• Kategorie

 • Sposób sortowania ogłoszeń

 • Liczba ogłoszeń na stronę

Data dodania:
17 listopada 2022
Data wygaśnięcia:
01.12.2022
Miejscowość:
Warszawa
Imię i Nazwisko/Nazwa podmiotu:
Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
E-mail:
rekrutacja@rars.gov.pl
Telefon:
223-609-229

Radca Prawny w Dziale Prawnym

 • Szukamy osoby na stanowisko Radcy Prawnego w Dziale Prawnym
 • Chcemy zatrudnić dwie osoby na pełen etat.
 • Miejsce pracy to Centrala RARS, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa

Czym będziesz się zajmować?

Główne obowiązki:

 1. Udzielanie porad prawnych, wydawanie opinii prawnych oraz interpretowanie obowiązujących przepisów prawnych.
 2. Występowanie w charakterze pełnomocnika Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi urzędami orzekającymi.
 3. Opracowywanie zmian do projektów ustaw i rozporządzeń, uczestnictwo w procesie legislacyjnym.
 4. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Agencji w zakresie rozwiązywania bieżących problemów prawno-administracyjnych, w tym w przygotowywaniu przez nie decyzji administracyjnych oraz odwołań.
 5. Sprawdzanie pod względem formalno-prawnym projektów umów i dokumentów organizacyjno-prawnych.
 6. Współpraca przy rozstrzyganiu skarg i wniosków kierowanych do merytorycznych komórek organizacyjnych Agencji.
 7. Uczestniczenie w posiedzeniach komisji i zespołów problemowych powoływanych zarządzeniami Prezesa RARS.
 8. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Prezesa RARS.

Sprawdź, czy spełniasz niezbędne wymagania

 • Wykształcenie wyższe + wpis na listę radców prawnych
 • Co najmniej 4 lata stażu pracy/doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z obsługą prawną, w tym minimum 3 lata na stanowisku radcy prawnego.
 • Znajomość zagadnień z zakresu funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych.
 • Znajomość aktów prawnych dotyczących funkcjonowania RARS.
 • Znajomość przepisów: Kodeksu postępowania administracyjnego, Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnym, Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo farmaceutyczne.
 • Znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, w szczególności MS Excel oraz systemów informacji prawnej LEX, Legalis

Twoje dodatkowe atuty, czyli wymagania pożądane:

Kompetencje:

 • Doświadczenie w pracy w podmiocie sektora finansów publicznych;
 • Znajomość zasad legislacji i procesu legislacyjnego;
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie;
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów;
 • Współpraca;
 • Komunikacja;
 • Odporność na stres.

Sprawdź co oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę.
 • Możliwość rozwoju i współpracy z ekspertami.
 • Premie uzależnione od wyników pracy.
 • Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych.
 • Preferencyjne warunki ubezpieczenia na życie.
 • Pakiet w ramach ZFŚS oferujący między innymi:
  – Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz dzieci pracowników.
  – Dodatek świąteczny.

Chcę aplikować. Jakie dokumenty mam złożyć?

Wymagane dokumenty

 • Życiorys (CV).
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu / niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na poddanie się procedurze dopuszczenia do informacji niejawnych.

Gdzie złożyć dokumenty?

Dokumenty należy składać w terminie do: 30 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu oferty do Agencji) koniecznie z dopiskiem na CV oraz kopercie / w temacie wiadomości e-mail: „Ogłoszenie nr RARS 104/Z/DP/11/22”:

 • elektronicznie na adres rekrutacja@arm.gov.pl
 • drogą pocztową na adres:
  Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
  ul. Grzybowska 45; 00-844 Warszawa
 • osobiście w siedzibie Centrali ARM w godzinach 30-15.30 Recepcja ARM, XI piętro,

Kto przetwarza moje dane osobowe i na jakich zasadach?

 1. Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w Agencji Rezerw Materiałowych jest Agencja Rezerw Materiałowych (adres siedziby: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45), jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Agencji Rezerw Materiałowych.
 2. Dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy, tj. obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, przetwarzane są w celu zawarcia umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO*), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 3. Do przetwarzania przez pracodawcę danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. szczególne kategorie danych osobowych), niezbędna jest zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym momencie.
 4. Dane osobowe przetwarzane są nie dłużej, niż do zakończeniu naboru, a w przypadku zatrudnienia osoby, której dane osobowe dotyczą – przez okres ustalony powszechnymi przepisami prawa pracy.
 5. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje:
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
 • prawo do usunięcia danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,
 • prawo wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
 1. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Podanie w dokumentach rekrutacyjnych danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne do ubiegania się o zatrudnienie w Agencji Rezerw Materiałowych. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
 4. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w ARM: e-mail: iod@arm.gov.pl, 22 360 92 37.