Ogłoszenie o naborze na stanowiska specjalistów w Departamencie Prawa Unii Europejskiej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
specjalista
do spraw ogólnych prawa UE w Wydziale do Spraw Ogólnych i Koordynacyjnych Departamentu Prawa Unii Europejskiej

 • Wymiar etatu: 1
 • Liczba stanowisk pracy: 2
 • Proponowane wynagrodzenie: około 5079,90 zł brutto
 • Miejsce wykonywania pracy: Al. J. Ch. Szucha 21, 00-580 Warszawa
 • Ogłoszenie ważne do: 09.04.2021 r. 

Czym będziesz się zajmować?
Osoba na tym stanowisku:

 • Dokonuje analizy porównawczej przepisów krajowych i unijnych oraz przygotowuje projekty pism i opinii o zgodności z prawem UE projektów krajowych aktów prawnych.
 • Dokonuje przeglądu i analizy orzecznictwa oraz pism procesowych wpływających do Departamentu w związku z prowadzonymi postępowaniami przed Trybunałem Sprawiedliwości UE i Trybunałem EFTA, przygotowuje projekty pism procesowych i wystąpień przed sądami oraz bierze udział w rozprawach.
 • Bierze udział w spotkaniach, konferencjach uzgodnieniowych i komisjach prawniczych, przygotowuje sprawozdania z ich przebiegu oraz udziela informacji w zakresie obowiązujących przepisów prawa UE, a także opracowuje zestawienia uwag i zmian stanowiących podstawę do późniejszej analizy zgodności projektu z prawem UE.
 • Pozyskuje informacje o przebiegu prac legislacyjnych przez kontakty z przedstawicielami innych urzędów w ramach koordynowania terminowości implementacji prawa UE do krajowego porządku prawnego.
 • Zbiera informacje i dane na potrzeby ekspertyz prawnych w zakresie prawa UE
 • Sporządza cykliczne dokumenty o charakterze sprawozdawczym, dotyczące zadań koordynacyjnych departamentu względem innych ministerstw i urzędów centralnych.
 • Obsługuje bazę e-step oraz bazę notyfikacji krajowych środków wykonawczych.

Kogo poszukujemy?
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne):

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze.
 • Znajomość języka angielskiego lub francuskiego na poziomie B2 lub wyższym
 • Posiadanie wiedzy w zakresie prawa Unii Europejskiej i funkcjonowania instytucji UE.
 • Kompetencje miękkie: komunikacja, myślenie analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • Prawnicze podyplomowe studia kierunkowe lub studia doktoranckie.
 • Aplikacja prawnicza legislacyjna lub radcowska.
 • Kursy lub szkolenia z zakresu prawa UE
 • Wpis na listę radców prawnych.
 • Znajomość języka urzędowego UE innego niż język angielski lub francuski – poziom B1 lub wyższy.
 • Znajomość krajowego procesu legislacyjnego.

Co oferujemy?

 • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • „trzynaste” wynagrodzenie,
 • możliwość rozwoju i współpracy z ekspertami,
 • „ruchomy czas pracy” – możliwość rozpoczęcia pracy pomiędzy godziną 7.00 a 9.30,
 • bogaty pakiet szkoleń, możliwość refundacji kosztów nauki języka, studiów podyplomowych,
 • bogaty i różnorodny pakiet socjalny (np. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego/jej dzieci,
 • niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, dopłatę do żłobka/przedszkola/klubiku dziecięcego, dofinansowanie do kosztów udziału w imprezach kulturalnych),
 • możliwość korzystania po preferencyjnych cenach z usług współpracujących z pracodawcą ośrodków wypoczynkowych,
 • dopłatę do kart sportowych, parking dla rowerów, możliwość udziału w wycieczkach krajoznawczych,
 • możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu medycznego dla pracownika i członków rodziny, oraz ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie,
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • stołówkę pracowniczą, pokój do pracy dla rodzica z dzieckiem,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • możliwość angażowania się w organizowane akcje wolontariackie,
 • dobrą lokalizację, miłą atmosferę pracy.

Dostępność
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami. Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Pracownik wykonuje czynności o charakterze:
– statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,
– dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.
Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej. Praca na stanowisku wiąże się z krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi, częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz, Wymaga dyspozycyjności. Praca na stanowisku związana jest z dostępem do dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Siedziba Kancelarii znajduje się w Al. Ujazdowskich 1/3 w Warszawie. Pracownik będzie wykonywał pracę w budynku mieszczącym się przy Al. Szucha 21 (w pobliżu siedziby Kancelarii). Budynek siedmiokondygnacyjny. Pracownicy Kancelarii wykonują pracę na II, III, IV i V piętrze budynku. Wejście do budynku nie jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób niewidzących lub słabowidzących. Są tu drzwi obrotowe. Windy są dostosowane do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Ogólnodostępne miejsce parkingowe dla osoby z niepełnosprawnością ruchową znajduje się na ulicy Szucha 16, po drugiej strony ulicy, w niedalekiej odległości od budynku. Na parterze budynku jest toaleta dostosowana do osób z niepełnosprawnością ruchową. Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.

Dodatkowe informacje
Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń przed rozpoczęciem rozmowy kwalifikacyjnej.
Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)”. Wzory oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w KPRM dostępne są na stronie Kancelarii Premiera w zakładce Oferty pracy w KPRM.
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru, które są dostępne na stronie Kancelarii Premiera w zakładce Oferty pracy w KPRM.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z niepełnosprawnościami.
Osoby zakwalifikowane do dalszych etapów naboru zostaną powiadomione e-mailem o ich terminie (w przypadku niepodania e-maila telefonicznie). Przewidujemy możliwość przeprowadzenia naboru częściowo zdalnie.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • zadanie praktyczne,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego lub francuskiego na poziomie B2 lub wyższym, w szczególności dokumentów określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej lub Rozporządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie organizacji aplikacji dyplomatyczno-konsularnej, sposobu dokumentowania znajomości języków obcych oraz szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminu dyplomatyczno-konsularnego.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.
 • Kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie prawniczych podyplomowych studiów kierunkowych lub studiów doktoranckich.
 • Kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie aplikacji legislacyjnej, radcowskiej.
 • Kopia dokumentów potwierdzających ukończenie kursów lub szkoleń z zakresu prawa UE.
 • Kopia zaświadczenia o wpisie na listę radców prawnych.
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość innego niż angielski lub francuski języka urzędowego UE na poziomie B1 lub wyższym, w szczególności dokumentów określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej lub Rozporządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie organizacji aplikacji dyplomatyczno-konsularnej, sposobu dokumentowania znajomości języków obcych oraz szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminu dyplomatyczno-konsularnego.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Aplikuj do: 9 kwietnia 2021

W formie papierowej na adres: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego
Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa
z dopiskiem: BIP:76059, BKRZ.ZRZK.2100.19.1.19.2021 pok. 234

Dokumenty można składać osobiście – Dziennik Podawczy, al. Szucha 14, Warszawa (pn.-pt., 8.15-16.15).
Polecamy aplikowanie przez ePUAP lub na adres rekrutacja@kprm.gov.pl.
Uwaga: załączniki znajdujące się w udostępnionej w Internecie przestrzeni dyskowej (w popularnych chmurach) nie będą pobierane.

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
– (22) 694 73 08 – komórka ds. naborów
– (22) 523 73 00 – Departament Prawa Unii Europejskiej
lub mailowego na adres: rekrutacja@kprm.gov.pl

Dokumenty należy złożyć do: 09.04.2021
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze.
Przetwarzanie danych osobowych
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Administrator danych i kontakt do niego: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa adres e-mail: AD@kprm.gov.pl
Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa adres e-mail: IOD@kprm.gov.pl
Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
Informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa
Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
Uprawnienia:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4. prawo do usunięcia danych osobowych;
– żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych,
podany powyżej;
5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Podstawa prawna przetwarzania danych:
1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
Informacje o wymogu podania danych:
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.
Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Udostępnij na: