Nieodpłatna pomoc prawna

W wykonaniu przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255) oraz uchwały Nr 97/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 września 2015 r. w sprawie Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy, Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie informuje, że radcowie prawni zainteresowani udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, powinni złożyć deklarację udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej według wzoru stanowiącego załącznik do ww. uchwały (do pobrania tutaj).

Deklaracje należy składać do 31 października 2017 r.:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: npp.deklaracje@oirpwarszawa.pl, albo
  • pisemnie na adres: OIRP w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa, albo
  • osobiście w siedzibie Biura OIRP w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16, w dni robocze w godz. 9.00-17.00.

W deklaracji należy wskazać powiat oraz  miejsce wykonywania czynności (lokal, w którym znajduje się punkt nieodpłatnej pomocy prawnej), dni tygodnia oraz godziny udzielania pomocy. Zestawienie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej planowanych na obszarze właściwości OIRP w Warszawie wraz z liczbą radców prawnych oraz harmonogramem działania tych punktów, znajduje się w linku (tutaj).

Zestawienie będzie uzupełniane na bieżąco o powiaty, które dotychczas nie przekazały powyższych danych.

Nieodpłatna pomoc prawna w poszczególnych punktach będzie udzielana w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie, przy równomiernym udziale radców prawnych i adwokatów.

Nieodpłatnej pomocy prawnej nie mogą udzielać radcowie prawni:

  1. karani dyscyplinarnie – do czasu zatarcia skazania;
  2. z którymi umowa o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zawarta na podstawie art. 6 ww. ustawy, została rozwiązana z przyczyn dotyczących radcy prawnego;
  3. którzy nie dopełnili obowiązku zawodowego radcy prawnego w zakresie doskonalenia zawodowego w ostatnim cyklu szkoleniowym;
  4. którzy zalegają z opłatami z tytułu składek członkowskich w dniu składania deklaracji.

W celu usprawnienia weryfikacji zgłoszeń zaleca się załączenie do składanego wniosku oświadczenia potwierdzającego brak przeszkód po stronie wnioskodawcy do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z warunkami Regulaminu, według wzoru, który znajduje się w linku (tutaj)

W przypadku gdy liczba radców prawnych deklarujących udzielanie pomocy prawnej w tym samym punkcie przekroczy liczbę ustaloną dla tego punktu, do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w tym punkcie radcowie prawni zostaną wyznaczeni w drodze losowania przeprowadzanego w terminie do dnia 13 listopada 2017 roku.

Z radcami prawnymi wyznaczonymi do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej powiaty powinny zawrzeć stosowne umowy.

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255)Uchwała Nr 278/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy

Udostępnij na: