Środy radcowskie w Płocku – II półrocze 2020 r.

Komisja ds. doskonalenia zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza na 2-godzinne wykłady w ramach „śród radcowskich” w Płocku, które odbywają się w godz. 17.00–18.30 w Restauracja Klub Prawnika przy ul. Staromiejskiej 2 w Płocku.

Uprzejmie informujemy, że w nieodpłatnych szkoleniach zawodowych organizowanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, w tym szkoleniach prowadzonych w ramach poniedziałków radcowskich i wtorków radcowskich uczestniczyć mogą, na zasadach umożliwiających przyznanie punktów szkoleniowych, tylko radcowie prawni z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, a także radcowie prawni należący do Okręgowych Izb Radców Prawnych oraz adwokaci z Okręgowych Izb Adwokackich, z którymi OIRP w Warszawie podpisała porozumienie w sprawie wspólnego prowadzenia szkoleń zawodowych. W szkoleniach tych mogą uczestniczyć także aplikanci radcowscy z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. 

W związku z powyższym wpis na listę uczestników nieodpłatnych szkoleń zawodowych przez radców prawnych i adwokatów z Izb, z którymi OIRP w Warszawie nie podpisała porozumienia, nie jest możliwy. 

16 września 2020

17.00 Podejście na zasadzie ryzyka w implementacji wymagań przepisów o ochronie danych osobowych – dr Magdalena Wach radca prawny

14 października 2020

17.00 Odwołania do KIO i skarga do sądu okręgowego wg. nowej ustawy Prawo zamówień publicznych – Piotr Trębicki radca prawny

18 listopada 2020

17.00 Postępowanie wieczystoksięgowe w orzecznictwie –dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

9 grudnia 2020

17.00 Charakter prawny, konstrukcja i zasadnicze postanowienia umowy ramowej na świadczenie usług informatycznych/ wdrażanie systemów informatycznych – Kamila Bury radca prawny

Udział w wykładach jest nieodpłatny. Każdy uczestnik – radca prawny otrzymuje  4 punkty za 1,5 godzinny wykład. Punkty naliczane są na podstawie podpisanej listy obecności.

Wszelkie informacje dot. punktacji za szkolenia znajdą Państwo w zakładce Doskonalenie Zawodowe/Obowiązek doskonalenia.

Szczegółowe informacje na temat obowiązku doskonalenia można uzyskać pod adresem e-mailowym: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl lub pod numerem telefonu: (22) 862 41 69 wew. 116, 136, 162

Uwaga! W przypadku zaistnienia wyjątkowych i nadzwyczajnych okoliczności możliwe są zmiany w podanym programie. W takich sytuacjach podamy informację na stronie głównej www.oirpwarszawa.pl

Udostępnij na: