014 r. kontynuujemy ideę organizacji dwóch torów wykładów w ramach „poniedziałków radcowskich”.  Tak jak w poprzednich kwartałach będą to dwa niezależne od siebie wykłady o godz. 17.30 i o godz. 19.30.

Zajęcia odbywać się będą w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym w siedzibie OIRP w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16 (I piętro).

Udział w wykładach jest nieodpłatny. Pod artykułem mogą Państwo pobrać harmonogram szkoleń.

Za udział w dwóch wykładach poniedziałkowych można uzyskać łącznie 8 pkt. szkoleniowych (po 4 pkt. za 1 wykład)

Elektroniczna Lista Obecności (ELO) na poniedziałkach radcowskich włączana jest automatycznie:

Początek wykładu Włączanie Wyłączanie
godz. 17.30 16.30 18.00
godz. 19.30 20.30 21.20

4 sierpnia  2014

17.30 Umowy konsumenckie w świetle ostatnich zmian i aktualnego orzecznictwa SOKIK i UOKIK – r.pr. Marek Szarzyński radca prawny, specjalista w zakresie prawa konkurencji i prawa ochrony konsumentów (poziom średniozaawansowany)
19.30 Dochodzenie zadośćuczynienia w związku ze śmiercią osoby bliskiej – dr Konrad Osajda radca prawny, adiunkt WPiA UW (poziom średniozaawansowany)

11 sierpnia  2014

17.30 Koncentracja materiału procesowego w postępowaniu nieprocesowym – sSR dr Marcin Walasik adiunkt w Zakładzie Postępowania Cywilnego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, sędzia sądu rejonowego ( poziom średniozaawansowany)
19.30 Postępowanie w sprawach działowych – sSR dr Marcin Walasik adiunkt w Zakładzie Postępowania Cywilnego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, sędzia sądu rejonowego (poziom średniozaawansowany)

18 sierpnia  2014

17.30 Roszczenia z tytułu mobbingu na tle poglądów doktryny i orzecznictwa – sSO Zbigniew Szczuka  Sąd Okręgowy w Warszawie (poziom zaawansowany)
19.30 Wypadki przy pracy i wypadki zrównane w świetle obowiązującego Prawa – sSO Zbigniew Szczuka  Sąd Okręgowy w Warszawie (poziom zaawansowany)

25 sierpnia  2014

17.30 Praktyczne aspekty prawnej ochrony informatycznych baz danych – różne modele ochrony, ich zakres i wzajemna relacja. – cz.I – r.pr. Michał Barta radca prawny, specjalista w zakresie prawa autorskiego, praw własności intelektualnej oraz prawa nowych technologii (poziom średniozaawansowany)
19.30 Praktyczne aspekty prawnej ochrony informatycznych baz danych – różne modele ochrony, ich zakres i wzajemna relacja. – cz.II – r.pr. Michał Barta radca prawny, specjalista w zakresie prawa autorskiego, praw własności intelektualnej oraz prawa nowych technologii (poziom średniozaawansowany)

1 września  2014

17.30 Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów oraz administracyjne kary pieniężne za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz za zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów – r.pr. Paula Januszewska-Klimczak członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie (poziom średniozaawansowany)
19.30 Praktyczne aspekty ustalania treści prawa obcego w postępowaniu cywilnym – dr Piotr Rylski radca prawny, adiunkt WPiA Uniwersytetu Warszawskiego członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego (poziom zaawansowany)

8 września  2014

17.30 Materialnoprawne i procesowe skutki potrącenia – cz. I – sSA Agata Zając Sąd Apelacyjny w Warszawie, VI Wydział Cywilny
19.30 Materialnoprawne i procesowe skutki potrącenia – cz. II – sSA Agata Zając Sąd Apelacyjny w Warszawie, VI Wydział Cywilny

15 września  2014

17.30 Podział majątku dorobkowego małżonków po ustaniu wspólności majątkowej. Postępowanie dowodowe, ciężar dowodu, a działanie Sądu z urzędu w postępowaniu nieprocesowym. Rozliczanie nakładów, wydatków, pożytków, a ustalenie nierównych udziałów – sSR Kamila Paluszkiewicz Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy (poziom zaawansowany)
19.30 Radca prawny jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego i oskarżyciela posiłkowego subsydiarnego – sporządzanie aktu oskarżenia, metodyka udziału w postępowaniu sądowym – prof. dr hab. Monika Całkiewicz Prorektor ds. studiów prawniczych Akademii L. Koźmińskiego, były prokurator (poziom zaawansowany)

22 września 2014

17.30 Połączenie odwrotne spółek kapitałowych – dr Jerzy Modrzejewski radca prawny, wspólnik w kancelarii Modrzejewski i Wspólnicy (poziom średniozaawansowany)
19.30 Zakres odpowiedzialności dyscyplinarnej w sferze finansów publicznych – r.pr. Iwona Bendorf-Bundorf radca prawny, Prezes RIO w Olsztynie, członek Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych (poziom średniozaawansowany)

29 września 2014

17.30 Zasady prawidłowej legislacji przy tworzeniu aktów prawnych oraz dokumentów wewnętrznych w administracji publicznej (regulaminy, statuty itp.) – r.pr. Iwona Kobus radca prawny (poziom podstawowy)
19.30 Ustawa o ochronie informacji niejawnych w praktyce – r.pr. Mirosław Szczawiński radca prawny, wieloletni pracownik Biura Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej Policji (poziom średniozaawansowany)

Uprzejmie informujemy, że punktacją za udział w szkoleniach (patrz: uchwała KRRP z 6 czerwca 2008 o obowiązku doskonalenia zawodowego) objęte są również wykłady poniedziałkowe, tzw. „poniedziałki radcowskie”. Punkty za udział w wykładach (4 punkty za 1 wykład poniedziałkowy) naliczane są w oparciu o Elektroniczną Listę Obecności (ELO) oraz w oparciu o listy obecności, które są wykładane:

  • wykład o godz. 17.30 – od godz. 16.30 do godz. 18.00
  • wykład o godz. 19.30 – od godz. 20.30 do godz. 21.20

Wszelkie informacje dot. punktacji za szkolenia znajdziecie Państwo w zakładce Doskonalenie Zawodowe/Obowiązek doskonalenia

Szczegółowych informacji udziela:
p. Marta Dywicka, tel. 22 862 41 69 (–71) wew. 116 ,e–mail: dywicka.m@oirpwarszawa.pl
oraz p.Krystyna Ostrowska,tel. 22 862 41 69 (–71) wew. 136, e–mail: ostrowska_k@oirp.waw.pl

OIRP zastrzega sobie prawo do zmian w podanym programie.

Udostępnij na: