• Kategorie

 • Sposób sortowania ogłoszeń

 • Liczba ogłoszeń na stronę

Data dodania:
17 listopada 2022
Data wygaśnięcia:
01.12.2022
Miejscowość:
Warszawa, ul. Żelazna 59A
Imię i Nazwisko/Nazwa podmiotu:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
E-mail:
emilia.chudon@wody.gov.pl
Telefon:
734-826-906

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatrudni aplikanta radcowskiego

Jesteśmy odpowiedzialni za gospodarkę wodną w Polsce. Naszą misją jest ochrona mieszkańców Polski przed powodzią i suszą, zrównoważone gospodarowanie wodami i zapewnienie dobrej jakości wody dla obecnych i przyszłych pokoleń. Realizujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, min. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany, edukujemy.

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe prawnicze oraz jest w trakcie aplikacji radcowskiej,
 • bardzo dobrze zna pakiet MS Office,
 • jest komunikatywny, odpowiedzialny, rzetelny, samodzielny,
 • dobrze organizuje własną pracę, posiada umiejętność pracy w zespole oraz pracy pod presją czasu.

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • udzielanie konsultacji i porad poszczególnym komórkom i jednostkom organizacyjnym PGW Wody Polskie,
 • sporządzanie, analizę i negocjowanie umów,
 • sporządzanie oraz analizę projektów pism, w tym pisanie pism procesowych, opinii prawnych, projektów regulaminów,
 • asystowanie przy czynnościach radców prawnych w postępowaniach, w których PGW Wody Polskie są stroną.

OFERUJEMY:

 • umowę o pracę, stabilne zatrudnienie,
 • dofinansowanie do prywatnej opieki,
 • wczasy „pod gruszą”, bazy noclegowe w całym kraju,
 • atrakcyjne pakiety szkoleniowe,
 • dofinansowanie do karty sportowej,
 • zgrany zespół i miłą atmosferę,
 • pracę, która ma znaczenie.

Kontakt:
e-mail: emilia.chudon@wody.gov.pl
tel. 734-826-906

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa.
 2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, e-mail: iod@wody.gov.pl
 3. Dane osobowe kandydatów w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe na podstawie zawartej z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych tj. eRecruiter, a także podmioty współpracujące w zakresie dostarczania lub utrzymania systemów informatycznych.
 5. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane do czasu zakończenia tego procesu a w przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres 9 miesięcy.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania,  lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z  prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 8. Podanie danych w zakresie wynikającym z art. 221Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.