SZKOLENIE 21.06.2016 r. – Ochrona znaków towarowych – zasady, zakres, praktyka

Komisja ds. doskonalenia zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, I piętro, w dniu 21 czerwca 2016 r. w godz. 9.30–15.00

Tematyka szkolenia koncentrować się będzie przede wszystkim na praktycznych aspektach ochrony prawnej przyznawanej znakom towarowym, w szczególności zapewnianej przepisami prawa własności przemysłowej, przy jednoczesnym wskazaniu innego rodzaju regulacji prawnych mogących stanowić alternatywną podstawę ochrony stosowanych przez przedsiębiorców oznaczeń produktów i usług. W trakcie szkolenia zostanie ponadto omówione aktualne orzecznictwo dotyczące ochrony znaków towarowych. Zagadnienia powyższe zostaną przedstawione na tle obecnej praktyki kontraktowej oraz zilustrowane licznymi przykładami.

Michał Barta – radca prawny, specjalista w zakresie prawa autorskiego, praw własności intelektualnej oraz prawa nowych technologii

Za udział w tym szkoleniu otrzymują Państwo 13 pkt.

PROGRAM SZKOLENIA:

900-930       –  REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

930-1100         Znak towarowy jako przedmiot własności intelektualnej

 • Czym jest znak towarowy (…a czym nie jest) – kilka faktów, kilka mitów
 • Zdolność odróżniająca znaku w praktyce (nie tylko sądowej) i konsekwencje jej braku
 • Ochrona prawna znaku – kiedy powstaje, jak długo twa i kiedy się kończy
 • Renomowany znak towarowy – czym się różni od „zwykłego” znaku i jak jest chroniony
 • Równoległe reżimy ochrony prawnej

1100-1115      –  przerwa kawowa

1115-1300      Jakie prawa do znaku?

 • Podmiot praw wyłącznych, czyli dlaczego warto mieć dobrego grafika
 • Praktyczne aspekty umów o wykonanie znaku towarowego
 • Prawo do rejestracji a prawo po rejestracji – zakres praw wyłącznych
 • Rejestracja znaku – tryb krajowy, wspólnotowy i międzynarodowy – jaką ochronę wybrać?
 • Praktyczne skutki używania znaku przed rejestracją

1300-1330      –  LUNCH

1330-1500     Licencje i inne umowy

 • Umowy o przeniesienie prawa z rejestracji znaku towarowego
 • Umowa licencyjna na używanie znaku – prawo i praktyka obrotu
 • Znaki towarowe a franchising
 • Znaki towarowe a domeny internetowe
 • Wyczerpanie prawa ochronnego na znak towarowy, czyli co wolno, a czego nie

UWAGA:

Powyższy program stanowi średniozaawansowany poziom wykładu – uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, znają również podstawową praktykę, jednakże mogą mieć wątpliwości i wymagają potwierdzenia swojej wiedzy; nie znają orzecznictwa sądowego w dziedzinie szkolenia

Opłaty:
Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
290 zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
490 zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
599 zł netto* – dla pozostałych uczestników
*- jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT.
 
Zgłoszenia
Zgłoszenia przyjmujemy poprzez zapis elektroniczny pod adresem:  https://ro.oirp.waw.pl
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie (pomarańczowy przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Wpłaty
Wymagany tytuł wpłaty : imię i nazwisko oraz datę szkolenia 21-06-2016 r.
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank PBC S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

UWAGA
Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.

Rezygnacja
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Informacji o szkoleniu udzielają:
Paulina Zając, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 116, e-mail: zajac.p@oirpwarszawa.pl
Krystyna Ostrowska, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 136, e-mail: ostrowska.k@oirpwarszawa.pl

Zapraszamy do udziału w szkoleniu!

Udostępnij na: