Ocena prawa podatkowego – prośba o wypełnienie ankiety

Biuro Analiz Sejmowych pragnie zachęcić Państwa do wypełnienia ankiety. Ma ona na celu uzyskanie danych pozwalających na ocenę prawa podatkowego z punktu widzenia jego przejrzystości i spójności. Chodzi przy tym o ocenę konkretnych rozwiązań prawnych, dlatego też dokonany podział nie ogranicza się do wyodrębnienia poszczególnych zagadnień, czy też ich grup, ale umożliwia każdemu respondentowi wypowiedzenie się o każdym artykule konkretnej ustawy według ściśle określonych kryteriów.

Wyniki ankiety posłużą nie tylko ocenie obowiązującego prawa podatkowego, ale  również do sformułowania wniosków i konkretnych postulatów legislacyjnych.

Ankieta obejmuje całość zagadnień prawa podatkowego, zarówno materialnego, jak i procesowego, w tym egzekucji administracyjnej. Z badania wyłączone zostało jedynie prawo karne skarbowe.

Ankieta skierowana jest do szerokiego grona odbiorców, zarówno profesjonalistów (sędziów, adwokatów, doradców podatkowych, radców prawnych, notariuszy, pracowników organów skarbowych, pracowników działów podatkowych, finansowych, księgowych, pracowników nauki), jak i „zwykłych” podatników – prowadzących działalność gospodarczą i nieprowadzących jej.

Ankieta jest w pełni anonimowa, identyfikująca jedynie grupy zawodowe, które reprezentują respondenci, co ma istotne znaczenie z punku widzenia prowadzonego badania.

Ankietę można wypełniać do końca czerwca 2015 r. pod adresem.