• Kategorie

  • Sposób sortowania ogłoszeń

  • Liczba ogłoszeń na stronę

Data dodania:
14 marca 2023
Data wygaśnięcia:
28.03.2023
Miejscowość:
Warszawa
Imię i Nazwisko/Nazwa podmiotu:
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

Nabór na stanowisko radcy prawnego w Zarządzie Zieleni m.st. Warszawy

Dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Zarządzie Zieleni m.st. Warszawy, ul. Hoża 13a, 00-528 Warszawa
Stanowisko: Radca prawny w Dziale Radców Prawnych Zarządu Zieleni m.st. Warszawy
Liczba etatów: 1 – pełen etat
Termin składania dokumentów: 21.03.2023 r.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
• Obsługa prawna, w szczególności udzielanie poszczególnym komórkom organizacyjnym wyjaśnień, porad i opinii prawnych.
• Wspieranie pracowników w negocjacjach, naradach, spotkaniach.
• Rozstrzyganie bieżących problemów prawnych związanych z zakresem pracy.
• Sporządzanie pisemnych opinii, gdzie niezbędna jest wiedza i kompetencje prawnicze.
• Sporządzanie i opiniowanie oraz dokonywanie oceny pod względem formalno-prawnym (parafowanie pieczęcią imienną) umów, porozumień, zarządzeń, upoważnień, pełnomocnictw, pism i innych dokumentów związanych z zakresem działalności, w tym zgłaszanych roszczeń.
• Reprezentowanie przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi oraz innymi organami orzekającymi, egzekucyjnymi, polubownymi, Krajową Izbą Odwoławczą, w tym: analizy akt postępowań sądowych i administracyjnych, przygotowywanie pism procesowych, pozwów, odpowiedzi na pozwy i sporządzanie innych niezbędnych pism i dokumentów.
• Monitorowanie oraz niezwłoczne informowanie pracowników o zmianach stanu prawnego, orzecznictwa w zakresie działania.
• Prowadzenie rejestru postępowań sądowych i egzekucyjnych.
• Prowadzenie rejestru oraz ewidencjonowanie i archiwizowanie upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Dyrektora.

Praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz następujących aktów prawnych: Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks pracy, Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane, Prawo ochrony środowiska, Prawo wodne, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawa o dostępie do informacji publicznej, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o ustroju m.st. Warszawy, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o ochronie przyrody, ustawa o gospodarce nieruchomościami, ustawa o ochronie danych osobowych oraz przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy: Praca w budynku Zarządu Zieleni m.st. Warszawy przy ul. Kruczej 5/11d w Warszawie i poza nim. Budynek nie jest wyposażony w windę dostosowaną do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne nie umożliwiają poruszania się wózkiem inwalidzkim. Toaleta nie jest dostosowana do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących.

Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, rozmowami telefonicznymi, przemieszczaniem się w budynku. Praca w terenie. Na stanowisku pracy brak urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

Wymagania niezbędne:
• obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2022, poz. 530 t.j.) w przypadku uznania spełnienia przesłanek z ww. przepisów),
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• nieposzlakowana opinia,
• umiejętność sprawnej obsługi komputera,
• wykształcenie wyższe o kierunku prawo,
• powyżej 3 lat doświadczenia zawodowego w obsłudze prawnej,
• wpis na listę radców prawnych uprawniający do wykonywania zawodu.

Wymagania dodatkowe:
• pożądane kompetencje: komunikatywność, samodzielność, dążenie do rezultatu, umiejętność analitycznego myślenia, dokładność, terminowość i obowiązkowość.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej – podpisane własnoręcznie,
• list motywacyjny – podpisany własnoręcznie,
• kserokopia dyplomu ukończenia studiów o kierunku prawo,
• kserokopia wpisu na listę radców prawnych,
• oświadczenie o posiadanym obywatelstwie – podpisane własnoręcznie,
• oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych – podpisane własnoręcznie,
• oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – podpisane własnoręcznie,
• oświadczenie, że kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią – podpisane własnoręcznie,
• kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2022, poz. 530 t.j.),
• zgoda na przetwarzanie danych osobowych o poniższej treści – podpisana własnoręcznie:
„Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, z siedzibą przy ul. Hożej 13a, 00-528 Warszawa, w celu wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko urzędnicze, w tym na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze, w Zarządzie Zieleni m.st. Warszawy, w następującym zakresie: imię, nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, obywatelstwo, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, informacja o niekaralności, informacja o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, wizerunek. Zostałem/łam poinformowany/a o możliwości wycofania zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: rekrutacja@zzw.waw.pl, mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.”

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Zarządzie Zieleni m.st. Warszawy:
1. Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, ul. Hoża 13 a, 00-528 Warszawa.
2. Inspektor ochrony danych
Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:
– Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, ul. Hoża 13 a, 00-528 Warszawa
– e-mail: daneosobowe@zzw.waw.pl
3. Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy¹ będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego² .
Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda³ na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
4. Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Zarząd Zieleni m.st. Warszawy zawarł umowy/porozumienia na świadczenie usług dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.
5. Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
6. Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
– sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
– ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
– usunięcia danych osobowych;
– wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
7. Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
________________________________________
1   Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2022.1510 t.j.) (dalej: Kp), Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz. 2369);
2   Art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 Kp w z. z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO). W przypadku danych z art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 Kp podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
3   Art. 6 ust. 1 lit a RODO – dla danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust.2 lit. a RODO.

W przygotowywanej ofercie (w CV lub liście motywacyjnym) powinien być w sposób jednoznaczny wskazany czas trwania (uwzględniając dzień, miesiąc i rok rozpoczęcia oraz zakończenia danego okresu) i rodzaj wymaganego doświadczenia zawodowego, wraz z wyszczególnieniem głównych czynności lub zadań.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów osobiście lub przesłanie ich za pomocą operatora pocztowego na podany poniżej adres.

Adres składania dokumentów:
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ul. Hoża 13A
00-528 Warszawa

w terminie do dnia 21.03.2023 r. z dopiskiem na kopercie: „Nr Ref. ZZW.DSP.111.4.2023

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie do dnia 21.03.2023 r.

Szczegółowe informacje oraz wzory oświadczeń można znaleźć na stronie internetowej Zarządu Zieleni m.st. Warszawy pod zakładką „Praca”.