Podstawy i zarzuty środków zaskarżenia w kontekście nowych reguł gromadzenia materiału procesowego przez sąd i strony – 25.11.2014 r.

Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu odpłatnym, które odbędzie się Centrum Konferencyjno–Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, I piętro, w dniu 25 listopada 2014 r. w godz. 10.00–16.00

Podstawy i zarzuty środków zaskarżenia w kontekście nowych reguł gromadzenia materiału procesowego przez sąd i strony

sSN Henryk Pietrzkowski – Izba Cywilna SN

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w szkoleniu odpłatnym. Za udział w tym szkoleniu otrzymują Państwo 13 pkt.

Program szkolenia:

9.30–10.00 Rejestracja uczestników

10.00–11.30 System dyskrecjonalnej władzy sędziego. Ciężar wspierania przez strony postępowania sądowego.

 • Dokonywanie czynności procesowych zgodnie z dobrymi obyczajami, nadużycie praw procesowych.
 • Sposób dochodzenia do prawdy materialnej w świetle nowych reguł prezentacji przez strony materiału procesowego (art.6 k.p.c.) oraz jego pozyskiwania przez sąd (art.212 k.p.c.).
 • Obowiązek przytaczania wszystkich okoliczności faktycznych i dowodów „bez zwłoki” i „we właściwym czasie”
 • Pojęcie „twierdzeń i dowodów spóźnionych”.
 • Przesłanki uwzględnienia przez sąd twierdzeń i dowodów spóźnionych.
 • Nowa definicja pisma przygotowawczego.

11.30–11.45 przerwa kawowa

11.45–13.00 Podstawy i zarzuty środków zaskarżenia w kontekście nowych reguł gromadzenia materiału procesowego przez sąd i strony.

 • Zarzuty apelacyjne. Postępowanie dowodowe przed sądem II instancji w systemie dyskrecjonalnej władzy sędziego.
 • Podstawy kasacyjne.
 • Podstawy w skardze o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

13.00–13.30 lunch

13.30–15.00 Nowe wymagania w zakresie sporządzania:

 • Sprzeciwu od wyroku zaocznego.
 • Sprzeciwu w postępowaniu upominawczym.
 • Zarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym.

15.00–15.15 przerwa kawowa

15.15–16.00 Zmiany dotyczące postępowania zażaleniowego

 • Zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji
 • Zażalenie na postanowienie sądu drugiej instancji
 1. do Sądu Najwyższego
 2. do tego samego sądu drugiej instancji w innym składzie (tzw. zażalenie poziome)
 • Zażalenie do Sądu Najwyższego na wyrok sądu drugiej instancji uchylający wyrok sądu pierwszej instancji i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania (pierwsze doświadczenia w orzecznictwie SN)

Uwaga:

Powyższy program stanowi średniozaawansowany poziom wykładu – uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, znają również podstawową praktykę, jednakże mogą mieć wątpliwości i wymagają potwierdzenia swojej wiedzy; nie znają orzecznictwa sądowego w dziedzinie szkolenia

Opłaty:

Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
290 zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
490 zł netto* – dla pozostałych uczestników (w tym dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie)
599 zł netto* – dla pozostałych uczestników

*– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez zapis elektroniczny pod adresem: https://ro.oirp.waw.pl

Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:

 1. zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie (pomarańczowy przycisk „ZAREJESTRUJ SIĘ”)*
 2. załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty
 3. w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych – na papierze firmowym danej instytucji, potwierdzone przez osobę reprezentującą daną instytucję (podpis i pieczątka).
  Wzór oświadczenia znajduje się poniżej w załączniku.

Zgłoszenie na szkolenie jest możliwe do momentu pojawienia się szarego przycisku „REJESTRACJA ZAKOŃCZONA”.

Wpłaty

Wymagany tytuł wpłaty : imię i nazwisko oraz datę szkolenia 25–11–2014 r.
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank PBC S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Uwaga!

Udział w szkoleniu jest możliwy jedynie po opłaceniu szkolenia.

Rezygnacja

Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Informacji o konferencji udzielają:

Marta Dywicka, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 116, e-mail: dywicka.m@oirpwarszawa.pl
Krystyna Ostrowska, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 136, e-mail: ostrowska_k@oirp.waw.pl

Uprzejmie przypominamy, że udział w szkoleniach jest objęty punktacją wynikającą z uchwały KRRP w sprawie zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych (pełny tekst uchwały na stronie oirpwarszawa.pl). Zaświadczenia o udziale w szkoleniach będą wystawiane tylko radcom prawnym spoza Izby Warszawskiej. Radcy prawni z OIRP Warszawa punkty za udział w szkoleniach mają wprowadzane z list obecności bezpośrednio do bazy danych OIRP w Warszawie.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu!

2014.11.25_Ulotka

oświadczenie_vat

Udostępnij na: