Polski Instytut Ekonomiczny zatrudni radcę prawnego

Polski Instytut Ekonomiczny zatrudni radcę prawnego:

Miejsce wykonywania pracy: Polski Instytut Ekonomiczny

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. sporządzanie i opiniowanie umów, procedur i dokumentów dla komórek organizacyjnych Instytutu, zgodnie z obowiązującym prawem;
 2. uzgadnianie projektów: pism, odpowiedzi, opiniowanie ich pod względem redakcyjnym i merytorycznym, a także pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa;
 3. interpretowanie obowiązujących przepisów prawnych w konkretnych sytuacjach, udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych zawierających wnioski i rekomendowane rozwiązania dla potrzeb jednostki;
 4. doradztwo w zakresie przepisów prawa autorskiego, prawa administracyjnego, małej legislacji, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 5. obsługa prawna kierownictwa oraz komórek organizacyjnych Instytutu;
 6. uzgadnianie projektów aktów wewnętrznych Instytutu, opiniowanie ich pod względem redakcyjnym i merytorycznym, a także pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa;
 7. wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 8. zastępstwo procesowe oraz doradztwa prawnego w zakresie zastępstwa procesowego.

Wymagania:

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze;
 • wpis na listę radców prawnych;
 • doświadczenie zawodowe: 3 lata w obsłudze prawnej jednostki organizacyjnej sektroa finansów publicznych;
 • Doskonałe umiejętności komunikacyjne;
 • Zdolność analitycznego myślenia;
 • Umiejętność sprawnego pisania i redagowania tekstów;
 • Samodzielność i proaktywność;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.

Życiorys proszę o przesłać na adres: hr@pie.net.pl – w tytule wiadomości e-mail prosimy dopisać: Radca/21

Dane osobowe – klauzula informacyjna

Kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie, jednak bez podania wymaganych danych osobowych nie jest możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: Polski Instytut Ekonomiczny; adres siedziby administratora: ul. Aleje Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa; ochrona.danych@pie.net.pl

Informacje o odbiorcach danych: dane osobowe mogą być ujawniane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy oraz przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji.

Podstawa prawna przetwarzania danych: Kodeks pracy w związku z art. 6 ust 1 lit. c) RODO.

Uprawnienia: prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, prawo żądania od administratora danych dostępu do danych i ich sprostowania.

Udostępnij na: