Poniedziałki radcowskie w Płocku – I kwartał 2018 r.

Komisja ds. doskonalenia zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza na 2-godzinne wykłady w ramach „poniedziałków radcowskich” w Płocku, które odbywają się w godz. 17:00–18:30.

Uwaga! Informujemy, iż nastąpiła zmiana miejsca wykładów w ramach poniedziałków radcowskich w Płocku. Od II kwartału 2017 r. wykłady odbywają się w siedzibie Towarzystwa Naukowego Płockiego przy Placu Narutowicza 8 w Płocku.

8 stycznia 2018

17.00 Zakres związania sądu żądaniem w postępowaniach procesowych i nieprocesowych oraz możliwość zmiany żądania w postępowaniu pierwszoinstancyjnym i apelacyjnym – Agata Zając, sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie

12 lutego 2018

17.00 Rażąco niska cena w zamówieniach publicznych. Jak poprawnie przygotować wyjaśnienia ceny, jak oceniać oferty, jak nie dać odrzucić oferty z powodu rażąco niskiej ceny – Piotr Trębicki, radca prawny

12 marca 2018

17.00 Obowiązek naprawienia szkody  w kontekście regulacji art. 445 k.c., 446 k.c., 448k.c. zagadnienia praktyczne – cz. II szkoda majątkowa – Żaneta Przemyłska-Rybarczyk, sędzia Sądu Rejonowego w Płocku

 

Udział w wykładach jest nieodpłatny. Każdy uczestnik – radca prawny otrzymuje  4 punkty za 1,5 godzinny wykład. Punkty naliczane są na podstawie podpisanej listy obecności.

Wszelkie informacje dot. punktacji za szkolenia znajdziecie Państwo w zakładce Doskonalenie Zawodowe/Obowiązek doskonalenia.

Szczegółowe informacje na temat obowiązku doskonalenia można uzyskać pod adresem e-mailowym: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl lub pod numerem telefonu: (22) 862 41 69 wew. 116, 136, 162

Uwaga! W przypadku zaistnienia wyjątkowych i nadzwyczajnych okoliczności możliwe są zmiany w podanym programie. W takich sytuacjach podamy informację na stronie głównej www.oirpwarszawa.pl

Udostępnij na: