Poniedziałki radcowskie online – II półrocze 2021 r.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie zaprasza do udziału w wykładach w ramach poniedziałków radcowskich, które transmitowane będą online. Tematyka wykładów ma charakter przekrojowy i podzielona została, tak jak dotychczas, według następujących założeń: pierwszy poniedziałek miesiąca  – zagadnienia z zakresu prawa i procedury administracyjnej; drugi poniedziałek miesiąca – zagadnienia z zakresie prawa i procedury cywilnej; trzeci poniedziałek miesiąca – zagadnienia z zakresu prawa i procedury karnej; czwarty poniedziałek miesiąca  – zagadnienia inne, w tym prawo pracy czy prawo handlowe. 

Za udział w jednym wykładzie on-line będzie można uzyskać 4 punkty szkoleniowe.

Szczegółowe zasady dotyczące udziału w wykładach online znajdziecie Państwo poniżej w załączonym pliku.

6 września 2021 r.

17.30 Dyrektywa o ochronie sygnalistów – podstawowa problematyka – Kamila Bury radca prawny, Marcin Kulig radca prawny

19.15 Nowe obowiązki wynikające z nowelizacji ustawy z dnia 1 marca 2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – Robert Gniezdzia radca prawny

13 września 2021 r.

17.30 Doręczenia online w postępowaniu cywilnym – nowelizacja kpc – perspektywa sądu – Jacek Sadomski sędzia Sądu Apelacyjnego

19.15 Doręczenia online w postępowaniu cywilnym – nowelizacja kpc – perspektywa radcy prawnego – Monika Wieczorek radca prawny

20 września 2021 r.

17.30 Tajemnica obrończa i tajemnica radcowska w postępowaniu karnym – dr Mateusz Woiński radca prawny

19.15 Obiektywne przypisanie skutku przy przestępstwie spowodowania wypadku komunikacyjnego (art. 177 k.k.) – dr Szymon Krajnik radca prawny

27 września 2021 r.

17.30 E-postępowanie podatkowe – Tomasz Burczyński radca prawny

19.15 E-doręczenia  – doręczenia elektroniczne na gruncie procedury cywilnej, administracyjnej, karnej, podatkowej i sądowo-administracyjnej w świetle ustawy o doręczeniach elektronicznych – dr hab. Martyna Wilbrandt – Gotowicz profesor UKSW

Szkolenie zostanie zamieszczone na platformie EAR i będzie dostępne jako e-learning.

4 października 2021 r.

17.30 Tajemnica zawodowa w kontekście sprawowania mandatu w organach spółek – Maciej Boryczko radca prawny

19.15 Sądowoadministracyjna kontrola zasadności wszczęcia postępowania karnoskarbowego (jako przyczyny zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego) – Michał Potyrała radca prawny, doradca podatkowy

11 października 2021 r.

17.30 Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym – uwagi praktyczne – Anna Szymańska – Grodzka sędzia Sądu Okręgowego Warszawa – Praga

19.15 Błędy pełnomocników w postępowaniu egzekucyjnym – Marcin Świtkowski komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Woli

18 października 2021 r.

17.30 Warunki wykorzystania informacji uzyskanych z kontroli operacyjnej w postępowaniu karnym – Paweł Dobosz sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie

19.15 Zasady ujawniania dowodów w postępowaniu przed sądem I instancji w toku rozprawy głównej i przed wydaniem wyroku na posiedzeniu. Przesłanki wznowienia przewodu sądowego. Praktyka orzecznicza – Agnieszka Domańska sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie

25 października 2021 r.

17.30 Postępowanie dowodowe w sprawie o mobbing – dr Monika Rosłan-Karasińska sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie

19.15 Procesowe prawo pracy, w tym ustalanie wartości przedmiotu sporu w roszczeniach pracowniczych – Izabela Zawacka radca prawny

8 listopada 2021 r.

17.30 Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia – istotne zagadnienia – dr Agnieszka Wilk – Ilewicz radca prawny

19.15 Samowola budowlana – Katarzyna Kosicka – Polak radca prawny

15 listopada 2021 r.

17.30 Środki z art. 226 (2) § 2 k.p.c. związane z nadużyciem przez stronę prawa procesowego – dr hab. Tomasz Szanciło sędzia Sądu Najwyższego

19.15 Umowy działowe (dział spadku, zniesienie współwłasności, podział majątku wspólnego) – Andrzej Szereda notariusz

22 listopada 2021 r.

17.30 Wykonywanie kary pozbawienia wolności – Marta Kożuchowska – Warywoda sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli

19.15 Wykorzystanie dowodów bezpośrednio i pośrednio nielegalnych w procesie karnym – dr Michał Mistygacz prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa – Śródmieście

29 listopada 2021 r.

17.30 Sądowe dochodzenie roszczeń z wadliwej umowy kredytu frankowego – dr Łukasz Węgrzynowski radca prawny

19.15 Zasady rozliczeń stron z wadliwej umowy kredytu frankowego – dr Łukasz Węgrzynowski radca prawny

6 grudnia 2021 r.

17.30 GOZ, system kaucyjny i rozszerzona odpowiedzialność producenta, czyli co każdy radca prawny powinien wiedzieć o nadchodzących zmianach w prawie odpadowym – Katarzyna Barańska radca prawny

19.15 Kontrola działalności gospodarczej w świetle przepisów prawa przedsiębiorców – Paweł Chrupek radca prawny

13 grudnia 2021 r.

17.30 Zasady dochodzenia roszczeń w postępowaniu upadłościowym – Karol Łagowski radca prawny

19.15 Zagadnienia materialno-prawne i procesowe podejmowania i zaskarżania uchwał w spółdzielniach mieszkaniowych i wspólnotach mieszkaniowych. Krytyczny przegląd aktualnego orzecznictwa i wypowiedzi doktryny – Roman Dziczek sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie

20 grudnia 2021 r.

17.30 Udział pełnomocnika i obrońcy w procedurach konsensualnych – Igor Władyko radca prawny

19.15 Zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie – Leszek Niewiński sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli

27 grudnia 2021 r.

17.30 Ochrona danych osobowych z perspektywy pracodawcy i pracownika – dr Marta Czech

19.15 Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji – perspektywa pracodawcy – Małgorzata Kurowska radca prawny

Informujemy jednocześnie, że w przypadku powrotu do stacjonarnej formy szkoleń wykłady odbywać się będą zarówno w trybie on-line jak i w trybie stacjonarnym, a odpowiednia informacja w tym zakresie zostanie przekazana do publicznej wiadomości na stronie www.oirpwarszawa.pl.

Szczegółowe informacje na temat obowiązku doskonalenia można uzyskać pod adresem e-mailowym: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl lub pod numerem telefonu: (22) 862 41 69 wew. 116, 162.

Uwaga! W przypadku zaistnienia wyjątkowych i nadzwyczajnych okoliczności możliwe są zmiany w podanym programie. W takich sytuacjach podamy informację na stronie głównej www.oirpwarszawa.pl

Poniedziałki radcowskie II półrocze 2021 r.

Udostępnij na: