Opłaty – informacje ogólne

  • za egzamin wstępny na aplikację radcowską kandydat uiszcza opłatę, której wysokość określa Minister Sprawiedliwości w drodze rozporządzenia. Opłata za egzamin wstępny w 2021 r.  wynosi 1 125,00 zł.
  • za decyzje w sprawie wpisu na listę aplikantów radcowskich uiszcza się opłatę w wysokości określonej uchwałą Krajowej Rady Radców Prawnych. Opłata jest równa 10 % minimalnego wynagrodzenia za pracę i w 2021 r. wynosi 280,00 zł.
  • aplikant obowiązany jest do uiszczania opłaty rocznej za każdy rok szkolenia w terminie określonym uchwałą rady okręgowej izby radców prawnych, w której odbywa aplikację. Wysokość opłaty rocznej za aplikację radcowską określa Minister Sprawiedliwości w drodze rozporządzenia. Opłata w 2021 r. wynosi 5 850,00 zł.
  • aplikant jako członek samorządu radców prawnych obowiązany jest do uiszczania składki członkowskiej w wysokości określonej uchwałą Krajowej Rady Radców Prawnych. Składka członkowska aplikanta wynosi 20 zł miesięcznie. Składka za dany miesiąc uiszczana jest do końca tego miesiąca.
  • za egzamin radcowski kandydat uiszcza opłatę, której wysokość określa Minister Sprawiedliwości w drodze rozporządzenia. Opłata za egzamin radcowski w 2021 r. wynosi 2 240,00 zł.
Udostępnij na: