• Kategorie

  • Sposób sortowania ogłoszeń

  • Liczba ogłoszeń na stronę

Data dodania:
11 maja 2022
Data wygaśnięcia:
25.05.2022
Miejscowość:
Warszawa
Imię i Nazwisko/Nazwa podmiotu:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
E-mail:
rekrutacja@arimr.gov.pl
Telefon:
223-184-034

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: radca prawny

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Radca Prawny  w Departamencie Prawnym i Zamówień Publicznych

Stanowisko pracy ds. obsługi procesowej

Miejsce pracy: Warszawa

nr ref.: ARiMR/DPZP/67/22

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/1 etat – umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika

Oferujemy:
– przejrzyste zasady wynagradzania,
– stałe zatrudnienie,
– możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
– pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:
1) Obsługa spraw i wydawanie opinii o celowości bądź niecelowości skierowania sprawy do postępowania sądowego;
2) Wydawanie opinii prawnych;
3) Opiniowanie od strony prawnej dokumentów wewnętrznych (w szczególności procedur i zarządzeń), a także projektów umów i aktów prawnych;
4) Opracowywanie pozwów oraz innych pism procesowych w sprawach sądowych oraz ich uzgadnianie z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi;
5) Zastępstwo procesowe w sprawach sądowych jako radca prawny – pełnomocnik procesowy ARiMR/Prezesa ARiMR;
6) Obsługa prawna postępowań przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed sądami okręgowymi wszczętych skargami na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej – w przypadku nieobecności osoby zatrudnionej na Samodzielnym Stanowisku pracy ds. obsługi prawnej zamówień publicznych oraz w innych uzasadnionych przypadkach;
7) Pomoc prawna przy opracowywaniu przez właściwe merytoryczne komórki organizacyjne projektów ugód sądowych oraz zawieranie ugód w postępowaniu sądowym – po uzyskaniu akceptacji właściwego członka kierownictwa Agencji;
8) Wnoszenie apelacji i kasacji od wyroków niższej instancji oraz innych środków zaskarżenia lub przygotowywanie opinii o ich niecelowości;
9) Postępowanie klauzulowe;
10) Inicjowanie procedury pokrycia kosztów związanych z dochodzeniem roszczeń, od których Agencja nie jest zwolniona;
11) Przekazywanie wyroków od windykacji od Departamentu Zarządzania Należnościami oraz pomoc prawna przy windykacji w zakresie wykraczającym poza kompetencje Departamentu Zarządzania Należnościami;
12) Obsługa procesowa spraw administracyjnych Agencji przed WSA i NSA;
13) Przygotowywanie danych do planu finansowego Agencji w zakresie prowadzonych spraw sądowych;
14) Informowanie przełożonych o uchybieniach w przestrzeganiu prawa przez Agencję i skutkach tych uchybień;
15) Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego.

 Wymagania konieczne:
– wykształcenie wyższe prawnicze;
– uprawnienia radcy prawnego;
– co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe,
– doświadczenie w występowaniu przed sądami administracyjnymi;
– praktyczne umiejętności interpretacji tekstu prawnego i stosowania przepisów;
– umiejętność sporządzania opinii i umów.

Wymagania pożądane:
– Zdolność analitycznego myślenia, obowiązkowość, sumienność, rzetelność, dokładność, dobra organizacja czasu i miejsca pracy, zdolności interpersonalne, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  1. Załączony do ogłoszenia kwestionariusz osobowy.
  2. List motywacyjny
  3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
  4. Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie, wpis na listę radców prawnych oraz staż pracy.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

Dokumenty należy składać w terminie do: 27 maja  2022 r. (liczy się data wpływu do ARiMR)

Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul Poleczki 33, 02-822 Warszawa
z dopiskiem:  ARiMR/DPZP/67/22

osobiście:
Kancelaria Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
ul. Poleczki 33 (budynek A2 Poleczki Business Park), Warszawa
(kancelaria czynna w godz.: 730– 1530)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem:  ARiMR/DPZP/67/22

lub mailowo na adres: rekrutacja@arimr.gov.pl
z dopiskiem: ARiMR/DPZP/67/22

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, przesłana po terminie lub zawierająca wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.

ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 022 318 40 34