Poniedziałki radcowskie – II półrocze 2020 r.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom i potrzebom, w II półroczu 2020 r. kontynuujemy ideę organizacji dwóch torów wykładów w ramach „poniedziałków radcowskich”. Tak jak w poprzednich kwartałach są to dwa niezależne od siebie wykłady o godz. 17.30 i o godz. 19.15.

Zajęcia odbywają się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym w siedzibie OIRP w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16 (I piętro). Udział w wykładach jest nieodpłatny. Pod artykułem mogą Państwo pobrać harmonogram szkoleń.

Za udział w dwóch wykładach poniedziałkowych można uzyskać łącznie 8 pkt. szkoleniowych (po 4 pkt. za 1 wykład).

Informujemy, że potwierdzenie obecności na szkoleniu możliwy jest w obowiązujących przedziałach czasowych poprzez wpis na papierową listę obecności lub za pomocą czytników Elektronicznej Listy Obecności (tj. przyłożenie legitymacji do czytnika).*

Początek wykładu Włączanie Wyłączanie
godz. 17.30 16.30 18.00
godz. 19.15 18.45 20.00

Potwierdzenie obecności jest możliwe tylko w powyższych godzinach.

*Prawnicy zagraniczni w celu uzyskania punktów powinni dokonać wpisu na papierową listę obecności.

Uprzejmie informujemy, że w nieodpłatnych szkoleniach zawodowych organizowanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, w tym szkoleniach prowadzonych w ramach poniedziałków radcowskich i wtorków radcowskich uczestniczyć mogą, na zasadach umożliwiających przyznanie punktów szkoleniowych, tylko radcowie prawni z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, a także radcowie prawni należący do Okręgowych Izb Radców Prawnych oraz adwokaci z Okręgowych Izb Adwokackich, z którymi OIRP w Warszawie podpisała porozumienie w sprawie wspólnego prowadzenia szkoleń zawodowych. W szkoleniach tych mogą uczestniczyć także aplikanci radcowscy z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. 

W związku z powyższym wpis na listę uczestników nieodpłatnych szkoleń zawodowych przez radców prawnych i adwokatów z Izb, z którymi OIRP w Warszawie nie podpisała porozumienia, nie jest możliwy. 

7 września 2020

17.30 Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność z mocy prawa – wybrane problemy praktyczne – Iwona Kosińska sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

19.15 Uzyskanie zabezpieczenia w postępowaniu sądowoadministracyjnym – Adam Bącal sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego

14 września 2020

17.30 Praktyczne aspekty udziału obrońcy i pełnomocnika w postępowaniu przyspieszonym i innych postępowaniach szczególnych – dr Grzegorz Krysztofiuk sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa

19.15 System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych – Krzysztof Gorzelak radca prawny

21 września 2020

17.30 Tworzenie i opiniowanie międzynarodowych umów gospodarczych: jak radzić sobie z umową zawieraną pod prawem obcym? – dr Michał Roszak radca prawny

19.15 Obecność stron oraz obrońców i pełnomocników na rozprawie i posiedzeniach przed sądem I instancji. Zasady usprawiedliwiania nieobecności, skutki procesowe nieobecności, możliwość i sposób przeprowadzania dowodów na rozprawie w przypadku nieobecności stron – Adam Grzejszczak sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia

28 września 2020

17.30 Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych – zagadnienia wprowadzające – Marzena Jaworska radca prawny

19.15 Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych – przygotowanie oraz przeprowadzenie postępowania na przykładzie przetargu nieograniczonego – Marzena Jaworska radca prawny

5 października 2020

17.30 Prawo lotnicze – uprawnienia pasażerów lotu opóźnionego – Mariola Kowalska sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

19.15 Opodatkowanie nowopowstałych budynków i budowli podatkiem od nieruchomości – dr Anna Żmijewska radca prawny

12 października 2020

17.30 Zakres związania sądu w sprawie cywilnej innymi orzeczeniami sądów i organów – cz. I – Agata Zając sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie

19.15 Zakres związania sądu w sprawie cywilnej innymi orzeczeniami sądów i organów – cz. II – Agata Zając sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie

19 października 2020

17.30 Kryminalistyczne badania dokumentów i pisma ręcznego – prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski biegły z zakresu badań dokumentów, Uniwersytet Warszawski

19.15 Czynności w śledztwie w sprawach o pranie pieniędzy pochodzących z oszustw podatkowych oraz phishingu – Dawid Hieropolitański prokurator

26 października 2020

17.30 Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych – warunki udziału w postępowaniu i podmiotowe środki dowodowe oraz podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia – Irena Skubiszak – Kalinowska radca prawny

19.15 Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych – konsorcjum, udostępnianie zasobów podmiotów trzecich oraz składanie, otwarcie, ocena ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty – Irena Skubiszak – Kalinowska radca prawny

9 listopada 2020

17.30 Podstawy skargi kasacyjnej – dr Agnieszka Wilk – Ilewicz radca prawny

19.15 Przewlekła prowadzenie postępowania administracyjnego – dr Agnieszka Wilk – Ilewicz radca prawny

16 listopada 2020

17.30 Postępowanie działowe – aspekty materialnoprawne i procesowe cz. I – Kamila Paluszkiewicz – Brolska sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy

19.15 Postępowanie działowe – aspekty materialnoprawne i procesowe cz. II – Kamila Paluszkiewicz – Brolska sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy

23 listopada 2020

17.30 Praktyka orzecznicza na gruncie obowiązujących przepisów dotyczących zakazów dowodowych wskazanych w art. 178 – 180 kpk oraz w przepisach szczególnych, na przykładzie ustawy Prawo bankowe – Agnieszka Domańska sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie XII Wydział Karny

19.15 Odpowiednie stosowanie Kodeksu postępowania karnego w sprawach dotyczących odpowiedzialności zawodowej – Mateusz Woiński radca prawny

30 listopada 2020

17.30 Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych – tryby udzielania zamówień- omówienie najistotniejszych zmian – dr Robert Siwik radca prawny

19.15 Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych – Umowa w sprawie zamówienia publicznego – dr Robert Siwik radca prawny

7 grudnia 2020

17.30 Sześć kluczowych zagadnień procesu budowlanego – Katarzyna Barańska radca prawny

19.15 Wyrokowanie na posiedzeniu niejawnym w obecnym modelu postępowania cywilnego – Ryszard Sarnowicz sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie

14 grudnia 2020

17.30 Pojęcia dóbr osobistych i ich bezprawnego naruszenia – Jacek Sadomski sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie

19.15 Konstrukcja pozwu i zakres związania sądu treścią żądania pozwu w sprawach o naruszenie dóbr osobistych – Jacek Sadomski sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie

21 grudnia 2020

17.30 Węzłowe zagadnienia postępowania odwoławczego – Grzegorz Miśkiewicz sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie

19.15 Zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie – problemy praktyczne – Leszek Niewiński sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Woli

28 grudnia 2020

17.30 Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych  – środki ochrony prawnej – Piotr Trębicki radca prawny

19.15 Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych  – pozasądowe rozwiazywanie sporów – Piotr Trębicki radca prawny

Uprzejmie informujemy, że punktacją za udział w szkoleniach (patrz: uchwała KRRP z 11 grudnia 2015 o obowiązku doskonalenia zawodowego) objęte są również wykłady poniedziałkowe, tzw. „poniedziałki radcowskie”. Punkty za udział w wykładach (4 punkty za 1 wykład poniedziałkowy) naliczane na podstawie:

  • Wykładanej listy papierowej

lub

  • Elektronicznej Listy Obecności (ELO)

Wszelkie informacje dot. punktacji za szkolenia znajdziecie Państwo w zakładce Doskonalenie Zawodowe/Obowiązek doskonalenia.

Szczegółowe informacje na temat obowiązku doskonalenia można uzyskać pod adresem e-mailowym: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl lub pod numerem telefonu: (22) 862 41 69 wew. 116, 136, 162.

Uwaga! W przypadku zaistnienia wyjątkowych i nadzwyczajnych okoliczności możliwe są zmiany w podanym programie. W takich sytuacjach podamy informację na stronie głównej www.oirpwarszawa.

Udostępnij na: