Oficjalne stanowisko Zgromadzenia OIRP w Warszawie ws. postulatów ograniczenia prawa głosu i reprezentacji w organach KRRP

Na Zgromadzeniu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, które odbyło się 14 maja br., delegaci jednogłośnie uchwalili stanowisko ws. postulatu ograniczenia prawa głosu i reprezentacji Izby warszawskiej w organach samorządu. Jego treść publikujemy poniżej.

 

Stanowisko

Zgromadzenia Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie

z dnia 14 maja 2019 r.

 

Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie z głębokim zaniepokojeniem przyjmuje próbę budowania sztucznych podziałów wewnątrz samorządu radców prawnych. Podziałów, które koncentrują się wokół wprowadzenia zmian skutkujących złamaniem podstawowej zasady demokracji przedstawicielskiej – zasady proporcjonalności. Protestujemy przeciwko próbom prowadzącym do dyskryminacji radców prawnych z uwagi na fakt zamieszkiwania w obszarze właściwości określonej okręgowej izby, który nie może stanowić kryterium różnicującego radców prawnych w zakresie proporcjonalnej reprezentacji w organach samorządu zawodowego.

Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie podkreśla, że przedstawione postulaty nie tylko stoją w sprzeczności z zasadą równej partycypacji radców prawnych w kreowaniu władz samorządu radcowskiego, ale także negują fundamentalne wartości demokratycznego państwa prawa. Podejmowane przez dziekanów Izb: białostockiej, bydgoskiej, gdańskiej, kieleckiej, krakowskiej, lubelskiej, szczecińskiej i wałbrzyskiej, działania mogą zniweczyć dotychczasowe wysiłki radców prawnych na rzecz ochrony konstytucyjnych podstaw funkcjonowania samorządu radcowskiego. Są to działania wysoce szkodliwe oraz nacechowane osobistymi emocjami.

Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie z dezaprobatą obserwuje szeroko podnoszone przez przedstawicieli niektórych okręgowych izb radców prawnych nieuzasadnione zarzuty dotyczące funkcjonowania samorządu radcowskiego na szczeblu krajowym. Stawianie nieuprawnionych zarzutów przy jednoczesnym podejmowaniu inicjatyw bez uprzedniej próby dyskusji uznajemy za nieodpowiedzialne i niekorzystne dla wizerunku i przyszłości naszego samorządu.

Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie jest otwarte na dyskusje dotyczące funkcjonowania samorządu radcowskiego i popiera wszelkie inicjatywy służące rozwojowi zawodu radcy prawnego i naszego samorządu.