Poniedziałki radcowskie w Płocku – II kwartał 2017 r.

Komisja ds. doskonalenia zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza na 2-godzinne wykłady w ramach „poniedziałków radcowskich” w Płocku, które odbywają się w godz. 17:00–18:30.

Uwaga! Informujemy, iż nastąpiła zmiana miejsca wykładów w ramach poniedziałków radcowskich w Płocku. Od II kwartału 2017 r. wykłady będą się odbywały w siedzibie Towarzystwa Naukowego Płockiego przy Placu Narutowicza 8 w Płocku.

10 kwietna 2017

17.00 Zmiany w Kodeksie pracy wprowadzone ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. z 2016r., poz. 2255). Konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 listopada 2016 r. sygn. Akt K 11/15 w sprawie zwrotu kosztów  noclegów kierowcom w zagranicznej podróży służbowej – Katarzyna Mieszkowicz sędzia Sądu Rejonowego w Płocku, IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

8 maja 2017

17.00 

Obowiązek naprawienia szkody w kontekście regulacji art. 445, 446, 448 K.c. – zagadnienia praktyczne – Żaneta Przemyłska-Rybarczyk sędzia Sądu Rejonowego w Płocku, I Wydział Cywilny

12 czerwca 2017

17.00 Radca prawny w procesie karnym – wybrane zagadnienia – Halina Mieszkowicz sędzia Sądu Okręgowego w Płocku, IV Wydział Karny Odwoławczy

Udział w wykładach jest nieodpłatny. Każdy uczestnik – radca prawny otrzymuje  4 punkty za 1.5 godzinny wykład. Punkty naliczane są na podstawie podpisanej listy obecności.

Wszelkie informacje dot. punktacji za szkolenia znajdziecie Państwo w zakładce Doskonalenie Zawodowe/Obowiązek doskonalenia.

Szczegółowe informacje na temat obowiązku doskonalenia można uzyskać pod adresem e-mailowym: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl lub pod numerem telefonu: (22) 862 41 69 wew. 116, 136, 162

Uwaga! W przypadku zaistnienia wyjątkowych i nadzwyczajnych okoliczności możliwe są zmiany w podanym programie. W takich sytuacjach podamy informację na stronie głównej www.oirpwarszawa.pl

 

Udostępnij na: