nawiązanie współpracy z Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

 

 

Dyrektor Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

 

poszukuje Radcy Prawnego lub Adwokata do nawiązania współpracy na podstawie umowy cywilno-prawnej w zakresie doradztwa prawnego

 

Adres urzędu:

 

Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

 

Sk. Kardynała S. Wyszyńskiego 9

 

01-015 Warszawa

 

Miejsce i czas wykonywania przedmiotu umowy:

 

Dyżur konsultacyjny 20 godzin tygodniowo (4 godziny dziennie) w siedzibie Biura KRRiT w Warszawie przy ul. Sk. Kardynała Wyszyńskiego 9.

 

 

 

Zakres zadań:

 

 • sporządzanie projektów umów lub opiniowanie projektów umów sporządzanych w Biurze KRRiT;
 • branie udziału w pracach komisji przetargowych na zasadach określonych wewnętrznymi przepisami Biura KRRiT;
 • sporządzanie opinii prawnych, w szczególności z zakresu prawa medialnego, prawa cywilnego, prawa telekomunikacyjnego, prawa administracyjnego, prawa handlowego oraz prawa zamówień publicznych.

 

 

 

Forma współpracy:

 

 • umowa zlecenie;
 • kancelaria współpracująca będzie zobowiązana do wskazania imienia i nazwiska osoby odpowiedzialnej za współpracę ze Zleceniodawcą. Wskazana osoba będzie wykonywać zlecenie osobiście. Zleceniodawca będzie wymagał również przedstawienia osoby, która w razie nieobecności wskazanej osoby będzie ją zastępować.

 

 

 

Wymagania:

 

 • doświadczenia zawodowego w organach administracji publicznej lub świadczenia obsługi prawnej na rzecz organów administracji publicznej;

 

 • znajomość przepisów prawa medialnego, prawa cywilnego, prawa telekomunikacyjnego, prawa administracyjnego, prawa handlowego i prawa zamówień publicznych (co zostanie zweryfikowane w ramach rozmowy kwalifikacyjnej lub testu).

 

 

 

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

 • CV adwokata/radcy prawnego, który będzie pełnił dyżur w Biurze KRRiT;
 • oferta współpracy ze wskazaniem wynagrodzenia ryczałtowego oraz wskazania imienia i nazwiska Radcy Prawnego lub Adwokata odpowiedzialnego za bezpośrednią współpracę;
 • aktualny wpis na listę adwokatów/radców prawnych adwokata/radcy prawnego, który będzie pełnił dyżur konsultacyjny w Biurze KRRiT;
 • oświadczenie o posiadanym obowiązkowym ubezpieczeniu OC związanym z świadczeniem usług prawnych złożonym przez adwokata/radcę prawnego, który będzie pełnił dyżur w Biurze KRRiT i jego wysokości;
 • oświadczenie adwokata/radcy prawnego, który będzie pełnił dyżur w Biurze KRRiT o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

 

 

Termin składania dokumentów:

 

do 24 listopada 2017 r.

 

Miejsce składania dokumentów:

 

Oferty należy przesłać na adres:

 

Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

 

Skwer Ks. Kardynała S. Wyszyńskiego 9

 

01-015 Warszawa

 

lub składać od poniedziałku do piątku w godz. 8.15-16.15 w Kancelarii Ogólnej Biura KRRiT z dopiskiem „Współpraca – Departament Prawny”

 

Inne informacje:

 

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail.

 

Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego.

 

Po zakończeniu procesu wyboru, oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem wybranej oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

 

 

 

 

 

 

Udostępnij na: