Finanse w praktyce prawniczej – Podyplomowe studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Celem Podyplomowych Studiów Menedżerskich – Finanse w praktyce prawniczej jest poszerzenie wiedzy i umiejętności w obszarze finansów, podatków i rachunkowości, w zakresie potrzebnym w praktyce prawniczej. Studia podyplomowe skierowane są do osób mających wykształcenie wyższe (w tym licencjat) zdobyte na uczelniach polskich i zagranicznych. W szczególności do prawników, adwokatów, sędziów, doradców biznesowych, a także menedżerów, członków rad nadzorczych, pragnących poszerzyć swoją wiedzę o finansach. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem aktywizujących metod edukacyjnych, takich jak panele dyskusyjne, studia przypadku, projekty zespołowe.

Kierownik  studiów: dr Adam Chmielewski

1. Program studiów

Blok zajęć Zajęcia Typ/forma zajęć Czas trwania (Liczba godzin)
Sesja integracyjna Konwersatorium 4
Sprawozdawczość finansowa Wprowadzenie do rachunkowości Wykład 4
Czytanie sprawozdań finansowych Wykład 8
Warsztaty 8
Badanie sprawozdań finansowych i inne  czynności rewizji finansowej Wykład 8
Techniki wykrywania manipulacji księgowych Wykład 8
Księgowe skutki operacji prawnych Wykład 8
Warsztaty 8
Finanse przedsiębiorstw Analiza kondycji przedsiębiorstw Wykład 8
Warsztaty 8
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Wykład 16
Wycena przedsiębiorstw i ich mienia Wykład 8
Warsztaty 8
Finansowe skutki operacji prawnych Konwersatorium 8
Podatki Opodatkowanie działalności gospodarczej Wykład 16
Podatkowe skutki operacji prawnych Warsztaty 8
Optymalizacja podatkowa Wykład 8

Zajęcia do wyboru*

 

Zarządzanie finansami osobistymi Konwersatorium 8
Rachunkowość zarządcza Konwersatorium 8
Gospodarka finansowa i rachunkowość sektora finansów publicznych Konwersatorium 8
Praca projektowa Seminarium – ** Seminarium 8
Projekt – Praca w zespole
Prezentacja – Seminarium – Prezentacja i dyskusja 8
Łączna liczba godzin 168

 

* Będą uruchomione dwa przedmioty, najliczniej wybierane przez słuchaczy; każdy ze słuchaczy uczestniczy w jednym przedmiocie dodatkowym

** Seminarium obejmuje 2-3 zespoły projektowe (6-12 studentów)

2. Krótki opis przedmiotów

Przedmiot Opis przedmiotu
Sesja integracyjna Zajęcia są poświęcone integracji uczestników studiów, identyfikacji ich oczekiwań, diagnozie ich potencjału (wiedzy i umiejętności menedżerskich), określeniu płaszczyzn komunikacji wzajemnej i z prowadzącymi zajęcia oraz zaprojektowaniu indywidualnego planu rozwoju na studiach.
Wprowadzenie do rachunkowości Podczas zajęć prezentowana jest podstawa prawna rachunkowości, podsystemy rachunkowości, formy ewidencji podatkowej i rachunkowej w zależności od wielkości przedsiębiorstwa, obowiązki sprawozdawcze podmiotów i kwestie odpowiedzialności karnej, cywilnej i dyscyplinarnej za rachunkowość

 

Czytanie sprawozdań finansowych

Przedstawienie budowy sprawozdania finansowego i jego zawartości informacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych. W trakcie zajęć prezentowane są pozycje bilansu, metody wyceny aktywów i pasywów, interpretacja wartości pozycji bilansowych a także zasady ustalania wyniku finansowego.

Zajęcia prowadzone w oparciu o autentyczne sprawozdania finansowe przedsiębiorstw

Badanie sprawozdań finansowych i inne  czynności rewizji finansowej Przedmiot ma na celu wskazanie, w jakich sytuacjach – w świetle obowiązujących przepisów – wymagane jest zawarcie umowy z firmą audytorską (biegłym rewidentem) i jakie są skutki niespełnienia wymogów prawnych. Przedstawione zostaną uwarunkowania prawne realizacji przez firmę audytorską i biegłego rewidenta czynności rewizji finansowej, a także omówiona zostanie ich odpowiedzialność za wykonaną pracę. W trakcie zajęć zostaną pokazane korzyści, jakie daje współpraca z biegłym rewidentem, a tym samym kiedy warto się na nią zdecydować. Omówione zostanie sprawozdanie z badania i jego interpretacja.
Techniki wykrywania manipulacji księgowych Pojęcie rachunkowości kreatywnej i oszustwa księgowego. Prezentacja najczęściej popełnianych błędów i manipulacji w sprawozdaniach finansowych. Omówienie technik wykrywania manipulacji na bazie interpretacji danych, wskaźników oraz analiz statystycznych.

 

Księgowe skutki operacji prawnych

Zasadniczym celem przedmiotu jest pokazanie, jakie następstwa w sytuacji majątkowej i finansowej, a w konsekwencji w księgach rachunkowych oraz w sprawozdaniach finansowych jednostki gospodarczej, spowodują wybrane czynności (zdarzenia) prawne, takie jak: połączenia i podział spółek, restrukturyzacja, upadłość, aporty, uchwały o zatwierdzeniu wyniku finansowego i sposobie podziału zysku albo pokrycia straty.

