• Kategorie

 • Sposób sortowania ogłoszeń

 • Liczba ogłoszeń na stronę

Data dodania:
10 stycznia 2022
Data wygaśnięcia:
24.01.2022
Miejscowość:
Warszawa
Imię i Nazwisko/Nazwa podmiotu:
Rzecznik Finansowy

Aplikant radcowski II /III roku w Wydziale Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego w Biurze Rzecznika Finansowego

Rzecznik Finansowy w Warszawie poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

Aplikanta radcowskiego w Wydziale Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego

Adres Biura:
Biuro Rzecznika Finansowego
Ul. Nowogrodzka 47 A
00-695 Warszawa

Zakres wykonywanych zadań:

 • analiza wniosków klientów podmiotów rynku finansowego o przystąpienie Rzecznika Finansowego do cywilnych postępowań sądowych;
 • analiza wniosków klientów podmiotów rynku finansowego o wniesienie skargi nadzwyczajnej;
 • przygotowywanie projektów istotnych poglądów kierowanych do sądów w sprawach dotyczących podmiotów rynku bankowego i kapitałowego;
 • przygotowywanie projektów pism, wniosków i opinii prawnych skierowanych do podmiotów rynku finansowego, a w szczególności do banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, instytucji pożyczkowych, instytucji finansowych, funduszy inwestycyjnych w związku z nieuwzględnieniem przez te podmioty reklamacji;
 • bieżąca analiza spraw wpływających od klientów podmiotu rynku finansowego, projektowanie możliwości systemowych działań;
 • działania inne jak: możliwość współpracy w ramach promocji ochrony klienta podmiotów rynku finansowego.

Od kandydatów oczekujemy:

Wymagania niezbędne:

 • doświadczenie w ochronie klientów podmiotów rynku finansowego lub doświadczenie zawodowe w banku, spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, instytucji pożyczkowej, instytucji finansowej, funduszu inwestycyjnym, związane ze stosowaniem przepisów regulujących rynek bankowo- kapitałowy;
 • znajomość przepisów:
  • prawa cywilnego oraz procedury cywilnej w zakresie w jakim przepisy te mają zastosowanie dla ochrony klienta podmiotu rynku finansowego;
  • przepisów konsumenckich w tym w szczególności ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym; ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
   oraz
  • przepisów regulujących świadczenie usług i sprzedaż produktów finansowych, w tym w szczególności ustawy prawo bankowe, ustawy o kredycie konsumenckim, ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, ustawy o usługach płatniczych
   lub
  • przepisów regulujących świadczenie i sprzedaż produktów kapitałowych, w tym w szczególności ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy o ofercie publicznej, ustawy o obligacjach
  • znajomość trendów w orzecznictwie, w tym europejskim w zakresie stosowania ww. przepisów;

dodatkowym atutem będzie znajomość postępowania administracyjnego

Oferujemy:

 • umowę o pracę, w tym możliwość pracy w formule zdalnej i /lub telepracy;
 • ruchome godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy;
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Pracowniczych, dodatkowe wynagrodzenie roczne (13- tka), dodatek za wieloletnią pracę, abonament medyczny
 • szeroki zakres tematyczny spraw, uczestnictwo w konferencjach i wydarzeniach związanych z rynkiem finansowym;
 • atmosferę pracy służącą rozwojowi zawodowemu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
– życiorys i list motywacyjny;
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
– kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
– kopie dokumentów poświadczających umiejętności (zaświadczenia ukończenia kursów, certyfikaty językowe itp.);

Termin składania dokumentów:

31 stycznia 2022r.

Sposób składania aplikacji:

w formie elektronicznej na adres: nabory@rf.gov.pl

w tytule maila prosimy zamieścić „RF-WBK – aplikant radcowski”

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ RZECZNIKA FINANSOWEGO W CELU REALIZACJI PROCESU REKRUTACYJNEGO

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy pozyskanych w wyniku odpowiedzi na ogłoszenie: aplikant radcowski w Wydziale Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego jest Rzecznik Finansowy, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa (dalej jako „Administrator”).

Cel przetwarzania danych
Celem przetwarzania Danych Osobowych jest rekrutacja na stanowisko: aplikant radcowski w Wydziale Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego.

Podstawa prawna przetwarzania danych
Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu  przesłanki wskazane w art. 6 ust. 1 lit a i lit. c  Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”), w ramach procesu rekrutacyjnego, tj. art. 22 1 § 1 i  4 Kodeksu pracy oraz zgoda na przetwarzanie danych.
Dane osobowe niezbędne do procesu rekrutacji to: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dane te są przetwarzane w oparciu o ww. przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
Podanie dodatkowych danych jest całkowicie dobrowolne. Jeśli w CV lub liście motywacyjnym będą znajdować się  dodatkowe dane, to poprzez przesłanie CV udzielona zostanie zgoda na ich przetwarzanie dla tych samych celów i przez te same podmioty, co w przypadku danych wskazanych z art. 22 1 § 1 i  4 Kodeksu pracy. Jeśli nie chcesz, aby te dane były przetwarzane, prosimy nie zamieszczaj ich w swoim CV lub liście motywacyjnym.

Odbiorcy danych
Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:
– upoważnieni pracownicy Administratora,
– usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty takie jak firmy świadczące usługi IT i ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług.

Okres przechowywania danych
Dane Osobowe kandydatów nie wybranych w procesie rekrutacyjnym oraz dane osób, które nie podały wymaganych w niniejszym ogłoszeniu informacji zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne wykorzystanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych
Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw

 1. prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania,
 2. prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
 3. prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO,
 4. prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jej Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na adres siedziby lub adres email biuro@rf.gov.pl lub z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych (IOD). Kontakt do IOD: iod@rf.gov.pl.

Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).