• Kategorie

  • Sposób sortowania ogłoszeń

  • Liczba ogłoszeń na stronę

Data dodania:
14 marca 2023
Data wygaśnięcia:
28.03.2023
Miejscowość:
Warszawa
Imię i Nazwisko/Nazwa podmiotu:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
E-mail:
rekrutacja@arimr.gov.pl
Telefon:
223-184-034

Samodzielne stanowisko pracy ds. prawnych w ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Od Specjalisty do Radcy Prawnego

w Departamencie Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Samodzielne stanowisko pracy ds. prawnych

Nr ref.: ARiMR/DZZL/36/23

Główne obowiązki:
– projektowanie wewnętrznych przepisów prawnych regulujących problematykę związaną z zarządzaniem zasobami ludzkimi, w tym  regulaminu wynagradzania, regulaminu pracy, ocen pracowniczych oraz etyki zawodowej pracowników,
– opiniowanie przepisów wewnętrznych Agencji przygotowanych przez inne komórki organizacyjne, przygotowywanie opinii oraz analiz z zakresu prawa pracy oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących,
–  udzielanie odpowiedzi na pisma organów administracji państwowej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz innych instytucji,
– współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi w przeprowadzanych kontrolach w sprawach dotyczących naruszenia praw pracowniczych,
– udzielanie odpowiedzi na zapytania w trybie informacji publicznej w zakresie problematyki zarządzania zasobami ludzkimi,
– przygotowywanie pełnej dokumentacji oraz odpowiedzi na pisma dotyczące spraw sądowych z powództwa pracowników lub byłych pracowników Agencji.

 Wymagania konieczne:
– wykształcenie wyższe prawnicze,
– co najmniej roczny udokumentowany staż pracy,
– bardzo dobra znajomość prawa pracy w tym zagadnień dotyczących mobingu i dyskryminacji,
– znajomość uregulowań prawnych dotyczących dostępu do informacji publicznej, problematyki związków zawodowych,
– praktyczne umiejętności interpretacji tekstu prawnego i stosowania przepisów,
– umiejętność sporządzania opinii i umów.

Uwaga: na stanowisko Radcy Prawnego wymagany jest wpis na listę radców prawnych.

Wymagania pożądane:
– samodzielność, kreatywność,
– bardzo dobra organizacja czasu pracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  1. Kwestionariusz dla kandydata wraz z oświadczeniem dotyczącym przetwarzania danych osobowych załączony do ogłoszenia (Treść oświadczenia jest do pobrania na stronie ARiMR)
  2. List motywacyjny
  3. Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy oraz opcjonalnie na stanowisko Radcy Prawnego wymagany jest wpis na listę radców prawnych.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

Dokumenty należy składać w terminie do: 28 marca 2023 r. (liczy się data wpływu do ARiMR)

Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul Poleczki 33, 02-822 Warszawa
z dopiskiem:  ARiMR/DZZL/36/23

Osobiście:
Kancelaria Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
ul. Poleczki 33 (budynek A2 Poleczki Business Park), Warszawa
(kancelaria czynna w godz.: 7:30- 15:30)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem:  ARiMR/DZZL/36/23

Elektronicznie:
rekrutacja@arimr.gov.pl
z dopiskiem:  ARiMR/DZZL/36/23