 

Analiza kondycji przedsiębiorstw

Przedmiot jest ukierunkowany na dostarczenie uczestnikom nowoczesnej i praktycznej wiedzy w zakresie czytania sprawozdań finansowych, dokonywania interpretacji zawartych w nich treści, formułowania wniosków oceniających i tworzenia prognoz finansowych niezbędnych dla procesu zarządzania organizacją (perspektywa wewnętrzna) oraz procesu  inwestowania na rynku kapitałowym, transakcji fuzji i przejęć  a także dla oceny zdolności kredytowej (perspektywa zewnętrzna).

Interpretacja zależności wynikających ze struktury i dynamiki sprawozdań finansowych, prezentacja najczęściej stosowanych w praktyce światowej wskaźników finansowych, metod oceny zagrożenia niewypłacalnością oraz metody analizy ryzyka partnera biznesowego.

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Istota i cele zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Koncepcja wartości pieniądza w czasie. Ocena przedsięwzięć inwestycyjnych. Źródła długoterminowego finansowania przedsiębiorstwa. Wycena kosztów kapitału przedsiębiorstwa – kapitału własnego i długu. Średni ważony koszt kapitału. Zarządzanie płynnością finansową. Źródła krótkoterminowego finansowania przedsiębiorstwa. Zarządzanie kapitałem obrotowym przedsiębiorstwa. Wybrane zagadnienia zarządzania finansami w jednostkach non-profit.
Wycena przedsiębiorstw i ich mienia Prezentacja metod identyfikacji składowych przedsiębiorstwa posiadających wartość i przeprowadzenia procesu ich wyceny. Omówienie metod wyceny: przedsiębiorstw, ich składników w tym wartości niematerialnych i prawnych. Kształcenie praktycznych umiejętności zrozumienia zjawisk i uwarunkowań towarzyszących wycenie.

 

Finansowe skutki operacji prawnych

Istota i cele operacji prawnych w przedsiębiorstwie. Ocena przedsięwzięć z perspektywy różnych grup interesariuszy. Kryteria oceny. Analiza efektywności i czynników ryzyka w krótkim i długim okresie. Podwyższanie kapitału własnego. Warunkowe podwyższanie kapitału. Podział nadwyżki finansowej. Decyzje o wypłatach dywidend i wykupie akcji (udziałów) własnych. Zaliczkowe wypłaty dywidend. Analiza efektywności przejęć i połączeń jednostek. Ustalanie parytetów wymiany akcji (udziałów). Analiza wspólnych przedsięwzięć. Finansowanie zamiennymi instrumentami (akcje i obligacje zamienne). Analiza struktury kapitału i struktury właścicielskiej (struktury akcjonariatu).
Opodatkowanie działalności gospodarczej Przedstawienie zasad opodatkowania działalności gospodarczej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych, podatku od towarów i usług, podatku od czynności cywilnoprawnych i opłaty skarbowej oraz podatków i opłat lokalnych.
Podatkowe skutki operacji prawnych Przedstawienie skutków podatkowych umów leasingu, operacji na kapitałach, wypłat z zysków, umorzenia udziałów, łączenia podmiotów, upadłości.
Optymalizacja podatkowa Przedstawienie mechanizmów w zakresie planowania podatkowego zarówno w wymiarze krajowym jak i międzynarodowym. Omówienie strategii optymalizacyjnych w zakresie podatków dochodowych.
Zarządzanie finansami osobistymi Omówienie pojęć: dochód pasywny, wolność finansowa. Prezentacja metod oceny wartości własnego majątku. Dyskusja na temat metod oszczędzania i inwestowania celem budowania wolności finansowej.

 

Rachunkowość zarządcza

Koszty i przychody w ujęciu finansowym i zarządczym. Wykorzystywanie informacji o przychodach i kosztach w podejmowaniu decyzji zarządczych – planowanie i kontrola. Kalkulowanie i rozliczanie kosztów w działalności usługowej metodami tradycyjnymi i TABC. Wybrane aspekty prawne a kalkulacja kosztu wytworzenia i ocena rentowności działania.
Gospodarka finansowa i rachunkowość sektora finansów publicznych Zasadniczym celem przedmiotu jest ukazanie specyfiki gospodarki finansowej, podatków i rachunkowości jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. W trakcie zajęć zostaną omówione szczególne wymogi i regulacje prawne stawiane tym jednostkom. Słuchacze zostaną zaznajomieni ze sprawozdawczością jednostek: zarówno finansową, jak i budżetową.

 

Seminarium dyplomowe

W ramach seminarium uczestnicy studiów pod kierunkiem pracownika WZUW przygotowują w zespole pracę projektową. W trakcie seminarium przedstawiana jest tematyka, struktura pracy projektowej, zasady jej przygotowania oraz są omawiane fragmenty prac projektowych przygotowanych przez poszczególne zespoły.

 

Projekt dyplomowy

Do zasadniczych elementów programu studiów należy przygotowanie pracy projektowej, która ma przedstawić wybrane zagadnienie prawne pod kątem skutków finansowych, księgowych i podatkowych. Praca jest wykonywana w grupach 3-4 osobowych. Przygotowanie projektu umożliwia uczestnikom studiów zastosowanie wiedzy i umiejętności uzyskanych w trakcie studiów podyplomowych.
Prezentacja pracy projektowej Prezentacja i obrona pracy projektowej odbywa się przed komisją oraz pozostałymi uczestnikami studiów.

 

Na podstawie certyfikatu ukończenia studiów podyplomowych radca prawny w ramach obowiązku doskonalenia zawodowego otrzyma 20 pkt.

Więcej szczegółów w poniższym linku:

https://podyplomowe.wz.uw.edu.pl/fpp/o-studiach/

 

Udostępnij na: