Nadzwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym – konferencja 28.10.2014 r.

Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu odpłatnym, które odbędzie się Centrum Konferencyjno–Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, I piętro, w dniu 28 października 2014 r. w godz. 10.00-17.00

Nadzwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym – konferencja

Za udział w konferencji otrzymują Państwo 14 pkt.

Program konferencji

9.30–10.00 Rejestracja uczestników

10.00–10.15 Otwarcie konferencji

Arkadiusz Koper – Wicedziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie

10.15–10.30 Skuteczność nadzwyczajnych środków zaskarżenia – ujęcie statystyczne

r.pr. dr Tadeusz Zembrzuski – Uniwersytet Warszawski

10.30–12.00 I. Skarga kasacyjna

 • Sporządzanie i wnoszenie skargi kasacyjnej (zagadnienia prawnoprocesowe)

sSN Teresa Bielska-Sobkowicz, Sąd Najwyższy

 • Charakter przedsądu kasacyjnego. Przesłanki przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania

dr hab. SSN Marta Romańska – Uniwersytet Jagielloński, Sąd Najwyższy

 • Podstawy skargi kasacyjnej – model ustawowy, a praktyka Sądu Najwyższego

sSN Dariusz Dończyk – Sąd Najwyższy

12.00–12.20 Dyskusja

12.20–12.50 przerwa kawowa

12.50–14.20 II. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia/wniosek o unieważnienie prawomocnego orzeczenia

 • Materialnoprawne aspekty odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkodę wyrządzoną bezprawnym orzeczeniem sądowym

sSN Henryk Pietrzkowski – Sąd Najwyższy

 • Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w orzecznictwie Sądu Najwyższego

r.pr. dr Piotr Rylski – Uniwersytet Warszawski

 • Wniosek o unieważnienie prawomocnego orzeczenia – dopuszczalność, podstawy, orzekanie

prof. dr hab. Paweł Grzegorczyk – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

14.20–14.40 Dyskusja

14.40–15.20 lunch

15.20–16.50 III. Skarga o wznowienie postępowania

 • Roszczenie (żądanie) wznowienia postępowania – pozew czy środek zaskarżenia ( uwagi de lege lata i de lege ferenda)

dr hab. sSA Małgorzata Manowska – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

 • Restytucyjne przyczyny wznowienia postępowania (art. 403 k.p.c.)

dr sSO Dagmara Olczak-Dąbrowska – Instytut Wymiaru Sprawiedliwości

 • Skarga o wznowienie postępowania, a możliwość zmiany lub uchylenia orzeczenia wydanego w postępowaniu nieprocesowym

dr hab. sSR Krystian Markiewicz – Uniwersytet Śląski

16.50–17.00 Dyskusja

17.00–Zamknięcie konferencji

Uwaga:

Powyższy program stanowi średniozaawansowany poziom wykładu – uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, znają również podstawową praktykę, jednakże mogą mieć wątpliwości i wymagają potwierdzenia swojej wiedzy; nie znają orzecznictwa sądowego w dziedzinie szkolenia

Opłaty:

Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
290 zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
490 zł netto* – dla pozostałych uczestników (w tym dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie)
599 zł netto* – dla pozostałych uczestników

*– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez zapis elektroniczny pod adresem: https://ro.oirp.waw.pl

Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:

 1. zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie (pomarańczowy przycisk „ZAREJESTRUJ SIĘ”)*
 2. załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty
 3. w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych – na papierze firmowym danej instytucji, potwierdzone przez osobę reprezentującą daną instytucję (podpis i pieczątka).
  Wzór oświadczenia znajduje się poniżej w załączniku.

Zgłoszenie na szkolenie jest możliwe do momentu pojawienia się szarego przycisku „REJESTRACJA ZAKOŃCZONA”.

Wpłaty

Wymagany tytuł wpłaty : imię i nazwisko oraz datę szkolenia 28–10–2014 r.
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank PBC S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Uwaga!

Udział w szkoleniu jest możliwy jedynie po opłaceniu szkolenia.

Rezygnacja

Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Informacji o konferencji udzielają:

Marta Dywicka, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 116, e-mail: dywicka.m@oirpwarszawa.pl
Krystyna Ostrowska, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 136, e-mail: ostrowska_k@oirp.waw.pl

Uprzejmie przypominamy, że udział w szkoleniach jest objęty punktacją wynikającą z uchwały KRRP w sprawie zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych (pełny tekst uchwały na stronie oirpwarszawa.pl). Zaświadczenia o udziale w szkoleniach będą wystawiane tylko radcom prawnym spoza Izby Warszawskiej. Radcy prawni z OIRP Warszawa punkty za udział w szkoleniach mają wprowadzane z list obecności bezpośrednio do bazy danych OIRP w Warszawie.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu!

 

Udostępnij na: