Poniedziałki radcowskie – IV kwartał 2019 r.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom i potrzebom, w IV kwartale 2019 r. kontynuujemy ideę organizacji dwóch torów wykładów w ramach „poniedziałków radcowskich”. Tak jak w poprzednich kwartałach są to dwa niezależne od siebie wykłady o godz. 17.30 i o godz. 19.15.

Zajęcia odbywają się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym w siedzibie OIRP w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16 (I piętro). Udział w wykładach jest nieodpłatny. Pod artykułem mogą Państwo pobrać harmonogram szkoleń.

Uprzejmie informujemy, że w nieodpłatnych szkoleniach zawodowych organizowanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, w tym szkoleniach prowadzonych w ramach poniedziałków radcowskich i wtorków radcowskich uczestniczyć mogą, na zasadach umożliwiających przyznanie punktów szkoleniowych, tylko radcowie prawni z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, a także radcowie prawni należący do Okręgowych Izb Radców Prawnych oraz adwokaci z Okręgowych Izb Adwokackich, z którymi OIRP w Warszawie podpisała porozumienie w sprawie wspólnego prowadzenia szkoleń zawodowych. W szkoleniach tych mogą uczestniczyć także aplikanci radcowscy z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. 

W związku z powyższym od września 2019 r. wpis na listę uczestników nieodpłatnych szkoleń zawodowych przez radców prawnych i adwokatów z Izb, z którymi OIRP w Warszawie nie podpisała porozumienia, nie będzie możliwy. 

Za udział w dwóch wykładach poniedziałkowych można uzyskać łącznie 8 pkt. szkoleniowych (po 4 pkt. za 1 wykład).

Elektroniczna Lista Obecności (ELO) na poniedziałkach radcowskich włączana jest automatycznie.

Początek wykładu Włączanie Wyłączanie
godz. 17.30 16.30 18.00
godz. 19.15 18.45 20.00

2 września 2019

17.30 Naruszenie art. 15 KPA (dwuinstancyjności postępowania) – studium przypadków – dr Agnieszka Wilk-Ilewicz radca prawny

19.15 Zarzuty i wnioski skargi kasacyjnej na tle orzecznictwa NSA – Mariola Kowalska sędzia WSA

9 września 2019

17.30 Dowody uzyskane sprzecznie z prawem w postępowaniu cywilnym – cz. I – dr Andrzej Olaś Uniwersytet Jagielloński

19.15 Dowody uzyskane sprzecznie z prawem w postępowaniu cywilnym – cz. II – dr Andrzej Olaś Uniwersytet Jagielloński

16 września 2019

17.30 Świadczenie pieniężne, przepadek i środki kompensacyjne jako zabezpieczenie interesów pokrzywdzonego w procesie karnym – Piotr Bojarczuk, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie

19.15 Konstruowanie zarzutów apelacyjnych na pdst. art. 438 § 4 kpk – okoliczności przedmiotowe i podmiotowe wpływające na kształtowanie wymiaru kary, środków karnych i kompensacyjnych w orzeczeniach karnych – Piotr Bojarczuk sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie

23 września 2019

17.30 Wygaśnięcie mandatu członków organów spółek kapitałowych – wybrane zagadnienia – dr hab. Dominika Wajda radca prawny, Uniwersytet Warszawski

19.15 Kontrola uchwał zgromadzeń wspólników w spółkach kapitałowych prowadzona przez sąd rejestrowy – dr Paweł Popardowski radca prawny (INP PAN)

30 września 2019

17.30 Stosowanie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego w praktyce orzeczniczej organów dyscyplinarnych – zagadnienia: naruszenia godności, wolność słowa, stosunków pomiędzy radcami prawnymi, stosunków radcy prawnego z samorządem i stosunku do sądów i urzędów – Arkadiusz Karasiński radca prawny

19.15 Dozwolony użytek utworów chronionych – Adam Pacuski radca prawny

7 października 2019

17.30 Problemy stosowania przepisów o milczącym załatwieniu sprawy w KPA – dr Jacek Piecha Uniwersytet Warszawski

19.15 Aspekty prawne sztucznej inteligencji – dr Agnieszka Wilk-Ilewicz radca prawny

14 października 2019

17.30 Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym – cz. I – dr Joanna Derlatka, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

19.15 Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym – cz. II – dr Joanna Derlatka, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

21 października 2019

17.30 Błąd informacyjny jako przesłanka odpowiedzialności karnej lekarza – dr n. prawnych Dariusz Hajdukiewicz lekarz – chirurg, Dyrektor Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie

19.15 Rozszerzenie pola operacyjnego – konsekwencje prawnokarne nadużycia „wyjątku terapeutycznego”– dr n. prawnych Dariusz Hajdukiewicz lekarz – chirurg, Dyrektor Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie

28 października 2019

17.30 Skarga nadzwyczajna w praktyce radcy prawnego – cz. I – prof. Leszek Bosek Uniwersytet Warszawski, sędzia Sądu Najwyższego

19.15 Skarga nadzwyczajna w praktyce radcy prawnego – cz. II – prof. Leszek Bosek Uniwersytet Warszawski, sędzia Sądu Najwyższego

4 listopada 2019

17.30 Praktyczne aspekty postępowania przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych – dr Aleksandra Klich Uniwersytet Szczeciński

19.15 RODO w porządku krajowym a codzienna praktyka pracy radcy prawnego – dr Aleksandra Klich Uniwersytet Szczeciński

18 listopada 2019

17.30 Stosowanie środków zapobiegawczych w postępowaniu przygotowawczym – Marcin Saduś prokurator Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga

19.15 Metodyka prowadzenia postępowań o przestępstwa karne skarbowe związane z wyłudzaniem podatku VAT w procederze tzw. karuzeli podatkowych oraz przestępstw paliwowych – Dawid Hieropolitański prokurator Prokuratury Regionalnej w Warszawie

25 listopada 2019

17.30 Stosowanie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego w praktyce orzeczniczej organów dyscyplinarnych – zagadnienia: informowania o wykonywaniu zawodu radcy prawnego, tajemnicy zawodowej, konfliktu interesów, zajęć niedopuszczalnych – Arkadiusz Karasiński radca prawny

19.15 Praktyczne aspekty postępowania wieczystoksięgowego – dr Andrzej Szereda Uniwersytet Łódzki

2 grudnia 2019

17.30 Prawo budowlane – „Stwierdzenie nieważności i uchylenie pozwolenia na budowę/nakazu rozbiórki” – Paweł Groński sędzia WSA w Warszawie

19.15 Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – Michał Okoń radca prawny, doktorant na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego

9 grudnia 2019 

17.30 Postępowania działowe – problemy praktyczne – cz. I – Grzegorz Chmiel sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie

19.15 Postępowania działowe – problemy praktyczne – cz. II – Grzegorz Chmiel sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie

16 grudnia 2019

17.30 Skarga na wyrok kasatoryjny sądu odwoławczego – dr Michał Hudzik członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego

19.15 Dowód z opinii biegłego z zakresu badań dokumentów w postępowaniu karnym – dr hab. Monika Całkiewicz radca prawny, prof. Akademii Leona Koźmińskiego

Uprzejmie informujemy, że punktacją za udział w szkoleniach (patrz: uchwała KRRP z 11 grudnia 2015 o obowiązku doskonalenia zawodowego) objęte są również wykłady poniedziałkowe, tzw. „poniedziałki radcowskie”. Punkty za udział w wykładach (4 punkty za 1 wykład poniedziałkowy) naliczane na podstawie:

  • Wykładanej listy papierowej

lub

  • Elektronicznej Listy Obecności (ELO)

Wszelkie informacje dot. punktacji za szkolenia znajdziecie Państwo w zakładce Doskonalenie Zawodowe/Obowiązek doskonalenia.

Szczegółowe informacje na temat obowiązku doskonalenia można uzyskać pod adresem e-mailowym: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl lub pod numerem telefonu: (22) 862 41 69 wew. 116, 136, 162.

Uwaga! W przypadku zaistnienia wyjątkowych i nadzwyczajnych okoliczności możliwe są zmiany w podanym programie. W takich sytuacjach podamy informację na stronie głównej www.oirpwarszawa.

Udostępnij na: