Poniedziałki radcowskie – I półrocze 2021 r. – ONLINE

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie zaprasza do udziału w wykładach w ramach poniedziałków radcowskich transmitowanych online.

Za udział w jednym wykładzie on-line będzie można uzyskać 4 punkty szkoleniowe.

Szczegółowe zasady dotyczące udziału w wykładach online znajdziecie Państwo poniżej w załączonym pliku.

 

4 stycznia 2021

17.30 Zmiany w  PIT / CIT w 2021 – Barbara Filemonowicz radca prawny

19.15 Podatek u źródła i nowe zasady jego poboru od 1 stycznia 2021 r. (beneficjent rzeczywisty, należyta staranność) – Paulina Markowska radca prawny

11 stycznia 2021

17.30 Rozwód a separacja – prawne aspekty, przyczyny, rodzaje orzeczeń – Maria Snopczyńska radca prawny

19.15 Wykonywanie orzeczeń w sprawach o kontakty z dzieckiem, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki mechanizmów zapewnienia wykonywania tych kontaktów – Ewa Ryczko radca prawny

18 stycznia 2021

17.30 Rola pełnomocnika pokrzywdzonego w sprawach o uporczywe nękanie (stalking) – aspekty praktyczne – Aleksandra Nowogórska radca prawny

19.15 Postępowanie dowodowe przed sądem I instancji – Igor Tuleya sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie

25 stycznia 2021

17.30 Zakaz dyskryminacji w prawie UE (wybrane aspekty) – dr Anna Pudło – Jaremek radca prawny

19.15 Horyzontalne zastosowanie postanowień Karty Praw Podstawowych – dr Anna Pudło – Jaremek radca prawny

1 lutego 2021

17.30 Zmiany w Prawie budowlanym cz.1 – Przygotowanie i realizacja inwestycji budowlanych – Konrad Młynkiewicz radca prawny

19.15 Zmiany w Prawie budowlanym cz. 2 – Postępowania prowadzone przed organami nadzoru budowlanego – Konrad Młynkiewicz radca prawny

8 lutego 2021

17.30 Przedawnienie roszczeń po zmianie art. 117 k.c. – Tomasz Pałdyna sędzia Sądu Apelacyjnego  w Warszawie

19.15 Postępowania cywilne online – Monika Wieczorek radca prawny

15 lutego 2021

17.30 Udział obrońcy i pełnomocnika w fazie formalnej kontroli aktu oskarżenia i merytorycznej kontroli oskarżenia – dr Michał Hudzik członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego

19.15 Tymczasowe aresztowanie w postępowaniu przygotowawczym. Zatrzymanie i wolnościowe środki zapobiegawcze – sądowa kontrola decyzji prokuratora – Piotr Gąciarek sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie

22 lutego 2021

17.30 Aktualne trendy w podatku od nieruchomości – Daniel Panek doradca podatkowy

19.15 Nowe Prawo zamówień publicznych – kontrola udzielania zamówień – Anna Szymańska radca prawny

1 marca 2021

17.30 Proces inwestycyjno-budowlany dotyczący instalacji OZE w Polsce – dr Magdalena Porzeżyńska radca prawny

19.15 Administracyjna ochrona zwierząt – Michał Rudy radca prawny

8 marca 2021

17.30 Uwagi praktyczne co do dochodzenia roszczeń wynikających ze zgonu bliskiej osoby – Grzegorz Chmiel sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie

19.15 Wniosek o udzielenie zabezpieczenia – zarys problematyki – Wioletta Iwańczuk sędzia sądu Okręgowego w Warszawie

15 marca 2021

17.30 Przestępstwa urzędnicze ze szczególnym uwzględnieniem art. 231 kk – Marcin Saduś prokurator Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga

19.15 Zatrzymanie osoby – aspekty praktyczne – dr Mateusz Woiński radca prawny

22 marca 2021

17.30 Porozumienia ograniczające konkurencję w orzecznictwie Prezesa UOKiK – Tomasz Nawrot radca prawny

19.15 Środki prawne ochrony konsumenta przed niedozwolonymi postanowieniami umownymi – dr Jan Szczygieł radca prawny

29 marca 2021

17.30 Ochrona danych osobowych w orzecznictwie sądowo-administracyjnym – dr hab. Martyna Wilbrandt-Gotowicz profesor UKSW

19.15 Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – dr Marta Czech

12 kwietnia 2021

17.30 Najem: doświadczenia I i II fali pandemii, czyli echo legislacyjne na rynku nieruchomości komercyjnych – Katarzyna Okonek radca prawny

19.15 Rozkład ciężaru dowodu w postępowaniu prowadzonym na podstawie k.p.c. – Rober Masznicz sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie

19 kwietnia 2021

17.30 Prekluzja dowodowa w postępowaniu karnym – Igor Władyko radca prawny

19.15 Reprezentacja pokrzywdzonych w sprawach związanych z przemocą w rodzinie – Olga Trocha radca prawny

26 kwietnia 2021

17.30 Praktyczne aspekty wdrażania systemów compliance – Diana Dębowczyk radca prawny

19.15 Dowód z dokumentacji medycznej w sprawach o błąd medycznych – zastosowanie, wartość, znaczenie w orzecznictwie sądowym – dr n. praw. Radosław Tymiński radca prawny

10 maja 2021

17.30 Problemy konstytucyjne dotyczące reprywatyzacji nieruchomości warszawskich – dr hab. Marcin Wiącek profesor Uniwersytetu Warszawskiego

19.15 Nowy model zaskarżenia w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym – dr hab. Przemysław Kledzik radca prawny

17 maja 2021

17.30 Ograniczenia odpowiedzialności w umowach międzynarodowych – dr Michał Roszak radca prawny

19.15 Praktyczne problemy reformy kpc  – postępowanie zażaleniowe – Grzegorz Karaś sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu

24 maja 2021

17.30 Apelacja w sprawach karnych – Piotr Bojarczuk sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie

19.15 Naprawienie szkody w prawie karnym – Karol Kisłowski radca prawny

31 maja 2021

17.30 Upadłość a skład masy upadłości w kontekście ustrojów małżeńskich majątkowych – Marcin Krzemiński radca prawny

19.15 Obowiązki i zadania profesjonalnego pełnomocnika reprezentującego wierzyciela w postępowaniu upadłościowym – Piotr Hanaj radca prawny

7 czerwca 2021

17.30 E-postępowanie sądowo-administracyjne – Tomasz Burczyński radca prawny

19.15 Skarga do WSA – zakres, żądania i wnioski – Elżbieta Olechniewicz sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

14 czerwca 2021

17.30 Ochrona praw konsumenta – status prawny konsumenta, zawieranie umów na odległość („w sieci”), rozwiązanie umowy – Ewa Jarzyńska sędzia Sądu Rejonowego w Sierpcu

19.15 Przejęcie praw i obowiązków z umowy w aktualnym obrocie gospodarczym – dr hab. Przemysław Drapała radca prawny

21 czerwca 2021

17.30 Dyrektywy wymiaru kary jako pole oddziaływania obrońcy na wynik procesu karnego – Hubert Łuczyński radca prawny

19.15 Przestępstwa menadżerskie w rozdziale XXXVI kodeksu karnego – dr Grzegorz Miśkiewicz sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie

28 czerwca 2021

17.30 Spółki osobowe – wybrane zagadnienia problemowe na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego – dr Paweł Popardowski radca prawny

19.15 Problematyka przeprowadzania zgromadzenia spółki z o.o. przez internet – Przemysław Ligęzowski radca prawny

Szczegółowe informacje na temat obowiązku doskonalenia można uzyskać pod adresem e-mailowym: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl lub pod numerem telefonu: (22) 862 41 69 wew. 116, 162.

Uwaga! W przypadku zaistnienia wyjątkowych i nadzwyczajnych okoliczności możliwe są zmiany w podanym programie. W takich sytuacjach podamy informację na stronie głównej www.oirpwarszawa.pl

Udostępnij na: