OBWIESZCZENIE DZIEKANA RADY OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W WARSZAWIE

W związku z uzyskaną informacją w sprawie braku zawarcia przez powiat otwocki umowy z organizacją pozarządową, w zakresie prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Otwocku, na podstawie art. 10 ust. 2 w związku z art. 11 ust. 12 pkt 2) ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej  (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030) oraz uchwały Nr 97/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia
11 września 2015 r. w sprawie Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy zmienionej uchwałą nr 100/X/2018 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 września 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy, Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie informuje, że radcowie prawni zainteresowani udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 roku, w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej (do pobrania tutaj) powinni złożyć deklarację udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej według wzoru stanowiącego załącznik do ww. uchwały (do pobrania tutaj).

UWAGA !!! Zgodnie z uchwałą nr 100/X/2018 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 września 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy, uległ zmianie wzór deklaracji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Deklaracje, które nie będą uwzględniać zmian wprowadzonych powołaną powyżej uchwałą, nie będą rozpatrywane.

Deklaracje należy składać począwszy od dnia ukazania się tego obwieszczenia do 6 stycznia 2020 roku:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: npp.deklaracje@oirpwarszawa.pl , albo
  • pisemnie na adres: OIRP w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa, albo
  • osobiście w siedzibie Biura OIRP w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16, w dni robocze w godz. 9.00-17.00.

UWAGA !!! Deklaracje sporządzone błędnie, złożone przed datą ukazania się tego obwieszczenia, jak również, które wpłyną do OIRP w Warszawie po 6 stycznia 2019 roku, nie będą rozpatrywane.

W deklaracji należy wskazać powiat oraz miejsce wykonywania czynności (lokal, w którym znajduje się punkt nieodpłatnej pomocy prawnej), dni tygodnia i godziny udzielania pomocy, a także złożyć oświadczenie o treści ustalonej w załączniku do uchwały nr 100/X/2018 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 września 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy.

W przypadku, gdy liczba radców prawnych deklarujących udzielanie pomocy prawnej w tym punkcie przekroczy liczbę ustaloną dla tego punktu, która wynosi 1 (jeden radca na każdy dzień), radcowie prawni do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej zostaną wyznaczeni w drodze losowania przeprowadzanego w dniu 8 stycznia 2020 roku o godzinie 16.00.

Z radcą prawnym wyznaczonym do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w tym punkcie powiat węgrowski zawrze stosowną umowę.

Udostępnij na: