Ochrona danych osobowych – podsumowanie doświadczeń po zmianach statusu administratora danych osobowych, przygotowanie do wdrożenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – szkolenie 24.05.2016

Komisja ds. doskonalenia zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, I piętro, w dniu 24 maja 2016 r. w godz. 9.30–15.00

Tematyka szkolenia koncentrować się będzie na opisie problemów wynikających ze zmiany statusu i nowych zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) (wprowadzonych w 2015 roku) oraz na praktycznym wdrożeniu ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych.

Doc. dr Arwid Mednisradca prawny, wspólnik w kancelarii Wierzbowski Eversheds w Warszawie. Arwid Mednis jest doktorem nauk prawnych, docentem w Zakładzie Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, w szczególności w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, prawie telekomunikacyjnym, lotniczym oraz w partnerstwie publiczno-prywatnym.

Za udział w tym szkoleniu otrzymują Państwo 13 pkt.

PROGRAM SZKOLENIA:

900-930   –  REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

930-1100 ABI po nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych

  • Problemy wynikające ze zmiany statusu ABI (niezależność, pośredniczenie w kontaktach z GIODO)
  • Praktyka wykonywania zadań przez ABI (szkolenia, sprawdzenia)

1100-1115 –  przerwa kawowa

1115-1300 Wdrożenie ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych (RODO)

  • Przegląd zmian, kwestia dostosowania polskiego prawa do RODO
  • Zakres stosowania RODO, kary administracyjne
  • Obowiązki administratorów danych po wejściu w życie RODO (data protection officer, data protection impact assessment, privacy by default, privacy by design)

1300-1330 –  LUNCH

1330-1500 Prawa podmiotu danych po wejściu w życie RODO

  • Nowe obowiązki informacyjne
  • Prawo do bycia zapomnianym
  • Prawo do przenoszenia danych
  • Kompetencje organów ochrony danych, procedura współpracy organów, Europejska Rada Ochrony Danych Osobowych

UWAGA:

Powyższy program stanowi średniozaawansowany poziom wykładu – uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, znają również podstawową praktykę, jednakże mogą mieć wątpliwości i wymagają potwierdzenia swojej wiedzy; nie znają orzecznictwa sądowego w dziedzinie szkolenia

Opłaty:
Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
290 zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
490 zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
599 zł netto* – dla pozostałych uczestników
*- jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT.
 
Zgłoszenia
Zgłoszenia przyjmujemy poprzez zapis elektroniczny pod adresem:  https://ro.oirp.waw.pl
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie (pomarańczowy przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Wpłaty
Wymagany tytuł wpłaty : imię i nazwisko oraz datę szkolenia 24-05-2016 r.
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank PBC S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

UWAGA
Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.

Rezygnacja
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Informacji o szkoleniu udzielają:
Paulina Bramowicz, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 116, e-mail: bramowicz.p@oirpwarszawa.pl
Krystyna Ostrowska, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 136, e-mail: ostrowska.k@oirpwarszawa.pl

Zapraszamy do udziału w szkoleniu!

Udostępnij na: