Nabór uzupełniający na członka Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie

Uprzejmie informujemy, że działając na podstawie art. 67e ust. 5 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. poz. 159, z późn. zm.) Wojewoda Mazowiecki rozpoczyna nabór uzupełniający na członka Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie, spośród kandydatów zgłoszonych przez samorząd zawodowy adwokatury oraz samorząd radców prawnych, mające siedzibę na terenie województwa mazowieckiego.

Zgłoszony kandydat powinien spełniać wymagania określone w art. 67e ust. 3 pkt 2 oraz ust. 4 ww. ustawy, tj.:

 • posiadać co najmniej wyższe wykształcenie i tytuł magistra w dziedzinie nauk prawnych,
 • przez okres co najmniej 5 lat być zatrudnionym na stanowiskach związanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa albo posiadać stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk prawnych,
 • posiadać wiedzę w zakresie praw pacjenta oraz korzystać z pełni praw publicznych.

Członkiem wojewódzkiej komisji nie może być osoba:

 • prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • prawomocnie ukarana karą z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej albo zawodowej,
 • wobec której prawomocnie orzeczono środek karny określony w art. 39 pkt 2 lub 2a Kodeksu karnego.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie swoich kandydatur, wraz z następującymi dokumentami:

 • oświadczenie kandydata na członka Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie o braku skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, niekaralności z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej lub zawodowej, braku prawomocnego orzeczenia środka karnego określonego w art. 39 pkt 2 lub 2a Kodeksu karnego oraz korzystaniu z pełni praw publicznych – na formularzu w pliku poniżej,
 • oświadczenie kandydata na członka Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – na formularzu w pliku poniżej,
 • życiorys (curriculum vitae) kandydata na członka Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie,
 • odpisy albo kopie dokumentów potwierdzających co najmniej wyższe wykształcenie i tytuł magistra w dziedzinie nauk prawnych,
 • odpisy albo kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie na stanowiskach związanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa przez okres co najmniej 5 lat albo dokumenty potwierdzające posiadany stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk prawnych.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 stycznia 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres Biura OIRP w Warszawie (ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa), z dopiskiem na kopercie: „Zgłoszenie do wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych pierwszej kadencji”.

Dokumenty można też składać osobiście w Recepcji Biura OIRP w Warszawie każdego dnia roboczego w godzinach 9.00–17.00.

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie:

https://www.mazowieckie.pl/pl/urzad/zdrowie/komisja-ds-orzekania-o/8033,Komisja-ds-Orzekania-o-Zdarzeniach-Medycznych.html

Udostępnij na: